Vés al contingut (premeu Retorn)

Com fer ofertes de pràctiques

Les pràctiques acadèmiques externes són una activitat de naturalesa formativa que ha de permetre als estudiants aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica i així afavorir l'adquisició de competències que els preparin per a l'exercici d'activitats professionals, facilitin la seva ocupabilitat i fomentin la seva capacitat innovadora.

Les pràctiques acadèmiques externes es formalitzen a través de la signatura de convenis de cooperació educativa entre l'estudiant, la Universitat i l'empresa o institució que acull l'estudiant. La gestió administrativa dels convenis de cooperació educativa recau en els centres docents.

 

COM FER UNA OFERTA

 

Per poder gestionar els convenis, demanem a les empreses que s'enregistrin al nostre aplicatiu.

L’aplicació gestiona les ofertes, les fa visibles pels estudiants, envia els currículums dels estudiants a les empreses i facilita el seguiment de l’activitat, tant pel tutor d’empresa com pel tutor acadèmic de l’estudiant. També gestiona les renovacions de conveni.

Si voleu fer una oferta, la podeu fer com a pràctica en empresa normal o enfocada al desenvolupament del Treball de Fi d'Estudi (TFE). En el darrer cas, ho haureu d'evidenciar quan feu la oferta marcant la opció Oferta de projecte; en aquest cas, l'objectiu del periode de pràctiques a l'empresa és la realtizació de les tasques del TFE que portaran a la defensa del TFE i per tant les tasques recollides al conveni hauran d'estar relacionades amb el TFE.

En tot cas s'ha de tenir en compte que:

 • L'oferta ha de ser per a jornada parcial (màxim 20 hores/setmana) i amb horari flexible tenint en compte les classes de l'estudiant. Durant els periodes de vacances o pel cas que l'estudiant només tingui pendent el TFE, l'horari podrà ser de jornada complerta (màxim 35 hores/setmana)
 • L'oferta ha d'indicar el preu/hora que es pagarà a l'estudiant
 • Les tasques hauran d'estar relacionades amb els estudis d'ingenieria de telecomunicacions o aeroespacial, segons la titulació de l'estudiant. Podeu triar vosaltres a quina o quines titulacions voleu fer arribar la oferta
 • El nombre total d'hores del conveni anirà lligat a la matrícula de l'assignatura corresponent
  • GRAUS: primer conveni de 360 hores
  • Pràctiques per TFE: volum d'hores equivalent al nombre de crèdits (depen de cada titulació: podeu trobar més info aquí)
  • Altres convenis: màxim 450 hores cada conveni. Si feu una renovació, teniu en compte d'actualitzar el contingut formatiu, afegint nous reptes per a l'estudiant
 • Segons la titulació de l'estudiant, pot acumular un nombre total d'hores de pràctiques màxim (més info aquí

 

Si voleu donar de baixa un conveni, haureu d'emplenar el document Diligència de Baixa.


COMPENSACIÓ ECONÒMICA

 

Les pràctiques acadèmiques externes són, amb caràcter general, remunerades, en concepte de borsa d’ajut a l’estudi.

D'acord amb l'Article 16 "Règim econòmic" de l'Acord 30/2015 del Consell de Govern, aprovat el 10 de Febrer de 2015, es recomana que les empreses paguin com a mínim 8€/hora els estudiants de grau i 10€/hora els estudiants de màster.

 • L’empresa és la responsable de fer el pagament a l’estudiant.
 • Cal aplicar una retenció sobre l'ajut a l'estudi que rep l'estudiant, en concepte d'IRPF, segons determina la normativa fiscal i laboral vigent. Consulteu la web de l'Agència Tributària.
 • En concepte de despeses de gestió, la UPC factura directament a l'empresa el 15,70% (normativa d'overhead de convenis de cooperació educativa) sobre l’import total de la borsa o ajut a l’estudi que l’empresa satisfà a l'estudiant. Sobre aquest import s'aplica l'IVA corresponent a la data de facturació.
 • Únicament s'aplica IVA sobre l'import que la UPC factura per despeses de gestió, en cap cas s'aplica sobre la borsa o ajut a l'estudi corresponent als estudiants.

 


RISCOS LABORALS

 

L'empresa s'ha de fer càrrec de la formació de l'estudiant pels temes relacionats amb els riscos laborals a les seves instal·lacions.

A més a més, l'empresa ha d'omplir aquest document i enviar-nos-lo signat: Declaració de compliment mesures preventives davant del COVID

Per a més informació o resolució de dubtes podeu escriure a 

 

 

PREGUNTES FREQÜENTS

 

En compensació pel treball fet per l'estudiant/a, i d'acord amb les normes de la UPC i de l'EETAC, les empreses hauran de remunerar com a mínim amb 8€/hora als estudiants de Grau i amb 10€/hora als estudiants de Màster.

Cal aplicar una retenció sobre l'ajut a l'estudi que rep l'estudiant en pràctiques, en concepte d’ IRPF, segons determina la normativa fiscal i laboral vigent. Consulteu la web de l'Agència Tributària.

En concepte de despeses de gestió, la UPC factura directament a l'empresa el 15,70% sobre l’import total de la borsa o ajut a l’estudi que l’empresa satisfà a l'estudiant. Sobre aquest import s'aplica l'IVA (16%). 

Quan l’estudiant es matricula paga l'assegurança escolar que ja preveu la cobertura de les activitats que facis com assignatures fora de l'Escola. L'assegurança escolar cobreix fins els 28 anys, si l'estudiant és major de 28 anys haurà de contractar una assegurança privada.

L’assegurança escolar cobreix els espais físics inclosos al pla de treball i dintre de l’horari especificat. És important deixar constància escrita i informar a la Universitat en cas de qualsevol modificació/ampliació, també en el cas de desplaçaments a d'altres llocs.

El nombre màxim d’hores que un estudiant pot realitzar durant el curs acadèmic són 900. El curs acadèmic va del 16 de setembre fins al 15 de setembre de l’any següent.

Sí, s'ha de tornar a omplir. L'empresa especificarà novament el pla de treball a realitzar per l'estudiant que hauria d’incloure cert canvis respecte del pla de treball previ.

Fins que no estiguin els papers signats i lliurats l'estudiant no hauria d'anar-hi ja que cap document legal el cobrirà davant de situacions anòmales( inspeccions de la Seguretat Social, accidents...). Per altra banda si el conveni està signat és més fàcil reclamar qüestions que no s'han previst, com viatges a d’altres seus de l’empresa.

Els estudiants no tenen dret a vacances durant el període de pràctiques, ja que no es tracta d'un contracte laboral. És una relació acadèmica que es signa per hores.

Un cop acaben els seus estudis a l' UPC ja no podràn seguir amb el conveni de pràctiques ja que és una activitat acadèmica. Quan l'estudiant es titula la relació amb les empreses ha de passar a ser laboral, mitjançant un contracte amb les seves condicions de drets i deures.

El màxim d’hores a la setmana en període lectiu és de 20 h per fer-ho compatible amb els estudis, i en període no lectiu de 35 h. Es considera període no lectiu de l’1 de juny al 15 de setembre i el mes de gener.

D’acord amb l’article 5 del Reial Decret 1493/2011, l’entitat o organisme que financi el programa de formació tindrà la condició d’empresari, assumint els drets i obligacions en matèria de Seguretat Social establerts en el Règim General de la Seguretat Social. L’entitat o organisme haurà de sol·licitar a la Tresoreria de la Seguretat Social un codi compte de cotització específic. Més informació alweb del Servei de Gestió Acadèmica.

Les pràctiques curriculars són activitats acadèmiques integrants del pla d'estudis, si l’alumne sol·licita que la seva pràctica tingui la consideració de curricular (no totes les titulacions permeten fer pràctiques d’aquesta modalitat) i, a més, obté l’autorització del tutor acadèmic de les pràctiques perquè sigui considerada com a tal, el conveni tindrà una bonificació del 100% de la quota de la Seguretat Social, segons es disposa a la disposició addicional 25ena del Reial Decret-llei 8/2014. Les Pràctiques Extracurriculars no formen part del pla d'estudis, sinó que es realitzen de forma voluntària.

La retenció mínima ha de ser del 2% i s’haurà d’ajustar d’acord a les taules publicades per l’AEAT. En el cas d'estudiants estrangers, la retenció és d'entre el 19 i el 24%, segons quant temps porti a Espanya.