Vés al contingut (premeu Retorn)

Equip Directiu

Directora

Cristina Cervelló i Pastor

Edifici C4
Despatx 143a, 1a planta
t. 93 413 70 30

 • Representar l'Escola.
 • Nomenar, atesa la Comissió Permanent, els subdirectors i les subdirectores i el secretari o la secretària.
 • Presidir les reunions de la Junta de l’Escola, de la Comissió Permanent, la Comissió  d'avaluació de Graus i les Comissions d’Avaluació Internes per processos d’acreditació de titulacions.
 • Executar els acords adoptats pels òrgans col·legiats del centre.
 • Signar els convenis i contractes subscrits pel centre.
 • Autoritzar els convenis o contractes subscrits per personal docent i investigador adscrit al centre.
 • Autoritzar les despeses i les ordres de pagament en l’àmbit de les seves competències, segons el que determini el Consell Social. Ordenar els pagaments corresponents a despeses de personal derivades dels convenis o projectes de recerca d'acord amb el que estableix l'article 55 del reglament del centre.
 • Presentar a la Junta de l’Escola la proposta de pressupost anual de funcionament.
 • Elaborar i sotmetre a la consideració i la sanció de la Junta de l’Escola una memòria anual del centre.
 • Les competències que la normativa vigent, els Estatuts de la Universitat i el reglament del centre li atribueixin, així com les altres que li són pròpies dins del marc de la gestió i direcció de l'Escola i que no estan assignades a altres òrgans.
 • Coordinar l’organització d’activitats acadèmiques, culturals i lúdiques de la comunitat universitària del centre.
 • Rebre i estimular les iniciatives dels estudiants de l’Escola, i oferir-los mitjans i recursos.
 • Coordinar les accions de col·laboració amb els ajuntaments, institucions i ens locals.
 • Participar en l’equip directiu del Campus del Baix Llobregat.

Secretària Acadèmica

Anna Agustí Torra

Edifici C4
Despatx 143f, 1a planta
t. 93 413 70 30

 • Efectuar la convocatòria de les sessions dels òrgans per ordre del president o la presidenta, així com la citació dels seus membres.
 • Expedir certificacions de consultes, dictàmens i acords aprovats.
 • Redactar i custodiar les actes de les reunions dels òrgans col·legiats.
 • Vetllar per la publicitat dels acords dels òrgans de govern de l'Escola.
 • Donar fe dels acords del centre.
 • Canalitzar i difondre la informació del centre.
 • Les altres funcions inherents al càrrec que li encomani la Junta de l’Escola.
 • Organitzar les eleccions per al càrrec de director o directora i per als representants als òrgans col·legiats, i presidir la Junta Electoral de Centre.
 • Definir, organitzar i vetllar pel bon funcionament dels sistemes d’informació interna i externa de l’Escola

Cap d'Estudis de Graus

Roc Meseguer Pallarès

Edifici C4
Despatx 143b, 1a planta
t. 93 413 70 30

 • Organitzar la docència dels títols de grau de l'Escola.
 • Vetllar pel bon desenvolupament dels plans d'estudis de grau i coordinar les possibles modificacions.
 • Coordinar les tasques dels coordinadors acadèmics de cada grau.
 • Presidir la Comissió Acadèmica on, entre d’altres coses, s’han de revisar les guies docents de les assignatures de grau.
 • Analitzar el rendiment acadèmic dels estudiants de grau i proposar accions de millora.
 • Proposar accions de millora en la política acadèmica respecte el desenvolupament de les assignatures, l’avaluació i el seguiment dels continguts.
 • Analitzar les enquestes internes de les assignatures i proposar accions de millora.
 • Proposar accions respecte a la política d’assignatures optatives.
 • Elaborar la proposta d’encàrrec docent als departaments per cada curs.
 • Elaborar la previsió de nombre de grups i capacitats per cada curs.
 • Supervisar el procés de matrícula d’estudiants de grau i prendre decisions sobre l’assignació a cada grup docent.
 • Vetllar pel compliment dels objectius acadèmics definits en els protocols de verificació dels plans d’estudis de grau.
 • Identificar, estimular, oferir mitjans i recursos, i difondre les iniciatives d’innovació docent a les assignatures dels plans d’estudis de grau de l’Escola.
 • Organitzar els cursos preparatoris.
 • Coordinar les tasques dels becaris de suport a la docència.
 • Coordinar l'elaboració dels informes de seguiment de les titulacions de grau.

Sotsdirector de Laboratoris, TIC, Infraestructures i Qualitat

Antoni Gelonch Bosch

Edifici C4
Despatx 143e, 1a planta
t. 93 413 70 30

 • Organitzar els laboratoris docents.
 • Controlar i gestionar les infraestructures i l’equipament del centre.
 • Vetllar pel correcte funcionament de tots els laboratoris docents de l’Escola.
 • Mantenir un llistat actualitzat dels equipaments que necessita l’Escola per al desenvolupament de les seves activitats.
 • Elaborar i gestionar el pressupost del centre.
 • Coordinar les sol·licituds d’ajuts.
 • Planificar les necessitats d'equipaments per al desplegament dels plans d’estudis.
 • Realitzar la planificació i organitzar els recursos per a la docència i les activitats del centre.
 • Representar l’Escola en la Comissió de Serveis Tècnics del Campus del Baix Llobregat.
 • Establir el pla d’auditories internes i respondre a les auditories de certificació.
 • Definir i estructurar el Manual de qualitat.
 • Coordinar els sistemes d’assegurament intern de la qualitat, en el marc del programa AUDIT, per al procés de verificació dels nous plans d’estudis.
 • Vetllar pel compliment dels objectius i procediments de qualitat definits en els protocols de verificació dels plans d’estudis del centre.
 • Revisar i actualitzar tots els procediments i diagrames de flux referits a la qualitat.
 • Elaborar els informes d’acreditació de les titulacions.
 • Coordinar els processos d’acreditació de totes les titulacions.

        Sotsdirector d'Organització, Planificació i Espais

        Fernando Pablo Mellibovsky Elstein

        Edifici C4
        Despatx 143f, 1a planta
        t. 93 413 70 30

        • Coordinar l’elaboració dels horaris docents de totes les titulacions.
        • Organitzar els usos i planificar l’assignació dels espais de l’Escola.
        • Elaborar propostes per a la distribució d’espais i vetllar per la correcta execució de les decisions.
        • Coordinar l’organització de les sessions de lectura de TFG i TFM (TFE).
        • Donar suport a l’organització dels actes de graduació de l’escola.
        • Estimular i coordinar les iniciatives mediambientals en l’àmbit de l’Escola i col·laborar en les del Campus.
        • Estimular i coordinar les accions de cooperació per al desenvolupament, voluntariat i ONG relacionades amb l'Escola.
        • Representar l’Escola en els processos de gestió ambiental, instal·lacions i edificis del Campus del Baix Llobregat

        Sotsdirector de Promoció d'Estudis i Nou Estudiantat

        Eduard Garcia Villegas

        Edifici C4
        Despatx 143g, 1a planta
        t. 93 413 70 30

        • Organitzar les activitats de promoció dels estudis i les activitats acadèmiques de l’Escola entre l’estudiantat preuniversitari.
        • Organitzar activitats de difusió interna/externa sobre els temes d’interès de l’Escola.
        • Coordinar les actuacions de difusió de l’Escola als instituts i estimular i coordinar les iniciatives de col·laboració educativa amb ells.
        • Organitzar el pla de tutories de l’estudiantat.
        • Organització de les sessions de benvinguda al nou estudiantat.
        • Representar l’Escola en la Comissió de Promoció d’Estudis del Campus del Baix Llobregat.

        Sotsdirector de Relacions Externes i Institucionals

        Jordi Berenguer i Sau

        Edifici C4
        Despatx 143h, 1a planta
        t. 93 413 70 30

        • Promoure convenis d’intercanvi d’estudiants amb altres universitats i vetllar pel seu bon funcionament.
        • Organitzar convenis de cooperació educativa amb les empreses i vetllar pel seu bon funcionament.
        • Estimular projectes de col·laboració amb les empreses i entitats del sector.
        • Coordinar les accions de seguiment dels titulats de l’Escola.
        • Donar suport a l’organització d’esdeveniments de cooperació entre estudiantes i empreses.
        • Identificar, estimular i difondre les iniciatives i projectes d’investigació del personal de l’Escola, i donar-hi suport.
        • Promoure i col·laborar en l'organització de congressos i activitats científiques d’interès del centre.

        Sotsdirector Cap d'Estudis de Màsters i Relacions Internacionals

        David Rincón Rivera

        Edifici C4 
        Despatx 143e, 1a planta 
        t. 93 413 70 30 
        EETAC.international@upc.edu

        • Assegurar que s’estableixen, s’implanten i es mantenen els processos necessaris per al sistema de gestió de la qualitat.
        • Assegurar que es promou la presa de consciència dels requisits dels usuaris en tots els àmbits de l'Escola.
        • Organitzar la docència dels títols de màster de l'Escola.
        • Coordinar les tasques dels coordinadors acadèmics de cada màster.
        • Vetllar pel bon desenvolupament dels plans d'estudis de màster i coordinar les possibles modificacions.
        • Vetllar pel compliment dels objectius acadèmics definits en els protocols de verificació dels plans d’estudis de màster.
        • Identificar, estimular, oferir mitjans i recursos, i difondre les iniciatives d’innovació docent a les assignatures dels plans d’estudis de màster de l’Escola.
        • Coordinar l'elaboració dels informes de seguiment de les titulacions de màster.

        Cap de la Unitat Transversal de Gestió del Campus del Baix Llobregat

        Montserrat Calero Galovart

        Edifici Campus (D7)
        Despatx 07, planta baixa
        t. 93 552 35 50

        • Les que li corresponen pel seu perfil professional.