Vés al contingut (premeu Retorn)

Ets estudiant i vols fer pràctiques?

Modalitats: Pràctiques curriculars i extracurriculars

Les pràctiques académiques es defineixen com estades temporals d’estudiants a empreses o institucions, amb l’objectiu de complementar la formació i experiència pràctica relacionada amb la titulació a la que l'estudiant està matriculat. Per aquesta raó, les tasques a desenvolupar a l'empresa hauran d'estar directament vinculades a la titulació de l'estudiant

Les pràctiques s’han de matricular abans de començar. En acabar, s’avaluen i es qualifiquen.

No es podran reconèixer les pràctiques extracurriculars per pràctiques curriculars: s’ha de prendre la decisió en el moment de sol·licitar les pràctiques. És obligatori fer les pràctiques curriculars abans de les extracurriculars. 

 

Pràctiques curriculars

Són una assignatura del pla d’estudis.

  • Són obligatòries en els graus en Enginyeria Telemàtica i Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació (12 ECTS)

  • Són optatives en el grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials (12 ECTS)

Pràctiques extracurriculars

Tenen caràcter voluntari i no formen part del pla d'estudis ni de l'expedient acadèmic. S'incorporen, però, al Suplement Europeu al Títol. En funció del rendiment acadèmic de l’estudiant, l’escola estableix limitacions a la realització o renovació de les pràctiques extracurriculars.

A la tardor tenim previst fer una sessió informativa sobre aquests temes. Al document següent podeu trobar més informació (memoria de pràctiques, valoracions, etc.) 

DOCUMENT reunió pràctiques EETAC (setembre 2019): cliqueu aquí

 

On es poden fer?

  • Empreses i institucions privades
  • Empreses i institucions públiques tals com Ajuntaments, Diputacions i d’altres.
  • Professionals liberals i col·legis professionals
  • La mateixa universitat (les tasques de suport administratiu i de suport a la docència no es podran considerar pràctiques).

També es poden fer pràctiques internacionals en empreses i institucions estrangeres o reconèixer pràctiques per experiència professional.


Requisits i límits de dedicació

Es poden consultar els requisits per a cada titulació a aquesta taula.   

L'estudiant rep un reconeixement d'1 crèdit per cada 30 hores de treball.

La dedicació de l'estudiant, en general, és d'unes 20 hores a la setmana, per tal de compatibilitzar la pràctica amb els estudis. Aquesta restricció no té efecte en estudiants amb una càrrega lectiva reduïda (s'haurà d'estudiar cada cas) o en períodes no lectius: Nadal, Pasqua, estiu (juliol, agost i parcialment, setembre) i la pausa entre quadrimestres (des de finals de gener fins a finals de febrer), on es poden arribar a fer fins a 35 hores setmanals.

 

El conveni de cooperació educativa

Les pràctiques es formalitzen a través de la signatura de convenis de cooperació educativa entre l'estudiant, la Universitat i l'empresa o institució que acull l'estudiant, que recull els compromisos de totes les parts. La gestió administrativa dels convenis de cooperació educativa recau en els centres docents.

L'estudiant ha d'estar al corrent del pagament de l'assegurança escolar mentre el conveni sigui vigent. L’assegurança cobreix als estudiants espanyols menors de 28 anys en períodes d'un any, des del dia 16 de setembre fins al dia 15 de setembre de l'any següent.

Si l'estudiant té més de 28 anys, s'haurà de formalitzar una assegurança privada. A aquest efecte, la UPC té signat un conveni amb la Corredoria d'Assegurances CONFIDE.

És molt important que no es comencin les pràctiques abans no es signi el conveni, ja que l'estudiant no estaria cobert per l’assegurança. 

 

Règim econòmic

Les pràctiques acadèmiques externes són, amb caràcter general, remunerades, en concepte de borsa d’ajut a l’estudi.

D'acord amb les normes de la UPC, les empreses hauran de remunerar com a mínim amb 8 €/hora els estudiants de grau i amb 10 €/hora els estudiants de màster.

Oferta de pràctiques

En aquest enllaç podeu consultar l'oferta actual de pràctiques acadèmiques externes a l'EETAC.


Ajuts

En aquest enllaç podeu consultar tots els ajuts per a pràctiques.

AVÍS IMPORTANT (28 de maig de 2019)L’AGAUR ja ha demanat les liquidacions de les matrícules dels becaris MECD 2018/2019. Per aquest motiu els estudiants que hagin de fer una modificació de matrícula del quadrimestre 2018-2, per matricular els crèdits de les pràctiques en empresa, NO es beneficiaran de la BECA i l’HAURAN D’ABONAR.