Vés al contingut (premeu Retorn)

Rúbrica dels TFGs

En aquesta pàgina es resumeix el procediment d'avaluació dels TFGs. El document amb la normativa completa el podeu consultar en aquest enllaç.

 

La rúbrica

El TFG s'avaluarà d'acord amb 4 dimensions, dividides en subdimensions, cadascuna de les quals rebrà una qualificació independent.

Les 4 grans dimensions subjectes a avaluació, i les respectives subdimensions són:

 

S'avalua:

 1.  Impressió global del/s director/s del treball. L’estudiant ha demostrat capacitat per treballar de forma autònoma a l'hora de completar les tasques associades a la realització del projecte. L’estudiant ha mostrat capacitat per prendre decisions o plantejar alternatives raonades a dificultats/problemes sobrevinguts. L’estudiant ha mostrat iniciativa per anar més enllà de les tasques concretes plantejades i proposar noves vies de recerca per potenciar la rellevància de l'estudi i el potencial impacte dels resultats.

S'avaluen:

 1. Format i estructura. La memòria respecta el format establert a la plantilla pel que fa a tipus i mida de la font, alineació i espaiat, marges, indexat, estil bibliogràfic, etc. La memòria conté, en l’ordre indicat, tot i que no necessàriament agrupats o repartits sota els mateixos títols, els següents ítems: resum, índex, introducció i objectius, metodologia, resultats, discussió, conclusions, bibliografia i, si s'escau, apèndix(os). Els continguts estan repartits aproximadament a parts iguals (en termes de rellevància relativa) entre feina aliena (estat de l'art: introducció i metodologia), feina pròpia (resultats i, possiblement, part de la metodologia) i explotació de la feina pròpia (discussió i conclusions). La memòria és transparent pel que fa a l'autoria dels continguts i aclareix en tot moment què correspon a resultats d'altri i què és aportació pròpia de l'estudiant. La memòria inclou també un capítol/apartat/secció sobre "sostenibilitat i compromís social" en el que es tracta específicament l'impacte econòmic, social i mediambiental del projecte.

 2. Redacció i correcció lingüística. El text és clar, concís i lineal i la redacció és comprensible i consistent al llarg de la memòria. No hi ha errors ortogràfics, morfosintàctics, ni tipogràfics. El to del llenguatge utilitzat es correspon al d'un document tècnic o acadèmic. S'utilitza el vocabulari i la nomenclatura propis de l'àmbit cientificotècnic en el qual s'emmarca el treball.

 3. Adequació dels continguts. Totes les aportacions estan degudament posades en context. Cada resultat o discussió d'un resultat es recolza en elements de teoria o bibliogràfics degudament introduïts. Els continguts són els adequats pels propòsits del treball. No es dedica espai en el text principal a qüestions accessòries que no aportin valor afegit o donin suport a algun aspecte rellevant dels resultats, la discussió o les conclusions. No hi ha seccions/paràgrafs/frases inconnexos i/o superflus.  No hi ha comentaris absurds, no degudament fonamentats, o contradictoris. Els annexos, si n'hi ha, són autocontinguts, estan degudament presentats i justificats i aporten valor al treball.

 4. Figures, taules, equacions, acrònims i símbols. Les figures són llegibles, autocontingudes i autoexplicatives. En el cas de gràfiques, la tria del tipus (línies, símbols, barres, etc.) s’adequa a les dades que es volen representar. Els elements següents hi són, són clarament visibles i fàcilment interpretables: títol, eixos etiquetats, anotacions, línies/barres/símbols, peu, etc. Les taules estan ben estructurades, presenten la informació de forma endreçada i inclouen els elements següents: títol, etiquetes per totes les columnes i files, peu, etc. Totes les figures i taules estan referenciades al text i degudament explicades/comentades. El peu conté tots els detalls necessaris per interpretar la figura/taula. Se citen les fonts dels elements de la figura/taula prestats (si escau). Totes les equacions estan degudament numerades i referenciades/explicades en el text. No hi ha equacions redundants o innecessàries. Tots els símbols i acrònims han sigut degudament presentats textualment abans de la seva utilització i llistats en una secció específica sobre notació/acrònims. L'estil de figures i taules és consistent al llarg de la memòria.

S'avaluen:

 1. Estructura. La presentació conté, en l'ordre indicat però no necessàriament agrupats o repartits sota els mateixos títols, els següents ítems: pàgina de títol, índex, introducció, metodologia, resultats, discussió i conclusions. La presentació podrà contenir també demostracions pràctiques ad hoc, in-situ o en d'altres suports audiovisuals.

 2. Temporització. La presentació s'ajusta als temps indicats per la normativa i sintetitza de forma adequada el treball. La tria de continguts és adequada al temps de la presentació i queda repartida entre feina aliena i pròpia en proporcions consistents amb la memòria.

 3. Qualitat visual. Les transparències estan numerades de forma clara i visible. El text és fàcilment llegible, amb un tipus i mida de font adequats a la projecció i no excessivament dens. Totes les transparències tenen un títol. Les llistes textuals estan degudament itemitzades. El text és clar i concís. Les figures són fàcilment llegibles (d’acord amb les limitacions del projector) i autocontingudes/autoexplicatives. Els ítems següents estan presents, i són clarament visibles i fàcilment interpretables: títol, eixos degudament etiquetats, anotacions, línies (gruix i colors adequats), llegenda, etc. Les taules estan ben estructurades i presenten la informació de manera endreçada. Inclouen títol, columnes i files degudament etiquetades, etc. L'estil de les figures i de les taules és consistent al llarg de la presentació. Les demostracions, si n'hi ha, són pertinents i la tria del suport/mitjà per fer-les és l'adequat.

 4. Habilitats de comunicació. La presentació és pausada, dictada amb bona dicció, dirigida adequadament a l'audiència i la transició d'una transparència o secció a la següent és fluida. El llenguatge corporal és adequat. L'orador presenta la feina feta de forma convincent i atractiva. L'estudiant es mostra receptiu als comentaris i respon les preguntes amb desimboltura, claredat i seguretat.

S'avaluen:

 1. Complexitat i abast. El nivell i la quantitat de la feina feta es corresponen amb l'esperat d'un TFG de la titulació corresponent (tenint en compte el nombre d'ECTS assignats al TFG).

 2. Originalitat, creativitat i innovació. L'estudiant aporta nous elements, noves eines o noves metodologies al camp en el qual s’emmarca el treball.

 3. Contextualització. Els capítols i seccions introductoris fan un plantejament complet i adequat del problema. El treball està degudament posat en context i aborda el problema plantejat pel projecte des de totes les perspectives que li són rellevants, incloent, si s'escau, les mediambiental, social, econòmica, de sostenibilitat i ètica, a més de la científica i/o tecnològica.

 4. Metodologia i eines. La metodologia i les eines emprades en la consecució dels objectius del TFG són les més adequades.

 5. Resultats. Els resultats obtinguts es corresponen amb els objectius/reptes plantejats pel projecte.

 6. Anàlisi, discussió i reflexió. L'estudiant analitza i discuteix la literatura i els resultats de forma sistemàtica i raonada, i és capaç de fer-ne una valoració crítica.

 7. Síntesi (resum i conclusions). L'estudiant és capaç de sintetitzar de forma concisa i pertinent les troballes principals del treball i proposa, si s'escau, futures vies d'aprofundiment.

 8. Domini de la matèria. L'estudiant demostra l'assoliment i consolidació dels coneixements obtinguts al llarg del desenvolupament del projecte. El treball documenta un nivell adequat de coneixement de l'estat de l'art en la matèria tractada.

 

Entre parèntesi s'especifiquen les ponderacions que s'aplicaran a cadascuna de les dimensions. Les subdimensions es reparteixen el pes de cada dimensió de forma equitativa.

Cada dimensió/subdimensió s'avaluarà qualitativament dins d'un dels nivells de nota qualitativa detallats a continuació (veure normativa):

 1. Excepcional. Els aspectes del treball avaluats en l'àmbit de la dimensió/subdimensió subjecta a valoració s'ajusten excepcionalment als estàndards fixats per la corresponent dimensió/subdimensió.
 2. Molt bé. Els aspectes del treball avaluats en l'àmbit de la dimensió/subdimensió subjecta a valoració s'ajusten molt bé als estàndards fixats per la corresponent dimensió/subdimensió.
 3. Bé. Els aspectes del treball avaluats en l'àmbit de la dimensió/subdimensió subjecta a valoració s'ajusten bé als estàndards fixats per la corresponent dimensió/subdimensió.
 4. Satisfactori. Els aspectes del treball avaluats en l'àmbit de la dimensió/subdimensió subjecta a valoració s'ajusten satisfactòriament als estàndards fixats per la corresponent dimensió/subdimensió.
 5. Suficient. Els aspectes del treball avaluats en l'àmbit de la dimensió/subdimensió subjecta a valoració s'ajusten suficientment als estàndards fixats per la corresponent dimensió/subdimensió.
 6. Insuficient. Els aspectes del treball avaluats en l'àmbit de la dimensió/subdimensió subjecta a valoració són insuficients en relació als estàndards fixats per la corresponent dimensió/subdimensió.
 7. Deficient. Els aspectes del treball avaluats en l'àmbit de la dimensió/subdimensió subjecta a valoració són deficients en relació als estàndards fixats per la corresponent dimensió/subdimensió.

 

El procediment d'avaluació

El director del treball (que pot o no exercir de secretari del tribunal) qualifica la dimensió 1 de forma quantitativa en el moment de donar el vistiplau al dipòsit de la memòria i fixar les dades de la defensa. Aquesta nota l'introduirà el tutor acadèmic del projecte a SIA per delegació del director del treball en cas de no ser la mateixa persona.

Abans de la defensa, cada membre del tribunal qualifica (via SIA), de forma individual, cadascuna de les subdimensions de la dimensió 2 de la rúbrica, relatives a la qualitat formal de la memòria.

Un cop finalitzada la lectura i la deliberació posterior, cada membre del tribunal qualifica (via SIA), de forma individual, cadascuna de les subdimensions que componen les dimensions 3, relativa a la qualitat formal de la presentació, i 4, relativa a la qualitat tècnica del treball en el seu conjunt, mitjançant una nota qualitativa.

En acabat, l'aplicatiu d'avaluació de TFEs proposarà a cada membre del tribunal, en base a les qualificacions qualitatives que haurà emès per totes i cadascuna de les subdimensions, un interval numèric dins el qual triar la nota global quantitativa. Cada membre emetrà una qualificació numèrica global dins l'interval proposat i podrà recomanar la distinció amb Matrícula d'Honor (MH) en cas que la nota triada sigui igual o superior a 9. Els extrems superior i inferior de la proposta d'interval de nota quantitativa que fa l'aplicatiu resulta de la mitjana ponderada dels límits superiors i inferiors dels intervals corresponents a les notes qualitatives triades per cada subdimensió.

La qualificació numèrica final resulta de la mitjana aritmètica de les notes quantitatives globals emeses pels membres del tribunal, degudament ponderada amb la nota quantitativa emesa pel director del treball.

La retroalimentació qualitativa desagregada a què tindrà accés l'estudiant seguirà el format d'una nota qualitativa per cada subdimensió. Es calcularà un valor numèric per cada subdimensió en base als valors de referència corresponents a les notes qualitatives emeses pels membres del tribunal, tot fent servir la mitjana aritmètica. La nota qualitativa de la subdimensió serà la corresponent a l'interval que contingui aquesta mitjana aritmètica, arrodonida al mig punt.