Vés al contingut (premeu Retorn)

Títols

SOL·LICITUD DEL TÍTOL I DEL SUPLEMENT EUROPEU AL TÍTOL (SET)

Un cop finalitzats els estudis i assolits els requisits necessaris, pots sol·licitar l'expedició del corresponent Títol Universitari Oficial i del Suplement Europeu al Títol (SET) que l'acompanya. El Suplement Europeu al Títol (SET) és un document que aporta informació al títol obtingut mitjançant la descripció de la seva naturalesa, nivell, context i contingut. El SET està imprès en català, castellà i anglès i serveix per reconèixer la carrera estudiada en el territori europeu. 

Pots sol·licitar el títol durant tot el curs acadèmic sempre i quan a la pantalla d'inici de l'e-Secretaria surti la informació següent: 

Estat de l'expedient: Tancat
Situació de l'expedient: Titulat

(Aquesta informació apareix aproximadament una setmana després de la lectura del TFG/TFM). 

  

Sol·licitud presencial

Per poder sol·licitar el títol, cal que segueixis els passos següents:

 • Presenta't personalment a l'Oficina Oberta en horari d'atenció a l'usuari. Si no t'és possible venir personalment, pots autoritzar a una tercera persona omplint la SOL·LICITUD i adjuntant la documentació que hi figura.  

 • Mostra el document identificatiu corresponent (és imprescindible que sigui l'original i que estigui vigent)

  • Persones amb nacionalitat espanyola: original i fotocòpia del DNI/passaport vigent.
  • Persones amb nacionalitat estrangera: original i fotocòpia del Passaport/NIE vigent.
 • Revisa i signa la sol·licitud d'expedició del títol que se't proporcionarà.
 • Abona la taxa de sol·licitud del títol. El cost del títol oficial i el SET es pot consultar al document PREUS ACADÈMICS que publica anualment la Generalitat de Catalunya. Si tens un descompte vigent que se t'ha d'aplicar hauràs d'aportar el document que ho acrediti en el moment de sol·licitar el títol.

El pagament de la taxa es pot realitzar amb targeta de crèdit (opció recomanada) o en efectiu a qualsevol de les entitats financeres col·laboradores amb la UPC.

 1. Pagament amb targeta bancària a la mateixa Àrea de Gestió Acadèmica. Un cop realitzat l'abonament es lliurarà el justificant de pagament de la taxa.
 1. Pagament en efectiu a qualsevol oficina financera de la Caixa. El justificant de pagament de la taxa no és vàlid com a resguard del títol i no es tramitarà l'expedició del títol mentre no s'hagi retornat el justificant de pagament de la taxa a l'Àrea de Gestió Acadèmica.  

Un cop abonada la taxa (i presentat el justificat corresponent), se't lliurarà el resguard del Títol oficial i del SET. Aquest resguard té la mateixa validesa que el títol original mentre el títol original està en tràmit d'expedició.

Consulta l'apartat: SOL·LICITUD DE CERTIFICAT DEL TÍTOL EN TRÀMIT.


Sol·licitud a distància

Si resideixes fora de la província de Barcelona pots gestionar la sol·licitud via correu postal.

L'inici del tràmit es pot iniciar de dues maneres:

 1. Abans que l’expedient estigui en situació Titulat: T'hauràs de personar a l'Oficina Oberta i fer saber la teva intenció de tramitar el títol a distància. Caldrà que portis l'original i una fotocòpia del document identificatiu pertinent per a que es pugui compulsar i així poder iniciar el tràmit a posteriori. Quan l'estat de l'expedient consti com a Titulat, l'Àrea de Gestió Acadèmica contactarà amb tu per a iniciar el tràmit i gestionar el pagament de la taxa corresponent. Tot el procés es podrà gestionar telemàticament (mitjançant el DEMANA OSD) excepte el lliurament de la sol·licitud d'expedició que obligatòriament ha de tenir la signatura original de l'estudiant i que caldrà remetre per correu postal juntament amb el comprovant del pagament de la taxa.
 1. Quan l'expedient ja està en situació Titulat: Hauràs d'enviar per correu postal una fotocòpia del DNI/Passaport compulsat sempre vigent. En el cas d'estar residint al territori espanyol i tenir nacionalitat espanyola la compulsa del DNI la realitzarà la Policia Nacional. En el cas dels estrangers residents a Espanya, el Passaport el compulsaran a l'ambaixada o consulat del pais a Espanya. Si estàs residint a l'estranger i tens nacionalitat espanyola, la compulsa es realitza a l'Ambaixada/Consolat espanyol al pais de residència actual. En el cas dels estrangers el Passaport haurà d'estar compulsat per l'autoritat competent del pais.

L'adreça postal d'enviament de la documentació en ambdos casos és: 

Universitat Politècnica de Catalunya
Unitat Transversal de Gestió
Oficina de Suport a la Docència
Campus del Baix Llobregat, Edifici de Serveis D7
C/Esteve Terradas 10, 08860 Castelldefels, Barcelona

Un cop rebuda i validada la documentació i realitzats els tràmits de pagament de la taxa i l'entrega del comprovant del pagament, l'Oficina de Suport a la Docència et remetrà per correu postal el Resguard de títol i del SET. Aquest resguard té la mateixa validesa que el títol original mentre el títol original està en tràmit d'expedició.

Consulta l'apartat: SOL·LICITUD DEL CERTIFICAT DE TÍTOL EN TRÀMIT.

 

  

SOL·LICITUD DE DUPLICAT DEL TÍTOL I/O DEL SUPLEMENT EUROPEU AL TÍTOL (SET)

Si un cop sol·licitat el títol les teves dades personals que hi consten (nom i/o cognoms, nacionalitat, etc.) s'han modificat, pots sol·licitar un duplicat del títol amb les noves dades. També pots sol·licitar el duplicat del títol perquè l'original s'ha malmès o l'has extraviat.

En cas de pèrdua del títol pots sol·licitar el duplicat de títol sempre i quant s'anuncïi, prèviament, la pèrdua al BOE. Per tal de publicar l'anunci al BOE, comunica a Gestió Acadèmica el teu interés en gestionar el duplicat del títol per pèrdua a través d'un tiquet DEMANA (demana.upc.edu/osdcbl/login.php). Gestió Acadèmica s'encarregarà de tramitar la redacció de l'anunci per publicar al BOE i et farà arribar la corresponent taxa administrativa i les instruccions per procedir a la validació del pagament. Un cop abonades les taxes, des de Gestió Acadèmica es tramitarà la inserció definitiva de l'anunci al BOE. Passat un mes des de la publicació de l'anunci al BOE, et podràs personar a l'Oficina Oberta per tal de sol·licitar el duplicat del títol. 

Per poder sol·licitar el duplicat del títol, cal que et presentis personalment a l'Oficina Oberta en horari d'atenció a l'usuari i que presentis la documentació següent:

 • Títol original (excepte en el cas de pèrdua).
 • En el cas de pèrdua: documentació d'anunci en el BOE.
 • En el cas de canvi de dades personals: copia del llibre del Registre Civil on es reflexa el canvi.
 • Persones amb nacionalitat espanyola: Cal presentar original i fotocòpia del DNI vigent.
 • Persones amb nacionalitat estrangera: Cal presentar original i fotocòpia del Passaport vigent o original i fotocòpia del document d'identitat del país corresponent i NIE vigent.

Caldrà que revisis i signis la sol·licitud que se't proporcionarà i que abonis la taxa corresponent. El cost del duplicat del títol ve determinat pel Decret de Preus Públics publicat anualment al DOGC de la Generalitat de Catalunya

 


RECOLLIDA DEL TÍTOL I/O DEL SUPLEMENT EUROPEU AL TÍTOL (SET)

Un cop rebem els títols oficials i/o SET a la Àrea de Gestió Acadèmica, ens posem en contacte amb la persona interessada per correu electrònic per tal de notificar la recepció i indicar el procediment de recollida.

 

Qui i com pot recollir el títol

Els procediments i les vies de recollida del títol universitari queden establerts pel Ministeri d'Educació tal com queda publicat en el BOE núm. 167 del 13 de juliol de 1988, apartat sisé.

La recollida es pot fer per les vies següents:

 

1. Presencialment:

 • Pot recollir el títol la persona titulada o una tercera persona presentant un poder notarial d'autorització en el seu nom per poder realitzar el tràmit.
 • La recollida es pot fer durant tot el curs acadèmic (consulta l'horari de l'Oficina Oberta) aportant la documentació pertinent.
 • Prèviament al lliurament del títol haureu de signar en el llibre de registre i el document de recepció del mateix.

 

2. Sol·licitant l'enviament a oficines oficials (en cas de residir fora de la província de Barcelona).

 • Si actualment residiu fora de la província de Barcelona podeu sol·licitar l'enviament del títol oficial a organismes oficials com són la delegació o subdelegació del govern i les ambaixades o consolats d'Espanya a l'estranger.
 • Tant la sol·licitud com el seu seguiment s'haurà de fer mitjançant l'e-Secretaria.
 • Quan l'estat de la sol·licitud sigui "Títol enviat" caldrà que us poseu en contacte amb l'organisme oficial per tal de concretar, si escau, la cita prèvia per a la recollida.

 

Documentació necessària

 • Persones amb nacionalitat espanyola: Cal presentar original del DNI, passaport o carnet de conduir vigents.
 • Persones amb nacionalitat estrangera: Cal presentar original del Passaport vigent. El Passaport es por substituir pel NIE si és dels que porta la fotografia o si s'és ciutadà d'un pais membre de la Comunitat Econòmica Europea o de Suïsa es pot identificar pel Document d'identitat del país d'origen vigent més el certificat de registre de ciutadà de la Unió.
 • Si la recollida la realitza una persona autoritzada ha de presentar còpia i original del poder notarial juntament amb una fotocòpia del DNI (o del document acreditatiu mencionat anteriorment) tant de la persona interessada com de l'autoritzada.
 • Si s'ha canviat el nom i/o els cognoms amb posterioritat a la sol·licitud del títol oficial cal aportar l'original i una còpia del document del Registre Civil.

 


SOL·LICITUD DEL CERTIFICAT DE TÍTOL EN TRÀMIT

Mentre no s’edita el teu títol pots demanar l’expedició d’un certificat substitutori del títol en català o castellà mitjançant DEMANA OSD, apartat títol, tràmit “sol·licitud de títol en tràmit”. Al crear el tiquet se t’enviarà un document que cal omplir i adjuntat al tiquet.

Aquesta certificació et servirà per poder-te col·legiar, presentar-lo a administracions estrangeres, etc.