Vés al contingut (premeu Retorn)

Normativa d'avaluació curricular

El curs 2015-2016 va entrar en vigor una nova normativa d'avaluació curricular a l'EETAC. Hi ha hagut per tant canvis significatius pels estudiants respecte a les assignatures que quedin qualificades amb notes entre el 4 i el 4,9.
Normativa d'avaluació curricular

El curs 2015-2016 va entrar en vigor una nova normativa d'avaluació curricular a l'EETAC. Hi ha hagut per tant canvis significatius pels estudiants respecte a les assignatures que quedin qualificades amb notes entre el 4 i el 4,9. En concret cal tenir en compte que:

  • Es defineixen tres blocs curriculars: Fase Inicial, Segon Curs, Obligatòries de tercer i quart curs.
  • Els estudiants podreu triar voluntàriament no matricular les assignatures on hagueu obtinguin una nota entre 4 i 4,9.
  • Un cop completat cada bloc curricular, els estudiants que tinguin un màxim de dues qualificacions dins en aquest rang (4-4,9) podran aprovar de forma automàtica el bloc si la nota mitjana ponderada supera un llindar fixat per la normativa. Si no supera aquest llindar però la nota mitjana ponderada supera el 5, la Comissió d'Avaluació estudiarà el cas com fins ara i podrà, també com fins ara, aprovar les assignatures suspeses amb nota entre 4 i 4,9.

El detall de la normativa ho podreu trobar aquí. Teniu una llista de FAQ més avall. A continuació podeu veure un vídeo explicatiu.

 

A més, si teniu qualsevol dubte sobre aquesta nova normativa, no dubteu en posar-vos en contacte amb l'adreça eetac.norm.aval.curricular@upc.edu.

 

Més informació:

FAQ

On puc trobar la normativa d'avaluació curricular?

Pots trobar-la a la web de l'escola aquí.

 

A qui afecta aquesta normativa?

A tots els estudiants matriculats en els graus de l'EETAC.

 

Quan va començar a aplicar-se aquesta normativa?

Es va aplicar per primer cop a l'avaluació del primer quadrimestre del curs 15-16. Es a dir, al febrer de 2016.

 

Com s'aplica aquesta normativa?

Un cop l'estudiant hagi matriculat i hagi estat avaluat de totes les assignatures d'un bloc curricular, es poden donar tres situacions:

  1. Ha aprovat totes les assignatures del bloc curricular. L'estudiant es considera aprovat del bloc curricular
  2. Té una o dues assignatures qualificades amb una nota entre 4 i 4,9 (ambdues incloses) i la resta aprovades. Si l'estudiant es troba en aquesta situació, poden passar dues coses:
    1. Que la mitjana de les assignatures del bloc curricular sigui suficient per compensar les assignatures suspeses entre 4 i 4,9. En aquest cas l'estudiant es considerarà aprovat del bloc curricular.
    2. Que la mitjana de les assignatures del bloc curricular no sigui suficient per compensar les assignatures suspeses entre 4 i 4,9, però sigui superior a 5. En aquest cas, la Comissió d'Avaluació Curricular de l'escola es mirarà el seu cas i decidirà si supera o no supera el bloc curricular.
  3. Té més de dues assignatures suspeses, o les assignatures suspeses estan qualificades per sota de 4. L'estudiant ha de tornar a matricular, com a mínim, les assignatures que estan qualificades per sota de 4.

 

Què he de fer perquè em compensin les assignatures avaluades amb una nota entre 4 i 4,9?

L'estudiant NO ha de fer cap gestió per compensar les assignatures avaluades amb una nota entre 4 i 4,9.

Si es troba en algun dels casos esmentats al punt 2 de la pregunta anterior, serà la Comissió d'Avaluació qui modificarà les qualificacions. L'estudiant podrà comprovar que ha superat el bloc curricular i que totes les assignatures del bloc figuren com a provades després de la Comissió d'Avaluació, consultant el seu expedient acadèmic, a partir del dia de la Publicació de les qualificacions dels Graus.


Quan em compensaran les assignatures avaluades amb una nota entre 4 i 4,9?

La Comissió d'Avaluació de Grau (CAG) estudia el rendiment dels estudiants quan han estat avaluats almenys un cop de totes les assignatures que componen un bloc curricular. Serà en aquest moment, si l'estudiant compleix alguna de les condicions establertes a la Normativa d'Avaluació Curricular per superar un bloc, quan la CAG aprovarà les assignatures avaluades amb notes entre 4 i 4,99.


Com consten a l'expedient les assignatures compensades per l'aplicació de la normativa d'avaluació curricular?

A tots els efectes aquestes assignatures constaran a l'expedient de l'estudiant com a "5 Aprovat".

 

A quines assignatures afecta aquesta normativa?

A totes les assignatures obligatòries, excepte al treball de Fi de Grau i a les pràctiques en empresa.

 

Haig de matricular-me de les assignatures qualificades amb una nota entre 4 i 4,9?

Pots decidir matricular-te o no. Si et matricules i treus una qualificació pitjor, a l'avaluació curricular es tindrà en compte sempre la qualificació més alta.

 

I, si la Comissió decideix no aprovar-me una assignatura entre 4 i 4,9?

Si és l'única assignatura que tens pendent de superar del bloc curricular hauràs de tornar-te a matricular de l'assignatura.

Si tens una altra assignatura suspesa en el mateix bloc, també amb una nota entre 4 i 4,9, hauràs de matricular com a mínim una d'aquestes assignatures suspeses per pujar la nota mitjana del bloc curricular i que la Comissió d'Avaluació es pugui tornar a plantejar aprovar-te les assignatures suspeses amb nota entre 4 i 4,9.

Cal tenir present que per superar els blocs d'optativitat la comissió no modifica qualificacions i que per tant cal tenir totes les assignatures aprovades amb una nota =>5, amb l'única excepció del bloc d'optativitat de menció que es pot superar amb una sola assignatura suspesa amb una nota entre 4 i 4,9, si també es compleix el requisit de nota mínima del bloc.

Recorda que en cap cas la Comissió d'Avaluació curricular es plantejarà aprovar assignatures suspeses amb una nota entre 4 i 4,9 si l'estudiant té assignatures suspeses amb nota inferior a 4 en el mateix bloc curricular.


I si vaig treure una qualificació entre 4 i 4,9 abans de la posada en marxa d'aquesta normativa?

La normativa no s'aplica amb caràcter retroactiu, és a dir, al febrer de 2016 només es van tenir en consideració les últimes qualificacions obtingudes a cada una de les assignatures del bloc curricular.

 

Quins són els blocs curriculars?

Pots consultar els blocs curriculars a la normativa

 

Com es calcula la mitjana ponderada dels blocs curriculars?

La mitjana ponderada dels blocs curriculars es calcula multiplicant la qualificació de cada assignatura pel nombre de crèdits que l'hi correspon, i dividint pel total de crèdits del bloc curricular.

Les assignatures suspeses també s'inclouen en el càlcul. Sempre es té en compte per al càlcul de la nota del Bloc Curricular l’última nota obtinguda per l’estudiant. Si l’assignatura està suspesa no es tindrà en compte l’última nota obtinguda per l’estudiant si en una avaluació anterior l’estudiant va ser avaluat amb una nota igual o superior a 4, en aquest cas es recupera aquesta nota per al càlcul de la nota del Bloc Curricular.

Per al càlcul de la nota mitjana dels blocs curriculars no es tenen en compte les assignatures convalidades sense nota, cal, per tant,  descomptar els crèdits corresponents a aquestes assignatures del total de crèdits del divisor.
 

Com intervenen les pràctiques en empresa en aquesta normativa?

Les pràctiques en empresa, malgrat que en algunes titulacions siguin crèdits obligatoris, no intervenen de cap manera. és a dir, no serà necessari haver-les cursat per ser avaluat curricularment, ni la qualificació obtinguda a les pràctiques professionals es tindrà en compte per a calcular la mitjana del bloc.

 

I si vaig treure una qualificació entre 4 i 4,9 a l'avaluació del segon quadrimestre del curs 14-15 (juliol 2015) haig de tornar a matricular-me d'aquesta assignatura?

En aquest cas podràs optar per matricular-te d'aquesta assignatura o no, però has de tenir en compte que si decideixes matricular-la i treus una nota inferior a la que tenies, la qualificació que es tindrà en compte serà l'última obtinguda, no la millor.


I si encara tinc dubtes?

Pots consultar els teus dubtes fent un 'demana' a: demana.upc.edu/osdcbl/login.php.

arxivat sota: ,