Vés al contingut (premeu Retorn)

Mesures extraordinàries acadèmiques a l’EETAC arran de la pandèmia del coronavirus / Extraordinary academic actions taken at EETAC in the wake of the coronavirus pandemic disease

En aquesta notícia teniu un recull de les mesures provisionals preses per la direccció de l'EETAC donada l’anul·lació de tota l’activitat docent presencial des d’avui 13 de març fins el dia 3 d’abril, ambdós inclosos.
Mesures extraordinàries acadèmiques a l’EETAC arran de la pandèmia del coronavirus / Extraordinary academic actions taken at EETAC in the wake of the coronavirus pandemic disease

(English version below)

Davant l’emergència sanitària declarada per COVID-19, la UPC ha suspès les activitats lectives presencials durant 15 dies prorrogables (https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/la-upc-suspen-les-activitats-lectives-presencials-durant-15-dies-prorrogables), que inclou unes “Mesures extraordinàries respecte de l’activitat docent presencial de la UPC davant l’emergència sanitària declarada per COVID-19” (https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/pdfs/mesures-suspensio-activitats-lectives-presencials-upc.pdf). Ara mateix resta pendent la publicació d’un decret de la Generalitat on es donin més detalls. En una reunió d’ahir 12 de març amb els directors/degans de la UPC el rector ens va informar que aquesta mesura afecta a la UPC des de les 00.00h hores del dia 13 de març de 2020 fins a les 24:00h del dia 3 d'abril de 2020 (enllaçant amb Setmana Santa). També es pot trobar informació actualitzada a https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/covid-19.

En una primera fase, la mesura no implica cap modificació dels continguts acadèmics ni de la matrícula de les assignatures del present quadrimestre. L'activitat docent i de recerca de la Universitat continua, només es cancel·len les activitats docents presencials. Per tant, sempre aplicant el sentit comú, el PDI i PAS que tenen la seva activitat al campus, podran seguir realitzant-la en la mesura que sigui possible, tot evitant accions que puguin afavorir els contagis.

En aquest sentit, des de la direcció de l’escola hem pres una sèrie de decisions per re-planificar l’activitat acadèmica del quadrimestre actual. Aquestes mesures s’han adoptat assumint provisionalment que el dia 14 d’abril es reprendrà l’activitat docent presencial. Si finalment això no fos així, caldrà adaptar com s’escaigui algunes o totes aquestes mesures.

Demanem a tothom comprensió per l’excepcionalitat de la situació i un esforç per adaptar-nos-hi, sent conscients de que no serà senzill en termes generals.

Donada l’anul·lació de tota l’activitat docent presencial des d’avui 13 de març fins el dia 3 d’abril, ambdós inclosos, les mesures provisionals preses per la direcció de l’EETAC són:

 • Durant aquest període l’activitat docent es farà de forma telemàtica en la mesura del possible, fent servir les eines TIC disponibles (https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/email-i-recursos-tic). Caldrà que cada coordinador/a revisi la seva planificació acadèmica i ajusti les activitats de forma adient per mantenir els objectius d’aprenentatge, és a dir, continguts, competències i habilitats corresponents a cada assignatura. Es podran fer activitats avaluables sempre que NO siguin presencials. 
 • Els professors hauran de comunicar el més aviat possible als estudiants la planificació de les activitats durant el període no presencial. Es podran fer activitats on-line síncrones (amb interacció en temps real). En aquest cas hauran de ser dins l’horari habitual de l’assignatura.

 • Aquelles activitats que no poden fer-se de cap manera de forma no presencial, per exemple algunes pràctiques de laboratori, caldrà reprogramar-les en les dates on es reprengui l’activitat presencial, incloent-hi la seva avaluació.

 • Es modifica de forma extraordinària el calendari acadèmic del quadrimestre actual (primavera 2020) en els següents termes (https://eetac.upc.edu/ca/els-estudis/calendari-academic/QP-2019-2020):

  • S’anul·len tots els exàmens de mig quadrimestre previstos inicialment entre els dies 30 de març i 16 d’abril.
  • Es consideren dies lectius ordinaris els dies 14, 15, 16, 28 i 29 d’abril, així com el 6 de maig.
  • El dia 2 de juny es farà horari de dilluns.
  • El dia 3 de juny es farà horari de divendres.
  • S’habiliten els dies 5, 23 i 25 de juny com a dies per exàmens finals.
  • La publicació de notes es farà com a màxim el dia 30 de juny.
  • El tancament definitiu de les notes finals serà el dia 2 de juliol.

Tot això implica que:

  • Es cancel·len de forma excepcional el Fòrum Aerotelecom i la Castelldefesta.
  • Els exàmens de final de quadrimestre podran tenir una durada màxima de 3h i el pes acumulat a l’avaluació serà el corresponent a la suma dels exàmens de mig quadrimestre i de final de quadrimestre.
  • S’elaborarà un nou calendari dels exàmens de final de quadrimestre que serà publicat a la major brevetat possible.

Si alguna assignatura té dificultats per adaptar-se al nou calendari tot mantenint els seus objectius d’aprenentatge, caldrà que el coordinador/a parli amb el cap d’estudis corresponent (de grau o màster segons la titulació) per coordinar les accions acadèmiques a realitzar.

Som conscients de la dificultat del que us demanem i que la qualitat de la docència pot veure's afectada, però les circumstàncies són realment excepcionals i caldrà treballar per minimitzar els perjudicis per tothom.

Els estudiants no podran accedir a les aules ni als laboratoris docents durant el període d’anul·lació de l’activitat docent presencial.

Tampoc es podran iniciar pràctiques externes (convenis de cooperació educativa) durant aquest període. Els convenis en curs hauran de seguir les indicacions del rector.

Us demanem que estigueu pendents dels canals de comunicació habituals per poder anar informant-vos de qualsevol novetat que pugui sorgir sobre qualsevol aspecte, així com de les adaptacions si són necessàries d’aquestes mesures d’ajust.

 

Si teniu qualsevol dubte, si us plau, escriviu a: .

 

Facing the health emergency declared by COVID-19, the UPC has suspended face-to-face teaching activities for an extendable 15-day period (https://www.upc.edu/en/press-room/news/the-upc-suspends-face-to-face-teaching-activities-for-an-extendable-two-week-period), which includes "Extraordinary measures for face-to-face teaching activities at the UPC given the COVID-19 health emergency" (https://www.upc.edu/en/press-room/pdfs/mesures-suspensio-activitats-lectives-presencials-en.pdf). At present, a Law Decree from the Government of Catalonia is still pending, where further details will be given. At a meeting yesterday, March 12, with the directors and deans of the UPC, the rector informed us that this measure affects the UPC from 00:00 hours on March 13, 2020 to 24:00 hours on April 3, 2020 (linking with the Easter period). Updated information can also be found at https://www.upc.edu/en/press-room/news/covid-19.

In a first phase, the measure does not imply any modification of the academic contents or of the enrolment of the courses of the current semester. The teaching and research activity of the University goes on, and only face-to-face teaching activities are cancelled. Therefore, always applying the common sense in order to prevent any action that may favour the propagation of the disease, the professors and the administrative staff will continue with their activity in this campus.

Accordingly, from the direction of the school, we have established some actions in order to re-plan the academic activity of the current semester. These measures have been adopted assuming provisionally that on April 14 the classroom teaching activity will resume. If this is not the case, some or all of these measures will need to be adapted again.

We ask everyone for understanding for the exceptional nature of this situation and an effort to adapt, being aware that it will not be easy in general terms.

Given the cancellation of all face-to-face teaching activities from today March 13 to April 3, both included, the provisional measures taken by the EETAC director and his team are:

 • During this period the teaching activity will be done remotely as far as possible, using the available ICT tools (https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/email-i-recursos-tic, soon in English). The course-coordinator is asked to review the academic planning of the course and adjust the activities appropriately in order to maintain the learning objectives, that is, the contents, competences and skills corresponding to each subject. Assessment activities are allowed as long as they are NOT face-to-face
 • As soon as possible, the professor should communicate to the students the new planning of the activities during the non-attendance period. Synchronous online activities (with real-time interaction between the professor and the students) are allowed; in this case, they must be scheduled within the regular hours of the course.

 • Those activities that strictly require the presence of the students, as it is for instance for laboratory practices, need to be rescheduled when the face-to-face activity resumes, including the corresponding evaluation.

 • The academic calendar for the current semester (spring 2020) is extraordinarily modified in the following terms (https://eetac.upc.edu/en/study/academic-calendar-eetac/spring-2020):

  • All the mid-term exams, that were initially planned from March 30 to April 16, are cancelled.
  • April 14, 15, 16, 28 and 29, and May 6 are School days.
  • June 2 becomes a Monday schedule.
  • June the 3rd becomes a Friday schedule.
  • June 5, 23 and 25 are used for final-term exams.
  • The deadline for the marks publication is shifted to June 30.
  • The final deadline for revision of marks is July the 2nd.

The above implicitly means that:

  • The Forum AeroTelecom and the Castelldefesta are exceptionally cancelled.
  • The final-term exams may have a maximum duration of 3 hours and the accumulated weight of the evaluation will be the one corresponding to the sum of the mid-term and final-term exams.
  • A new calendar for the final-term exams will be prepared and will be published as soon as possible.

  In the case of difficulties for adapting a course to the new calendar while maintaining its learning objectives, the coordinator should speak with the corresponding head of the studies (undergraduate or master, depending on the degree) to coordinate the academic actions to be carried out.

  We are aware of the difficulty we are asking you and that, consequently, the quality of teaching may be affected; however, circumstances are truly exceptional and we will have to work to minimize the counter effects to everyone.

  During this two-week period of non-face-to-face teaching activities, the students are not allowed to access the classrooms or the teaching laboratories. 

  Similarly, new internships (educational cooperation agreements) cannot be signed during this period. The ongoing internships should follow the instructions given by the rector.

  We ask you to follow the usual communication channels in order to stay informed of any news that may arise on any aspect, as well as of further adaptations of these measures, if necessary.

   

  If you have any questions, please write to: .