Vés al contingut (premeu Retorn)

Portal COVID EETAC

 

Registre de presència: https://forms.gle/G2zDZe6AbWFNoPRB8.

Els estudiants que segueixin una classe des d'una aula de l'Escola és obligatori que omplin el formulari de registre de presència al principi i al final de cada classe.

 

 

PLANIFICACIÓ ACTIVITAT ACADÈMICA I PROVES D'AVALUACIÓ DEL 15 AL 31 D'OCTUBRE 

A partir del comunicat UPC en relació a les indicacions de CatSalut, el Comitè Covid EETAC ha aprovat les següents mesures respecte l'activitat acadèmica de les properes setmanes.

 1. Totes les classes teòriques de totes les titulacions i cursos es faran de forma no presencial des de, com a molt tard, el 19 d’octubre i fins a, com a mínim, el 31 d’octubre. El coordinador/a de cada assignatura informarà als/les estudiants durant aquesta setmana del dia exacte que es passarà la docència a modalitat totalment online sense afectar la planificació acadèmica.
 1. Les activitats pràctiques es mantenen en la mateixa modalitat que s’estan realitzant fins ara, sense canvis. Per tant, continuaran sent presencials les activitats pràctiques que eren presencials i seran presencials les que estan previstes que ho siguin.
 1. Proves d’avaluació:
 • A data d’avui es manté la previsió de poder fer de forma presencial els exàmens de mig quadrimestre i de final de quadrimestre.

 • Les proves d’avaluació planificades per aquesta setmana (del 13 al 16 d'octubre) es mantenen segons la previsió establerta i es podran fer presencialment les que ja estaven planificades per a fer-se d'aquesta manera.

 • Per a les proves d’avaluació previstes a partir de la setmana vinent (a partir del 19 d'octubre), caldrà avaluar cas per cas si es poden realitzar presencialment o no. Per fer-ho, el/la coordinador/a de l’assignatura haurà de fer la petició al cap d’estudis de grau o de màster, segons pertoqui, indicant l’assignatura, el pes de la prova, el nombre d’estudiants previstos, el dia, l’hora i les aules proposades per fer la prova. Quan obtingui la resolució, el/la coordinador/a informarà als/les estudiants de la modalitat en la que es podrà fer cada prova. És molt important tenir present que per a les proves presencials cada estudiant ha de tenir un seient assignat i haurà d’ocupar el mateix seient durant tot el matí/tarda per seguir les classes online que hi hagi abans o després de la prova d’avaluació. En cap cas es poden moure les cadires d’una aula (ni tan sols es pot modificar la seva ubicació dins l’aula). Alternativament es pot marxar de l’Escola per seguir la docència online fora del Campus.

 

En aquesta pàgina podreu consultar un resum de la informació més rellevant relacionada amb la situació acadèmica excepcional deguda a la pandèmia de la COVID-19.

 

Planificació acadèmica:

Podeu consultar les directrius sobre les que es planificarà el quadrimestre de tardor 2020, sempre que les condicions sanitàries ho permetin, a l'Acord CP/2020/06/03 de la Comissió Permanent de l'EETAC del 18 de setembre de 2020 en aquest enllaç.

A continuació teniu un recull dels punts principals que cal tenir presents:


Per a l'ESTUDIANTAT:

 

 

En general:

 • Portar mascareta en tot moment en totes les instal·lacions dels edificis (classe, passadissos, lavabos, etc.) i exteriors.

 • Respectar la circulació dels edificis fixada per la senyalització. L’entrada a l'edifici C4 es farà únicament per la porta principal (banda Canal Olímpic) i la sortida es farà únicament per la porta que dona a l'edifici de serveis (D7). Cal evitar aglomeracions en tot moment.

 • No romandre als passadissos. Els passadissos són només de trànsit i cal mantenir la distància de seguretat. S'ha de parlar sense cridar i amb veu baixa. S’han d’evitar en tot moment les concentracions a les entrades i sortides de classe.

 • Realitzar la higiene de mans constantment. Utilitzar el gel hidroalcohòlic disponible o bé utilitzar-ne un de personal. Si es fa la higiene de mans al lavabo, cal tenir present que s'ha d'entrar d'un en un.

 

A classe:

 • Al principi i al final de cada classe que es segueix des d’una aula de l’Escola, és obligatori omplir el formulari de registre de presència: https://forms.gle/G2zDZe6AbWFNoPRB8. Si us plau, guardueu-vos aquest enllaç en un lloc de fàcil accés per poder fer el registre de forma àgil.

 • Les classes s’han de seguir des de l’aula assignada a l’assignatura que s’indica als horaris. Si no queden llocs lliures a l'aula assignada, es podrà seguir la classe en una aula on no hi hagi cap assignatura assignada en aquella franja horària. L’enllaç a la llista d’aules disponibles en cada franja horària estarà publicat aquí.

 • Cal respectar l'assignació dels seients. Si no es respecta l'assignació de seients, és possible que s’hagi de tancar la docència presencial de tot el grup si es detecta un positiu.

 • No es pot entrar ni sortir de l’aula durant el desenvolupament de les classes.

 • No es poden moure les cadires del seu lloc.

 • Si es segueix una classe online des d’una aula, és obligatori fer servir auriculars per seguir l’àudio de la sessió.

 • Està prohibit estar en una aula si no és per seguir una classe.

 • No es pot menjar ni beure a classe.

 • No es pot estar de peu en cap aula o espai i s’ha de respectar l’aforament de l’aula o espai definit pel número de cadires de cada espai.

 

Al Campus:

 • Les distàncies s’han de mantenir també en exteriors amb mascareta i en tot moment al menjador d’estudiants. No es poden moure les cadires del seu lloc.

 • No es pot menjar ni beure als edificis docents. Es pot menjar i beure en exteriors i a la zona habilitada. Sempre amb distància.

 • No està permès fer reunions ni treballar en grup a l’hora de menjar amb més de 6 persones.

 • No es pot fumar a menys de 2 metres de qualsevol altra persona.

 • L’accés a l’habitacle del lavabo s’ha de fer per torns. Només hi pot haver una persona de forma simultània.

 • Tot i no ser obligatori, a les reunions de menys de 6 persones mantenir les distàncies estrictament de metro i mig quan no es porta mascareta per menjar.

 • Es recomana que la permanència al lavabo sigui la mínima indispensable, a poder ser inferior a 5 minuts.

 • No es pot realitzar treball conjunt a la zona de menjadors d’estudiants encara que es respectin les distàncies de seguretat.

 • Fer vida social amb un grup compacte, en la mesura del possible: les mateixes persones per a les pràctiques, reunions, celebracions, etc.

 • En el cas de l’1A, mantenir la vida social amb companys del mateix grup. Evitar relacions socials amb companys de cursos diferents.

 • Es recomana que la permanència a l’escola sigui la mínima indispensable. Es recomana seguir les classes online des de casa sempre que sigui possible.

 • En cas d’estar pendent del resultat d’una prova PCR, comunicar la situació per correu electrònic a l'Enric Álvarez (enric.alvarez@upc.edu) i quedar-se a casa.

 • En cas de ser contacte d’un positiu al que se li ha indicat fer quarantena, comunicar la situació per correu electrònic a l'Enric Álvarez (enric.alvarez@upc.edu) i quedar-se a casa.

 • Qualsevol persona que noti símptomes (sensació de febre, dolor abdominal, tos, etc.) mentre està seguint una classe a l'Escola, ha de dirigir-se a consergeria perquè s’activi el protocol.

 • En cas de tenir símptomes de qualsevol tipus (febre lleu o forta, dolor abdominal lleu o fort, diarrea, tos, pèrdua d’olfacte, dolor de gola, qualsevol tipus de molèstia al respirar o qualsevol tipus de molèstia estomacal) quedar-se a casa i acudir al metge d’atenció primària.

 

Per al PROFESSORAT:

 

 • A l’inici de cada sessió presencial, cal demanar als i les estudiants que omplin el formulari de registre de presència (https://forms.gle/G2zDZe6AbWFNoPRB8) i, a més, el professor o la professora haurà de portar un registre dels assistents i del seient que ocupen. Aquest registre pot ser en qualsevol format que permeti saber la distància a la que s’han assegut els i les estudiants.

 • Si la sessió és no presencial, també cal demanar als i les estudiants que segueixin la classe des d’una aula de l’Escola que omplin el formulari de registre de presència (https://forms.gle/G2zDZe6AbWFNoPRB8).

 • Si l’assignatura és online, cal assegurar que els i les estudiants puguin tenir una certa interacció bidireccional en temps real amb el professor o la professora dins de l’horari estipulat. Els exàmens de meitat de quadrimestre i els exàmens de final de quadrimestre seran presencials.

 • Per evitar coincidències amb altres sessions, no es poden fer sessions síncrones fora de l’horari assignat.

 • Totes les classes s’hauran de fer sempre dins del període de temps assignat a l’horari, en concret cada sessió haurà de començar coma molt aviat 10 minuts després de l’hora assignada i haurà de finalitzar com a molt tard 10 minuts abans de l’hora fixada.

 • Serà possible enregistrar totes les sessions no presencials.

 • És especialment important que les activitats docents de cada assignatura es dimensionin de forma adient en funció del nombre d’ECTS. Cal recordar que 1 ECTS equival a 25 hores de dedicació de cada estudiant, comptant les activitats acadèmiques de qualsevol tipus.

 • Si el desenvolupament de l’activitat requereix que el professor o la professora estigui a menys d’un metre i mig dels estudiants de forma continuada s’hauran de fer servir mascaretes del tipus FFP2 o equivalents. Els tècnics dels laboratoris proveiran aquestes mascaretes al PDI que en necessiti i en portaran el registre corresponent.

 • Sempre que la meteorologia ho permeti, es mantindran obertes totes les finestres i portes de les aules i laboratoris. En cas de necessitat es podran tancar les finestres, donat que el sistema de ventilació automàtic de l’EETAC garanteix la renovació total de l’aire de forma correcta.

 • Utilitzar mascareta en despatxos i en qualsevol reunió. Mantenir distàncies.

 • No romandre als passadissos dels edificis.

 • No fer reunions amb estudiants a la classe.

 • Hi ha aules que estan equipades per poder realitzar la docència híbrida. Podeu consultar el manual d'ús en aquest enllaç.

 • Prioritzar l'atenció de consultes de forma no presencial.

 • Reduir en el possible el temps d'estada als labavos, procurant que no estar-hi més de 5 minuts.

 • No menjar junts. En cas de tenir un positiu entre el professorat, qualsevol altre professor amb el que s'hagi estat a prop menjant, serà posat en quarantena. Si això passa a l’Escola, el número de classes que s’hauran de fer online es multiplica.

 • A més del servei de neteja acordat per la gerència de la universitat, totes les aules tindran elements de neteja i desinfecció a disposició del professorat, l’estudiantat i el personal tècnic de suport.

 • En el cas dels laboratoris amb equipament específic, és molt important que la neteja dels mateixos la faci únicament el personal tècnic, equipat sempre amb mitjans de protecció adequats. És molt important que no es faci servir directament cap producte desinfectant sobre els teclats dels ordinadors. Si s’ha de desinfectar un teclat cal fer-ho amb un paper mullat amb producte desinfectant.

 • En cas d’estar pendent del resultat d’una prova PCR, comunicar la situació per correu electrònic a l'Enric Álvarez (enric.alvarez@upc.edu) i quedar-se a casa.

 • En cas de ser contacte d’un positiu al que se li ha indicat fer quarantena, comunicar la situació per correu electrònic a l'Enric Álvarez (enric.alvarez@upc.edu) i quedar-se a casa.

 • Qualsevol persona que noti símptomes (sensació de febre, dolor abdominal, tos, etc.) mentre està seguint una classe a l'Escola, ha de dirigir-se a consergeria perquè s’activi el protocol.

 • En cas de tenir símptomes de qualsevol tipus (febre lleu o forta, dolor abdominal lleu o fort, diarrea, tos, pèrdua d’olfacte, dolor de gola, qualsevol tipus de molèstia al respirar o qualsevol tipus de molèstia estomacal) quedar-se a casa i acudir al metge d’atenció primària.

 

 

Criteris de seguretat TIC, protecció de dades i plantilles per al PDI: