Vés al contingut (premeu Retorn)

Equip Directiu

Director

Luis Alonso Zárate

Edifici C4
Despatx 143a, 1a planta
t. 93 413 70 30

 • Representar l'Escola.
 • Nomenar, atesa la Comissió Permanent, els subdirectors i les subdirectores i el secretari o la secretària.
 • Presidir les reunions de la Junta de l’Escola, de la Comissió Permanent, la Comissió Acadèmica, les comissions d'avaluació i la Comissió de Qualitat.
 • Executar els acords adoptats pels òrgans col·legiats del centre.
 • Signar els convenis i contractes subscrits pel centre.
 • Autoritzar els convenis o contractes subscrits per personal docent i investigador adscrit al centre.
 • Autoritzar les despeses i les ordres de pagament en l’àmbit de les seves competències, segons el que determini el Consell Social. Ordenar els pagaments corresponents a despeses de personal derivades dels convenis o projectes de recerca d'acord amb el que estableix l'article 55 del reglament del centre.
 • Presentar a la Junta de l’Escola la proposta de pressupost anual de funcionament.
 • Elaborar i sotmetre a la consideració i la sanció de la Junta de l’Escola una memòria anual del centre.
 • Les competències que la normativa vigent, els Estatuts de la Universitat i el reglament del centre li atribueixin, així com les altres que li són pròpies dins del marc de la gestió i direcció de l'Escola i que no estan assignades a altres òrgans.
 • Coordinar l’organització d’activitats acadèmiques, culturals i lúdiques de la comunitat universitària del centre.
 • Rebre i estimular les iniciatives dels estudiants de l’Escola, i oferir-los mitjans i recursos.
 • Participar en l’equip directiu del Campus del Baix Llobregat.

Secretària Acadèmica

Anna Agustí Torra

Edifici C4
Despatx 143f, 1a planta
t. 93 413 70 30

 • Efectuar la convocatòria de les sessions dels òrgans per ordre del president o la presidenta, així com la citació dels seus membres.
 • Expedir certificacions de consultes, dictàmens i acords aprovats.
 • Redactar i custodiar les actes de les reunions dels òrgans col·legiats.
 • Vetllar per la publicitat dels acords dels òrgans de govern de l'Escola.
 • Donar fe dels acords del centre.
 • Tenir al dia el cens del personal adscrit al centre.
 • Canalitzar i difondre la informació del centre.
 • Les altres funcions inherents al càrrec que li encomani la Junta de l’Escola.
 • Organitzar les eleccions per al càrrec de director o directora i per als representants als òrgans col·legiats, i presidir la Junta Electoral de Centre.
 • Definir, organitzar i vetllar pel bon funcionament dels sistemes d’informació interna i externa de l’Escola.

Cap d'Estudis de graus

Juan Carlos Aguado Chao

Edifici C4
Despatx 143b, 1a planta
t. 93 413 70 30

 • Organitzar la docència dels títols de grau de l'Escola.
 • Vetllar pel bon desenvolupament dels plans d'estudis de grau i coordinar les possibles modificacions.
 • Vetllar pel compliment dels objectius acadèmics definits en els protocols de verificació dels plans d’estudis de grau.
 • Identificar, estimular, oferir mitjans i recursos, i difondre les iniciatives d’innovació docent a les assignatures dels plans d’estudis de grau de l’Escola.
 • Organitzar els cursos preparatoris.

Sotsdirector de Laboratoris i Infraestructures

Francesc Josep Robert Sanxis

Edifici C4
Despatx 143e, 1a planta
t. 93 413 70 30

 • Organitzar els laboratoris docents.
 • Controlar i gestionar les infraestructures i l’equipament del centre.
 • Vetllar pel correcte funcionament de tots els laboratoris docents de l’Escola.
 • Mantenir un llistat actualitzat dels equipaments que necessita l’Escola per al desenvolupament de les seves activitats.
 • Coordinar les tasques dels becaris de suport a la docència.
 • Elaborar i gestionar el pressupost del centre.
 • Coordinar les sol·licituds d’ajuts.
 • Planificar les necessitats d'equipaments per al desplegament dels plans d’estudis.
 • Representar l’Escola en la Comissió de Serveis Tècnics del Campus del Baix Llobregat.

Sotsdirector d'Organització i Planificació

Fernando Pablo Mellibovsky Elstein

Edifici C4
Despatx 143f, 1a planta
t. 93 413 70 30

 • Coordinar l’elaboració dels horaris docents de totes les titulacions.
 • Organitzar els usos i planificar l’assignació dels espais de l’Escola.
 • Elaborar propostes per a la distribució d’espais i vetllar per la correcta execució de les decisions.
 • Coordinar l’organització de les sessions de lectura de TFG i TFM.
 • Realitzar la planificació i organitzar els recursos per a la docència i les activitats del centre.
 • Estimular i coordinar les iniciatives mediambientals en l’àmbit de l’Escola i col·laborar en les del Campus.
 • Estimular i coordinar les accions de cooperació per al desenvolupament, voluntariat i ONG relacionades amb l'Escola.
 • Representar l’Escola en els processos de gestió ambiental, instal·lacions i edificis del Campus del Baix Llobregat.

Sotsdirector de Promoció d'Estudis i Nou Estudiantat

David García Vizcaíno

Edifici C4
Despatx 143g, 1a planta
t. 93 413 70 30

 • Organitzar les activitats de promoció dels estudis i les activitats acadèmiques de l’Escola entre l’estudiantat preuniversitari.
 • Organitzar activitats de difusió interna/externa sobre els temes d’interès de l’Escola.
 • Coordinar les actuacions de difusió de l’Escola als instituts i estimular i coordinar les iniciatives de col·laboració educativa amb ells.
 • Organitzar el pla de tutories de l’estudiantat.
 • Organització de les sessions de benvinguda al nou estudiantat.
 • Representar l’Escola en la Comissió de Biblioteca del Campus del Baix Llobregat i vetllar per la seva adequació a les necessitats del centre.
 • Representar l’Escola en la Comissió de Promoció d’Estudis del Campus del Baix Llobregat.

Sotsdirectora de Relacions Externes i Recerca

Enrica Valeria Zola

Edifici C4
Despatx 143h, 1a planta
t. 93 413 70 30

 • Promoure convenis d’intercanvi d’estudiants amb altres universitats i vetllar pel seu bon funcionament.
 • Organitzar convenis de cooperació educativa amb les empreses i vetllar pel seu bon funcionament.
 • Estimular projectes de col·laboració amb les empreses i entitats del sector.
 • Presidir la CRUE.
 • Coordinar les accions de col·laboració amb els ajuntaments, institucions i ens locals.
 • Coordinar les accions de seguiment dels titulats de l’Escola.
 • Identificar, estimular i difondre les iniciatives i projectes d’investigació del personal de l’Escola, i donar-hi suport.
 • Promoure i col·laborar en l'organització de congressos i activitats científiques d’interès del centre.

Sotsdirector Cap d'Estudis de Màsters i responsable de Qualitat

David Rincon Rivera

Edifici C4 
Despatx 143e, 1a planta 
t. 93 413 70 30 
 i

 • Assegurar que s’estableixen, s’implanten i es mantenen els processos necessaris per al sistema de gestió de la qualitat.
 • Assegurar que es promou la presa de consciència dels requisits dels usuaris en tots els àmbits de l'Escola.
 • Establir el pla d’auditories internes i respondre a les auditories de certificació.
 • Definir i estructurar el Manual de qualitat.
 • Coordinar els sistemes d’assegurament intern de la qualitat, en el marc del programa AUDIT, per al procés de verificació dels nous plans d’estudis.
 • Vetllar pel compliment dels objectius i procediments de qualitat definits en els protocols de verificació dels plans d’estudis del centre.
 • Revisar i actualitzar tots els procediments i diagrames de flux referits a la qualitat.
 • Elaborar els informes de seguiment i d’acreditació de les titulacions.
 • Coordinar els processos d’acreditació de totes les titulacions.
 • Organitzar la docència dels títols de màster de l'Escola.
 • Coordinar les tasques dels coordinadors acadèmics de cada màster.
 • Vetllar pel bon desenvolupament dels plans d'estudis de màster i coordinar les possibles modificacions.
 • Vetllar pel compliment dels objectius acadèmics definits en els protocols de verificació dels plans d’estudis de màster.
 • Identificar, estimular, oferir mitjans i recursos, i difondre les iniciatives d’innovació docent a les assignatures dels plans d’estudis de màster de l’Escola.

Cap de la Unitat Transversal de Gestió del Campus del Baix Llobregat

Montserrat Calero Galovart

Edifici Campus (D7)
Despatx 07, planta baixa
t. 93 552 35 50

 • Coordinar i supervisar els processos administratius de la gestió acadèmica i econòmica del centre.
 • Col·laborar en la planificació i l’organització de la docència.
 • Participar en l’avaluació i la millora del procés educatiu.
 • Fer el seguiment del funcionament dels serveis externs de l’Escola.
 • Actuar com a cap del personal d’administració i serveis del centre.
 • Elaborar, segons les directrius del director, la memòria anual del centre.
 • Assistir el director en les funcions que li són pròpies.