Vés al contingut (premeu Retorn)

Pràctiques acadèmiques externes

PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES


Recordeu que no es validen nous plans de treball ni es signen convenis del 15 de juliol a l'1 de setembre, ni del 10 de desembre al 10 de gener.


 

Versión ESP - ENG version

 

Les pràctiques acadèmiques externes es defineixen com estades temporals d’estudiants a empreses o institucions, amb l’objectiu de complementar la formació i l'experiència pràctica relacionada amb la titulació a la que l'estudiant està matriculat. Per aquesta raó, les tasques a desenvolupar a l'empresa hauran d'estar directament vinculades a la titulació de l'estudiant

Les pràctiques són una activitat acadèmica que s'acorda a tres bandes entre l'empresa, la universitat i l'estudiant dins del pla d'estudis i, com a tal, s’ha de firmar un conveni de cooperació educativa abans de començar. En acabar, s’avaluen i es qualifiquen.

Podeu consultar la normativa de la universitat, la normativa pròpia de l'EETAC, el document presentat en la última sessió informativa sobre de les pràctiques acadèmiques externes o el vídeo d'aquesta sessió.

 

MODALITATS DE LES PRÀCTIQUES

 

Les pràctiques curriculars formen part del pla d'estudis dels graus i és necessari matricular-les:

 • Són obligatòries en els graus en Enginyeria Telemàtica i Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació (12 ECTS)

 • Són optatives en el grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials (12 ECTS)

S'han de realitzar en un únic conveni (no per acumulació de petits convenis) i s'ha d'haver superat un mínim de crèdits prèviament (depèn de cada titulació, veure la Taula resum de pràctiques).

És obligatori fer les pràctiques curriculars abans de les extracurriculars (exceptuant els màsters on no hi hagi pràctiques curriculars).

Es poden reconèixer per experiència professional, sempre i quan:

 • S'hagi treballat en tasques relacionades amb la titulació

 • S'hagi acumulat al menys 3200 hores de treball (a una mateixa empresa o a més d'una, havent-hi treballat com a mínim 800 hores a cadascuna)

 • S'hagi firmat un (o més) contracte de treball amb l'empresa (o les empreses)

Les pràctiques extracurriculars tenen caràcter voluntari i no formen part del pla d'estudis, però per fer-les s'han d'haver aprovat 120 ECTS.

Per a la realització d'aquestes pràctiques és necessari cumplir els següents requisits:

 • Haver matriculat i acabat les pràctiques curriculars (si n'hi ha al pla d'estudis)
 • Tenir una matrícula vigent d'un mínim de 15 ECTS
 • Tenir un rendiment acadèmic superior a 0,50

Al finalitzar les pràctiques extracurriculars cal omplir la valoració, tant per part de l'estudiant, l'empresa o el tutor de la UPC disponible a la NETAREA

L'objectiu de la realització del treball de fi d'estudis en empresa és la defensa del TFE. Les tasques d'aquest conveni han d'estar estretament relacionades amb el TFE, del qual s'haurà d'estar matriculat per poder realitzar-les. En aquest cas, les pràctiques tindran la consideració de curriculars i estaran autoritzades pel director de TFE. També, en aquest cas, la dedicació es podrà ampliar per una única vegada en el cicle d'estudis en 15 vegades el nombre de crèdits matriculats del TFE.

 • Requereixen un volum d'hores equivalent al nombre de crèdits (depen de cada titulació, veure la Taula resum de pràctiques).
 • El conveni de pràctiques, en aquest cas, ha de recollir les tasques relacionades amb el TFE. Per a més informació pots consultar aquest document.

 

No es podran reconèixer les pràctiques extracurriculars per pràctiques curriculars: s’ha de prendre la decisió en el moment de sol·licitar les pràctiques. És obligatori fer les pràctiques curriculars abans de les extracurriculars

 

ON ES PODEN FER LES PRÀCTIQUES

 

Les pràctiques es poden fer a:

 • Empreses i institucions privades
 • Empreses i institucions públiques tals com Ajuntaments, Diputacions i d’altres
 • Professionals i col·legis professionals
 • La pròpia universitat, en laboratoris i grups de recerca (les tasques de suport administratiu i de suport a la docència no es podran considerar pràctiques)
 • En l'àmbit nacional i internacional.

 

PROCEDIMENTS

 

 • Informació i procediments per a pràctiques a Espanya en aquest enllaç.
 • Informació i procediments per a pràctiques a l'estranger en aquest enllaç

 

MEMÒRIA DE PRÀCTIQUES

 

Quan finalitzi el període de les pràctiques, a l'hora de fer l'avaluació, l'estudiant haurà de lliurar el document amb la memòria de pràctiques.

L'informe ha de ser de màxim 2 planes i ha d'incloure com a mínim:

 1. Dades personals de l'estudiant.
 2. Entitat col·laboradora on s'han realitzat les pràctiques i ubicació.
 3. Descripció concreta i detallada de les tasques, treballs desenvolupats i departaments de l'entitat als quals ha estat assignat.
 4. Valoració de les tasques desenvolupades amb els coneixements i les competències adquirits en relació amb els estudis universitaris.
 5. Relació dels problemes plantejats i el procediment seguit per a la seva resolució.
 6. Identificació de les aportacions que, en matèria d'aprenentatge, han suposat les pràctiques.
 7. Avaluació de les pràctiques i suggeriments de millora.

En cas de que la memòria no compleixi amb la normativa, el vostre tutor EETAC us demanarà una nova versió i l'haureu d'introduir una altra vegada al sistema.

 

COMPENSACIÓ ECONÒMICA, ASSEGURANÇA ESCOLAR I AJUTS

 

Compensació econòmica

 

Les pràctiques són remunerades i tenen uns mínim indicats per la UPC:

 • El mínim és de 8€/hora pels graus
 • El mínim és de 10€/hora pels Màster

No podem firmar convenis amb un import inferior, si no s'ha establert un acord previ entre la empresa i l'Escola. En el cas dels convenis per realitzar el TFE a l'empresa, aquest mínims es poden no complir.

S'ha de tenir en compte que la retenció és aproximadament el 2% pels estudiants de la UE, mentre que pels de fora pot arribar fins al 20-25%. 

 

Assegurança escolar

 

L'assegurança escolar en cas d'accident i de responsabilitat civil és obligatòria.

L'estudiant ha d'estar al corrent del pagament de l'assegurança escolar mentre el conveni sigui vigent. L’assegurança cobreix als estudiants espanyols menors de 28 anys en períodes d'un any, des del dia 16 de setembre fins al dia 15 de setembre de l'any següent.

Si l'estudiant té més de 28 anys, s'haurà de formalitzar una assegurança privada. A aquest efecte, la UPC té signat un conveni amb la Corredoria d'Assegurances CONFIDE.

No es poden començar les pràctiques abans que el conveni estigui signat, ja que l'estudiant no estaria cobert per l'assegurança. 

A més a més, informa't en aquesta web de la prevenció de riscos laborals: l'entitat on faràs pràctiques és la responsable de fer-te arribar més informació específica!

 

Ajuts

 

En aquest enllaç podeu consultar tots els ajuts per a pràctiques.

 

PREGUNTES FREQÜENTS:

 

L'EETAC publica aquí les ofertes que arriben a l'Escola i que compleixen uns requisits mínims (de continguts i de remuneració). L'estudiant també pot buscar pràctiques a empresa pel seu compte que compleixin els continguts.

En els casos dels estudiants dels graus, per poder realitzar les pràctiques a empresa has d'haver superat la meitat de crèdits de la carrera. Per més informació consulta aquí.

Les pràctiques curriculars (que formen part del pla d’estudis) tenen la consideració d’assignatura per tant caldrà fer la matricula en el moment en que el Pla de Treball és acceptat per totes les parts. La informació detallada de com tramitar-la es rep un cop es recull el conveni signat.

Ja siguin parcials o finals tens permís tot el dia de l'examen. També tens permís d'hores per a les tutories, per a la presentació de treballs acadèmics, per a la representació i participació en els òrgans de govern i de representació de la Universitat i per a visita mèdica. Hauràs d'informar a l'entitat col·laboradora amb prou antel·lació d'aquelles absències que siguin previsibles i presentar els justificants corresponents.

Sí. Tots els estudiants menors de 28 anys esteu coberts per l’assegurança escolar que es paga a la primera matricula que feu cada curs acadèmic. Els majors de 28 anys han de contractar una assegurança complementària més informació aquí..

No tens dret a vacances durant el període de pràctiques, ja que no es tracta d'un contracte laboral. És una relació acadèmica com el propi conveni especifica i no comporta una relació laboral. De totes formes al document que es signa es poden veure tots els drets i deures que s’assoleixen per totes les bandes.

Al finalitzar el conveni no tindràs dret a liquidació degut a què no hi ha una relació laboral. És una activitat acadèmica. Revisa el document signat on es detallen els drets i deures de totes les parts que signen.

Sí. És necessari tenir la valoració de l'empresa, la de l'estudiant i la del tutor de l'EETAC; per últim, la Sotsdirecció de Relacions Externes validarà aquestes avaluacions. Per una banda serveixen per conèixer la opinió de l'empresa de la formació que els alumnes reben i a més d'ajuda a aconseguir informació de l'empresa per part de l'estudiant. A més a més, l'estudiant haurà de lliurar la memòria de pràctica. En el cas de les pràctiques curriculars, l’avaluació assolida serà la que es pujarà a l’expedient acadèmic, segons els criteris establerts.

No fins que no tinguis els papers signats i lliurats no es compleix la legalitat de la relació entre la empresa i l'alumne i per tant no hauries d'anar-hi. La documentació permet recollir els compromisos que cada part assumeix en el moment de la signatura, ni abans ni després.

Sí, s'ha de tornar a omplir. L'empresa especificarà novament el pla de treball a realitzar per l'estudiant (pot ser similar a l'anterior o diferent) i la Sotsdirecció de Relacions Externes haurà de donar el vistiplau.

Un cop has acabat els teus estudis a l' UPC, deixa d’haver vinculació entre l’estudiant i la universitat, i per tant ja no podràs seguir amb el conveni de pràctiques, que és una activitat acadèmica. Quan l'estudiant es titula la relació amb les empreses ha de passar a ser laboral.

L'assegurança us cobreix només per la seu (o per les seus) que apareix especificada al conveni. Qualsevol canvi s'ha d'afegir al conveni abans de realitzar el viatge.

En el cas d'un viatge dins d'Espanya i per qualsevol visita puntual fora de la seu de l’empresa, heu d’afegir aquest canvi al pla de treball. A més a més, si el viatge és fora d’Espanya, caldrà contractar una assegurança de viatge complementària que detalli la durada i el lloc del viatge.

En concepte de despeses de gestió, la UPC factura directament a l'empresa el 15,70% sobre l’import total de la borsa o ajut a l’estudi que l’empresa satisfà a l'estudiant. A més a més s’ha d'aplicar l'IVA corresponent a la data de facturació.