Vés al contingut (premeu Retorn)

Convocatòria d’ajuts del programa ERASMUS+ KA103 de mobilitat de professorat per a missions docents (STA) 2019/20

El termini de presentació de sol.licituds al vostre Centre és el divendres 1 de novembre. El període per fer una visita docent s’estableix entre l’1 de setembre de 2019 i el 30 de setembre de 2020. El Vicerectorat de Política Internacional convoca ajuts econòmics per finançar les missions docents (STA) que es duguin a terme el curs acadèmic 2019-20 en el marc del programa ERASMUS+ KA103 de la Unió Europea.
Convocatòria d’ajuts del programa ERASMUS+ KA103 de mobilitat de professorat per a missions docents (STA) 2019/20

El Vicerectorat de Política Internacional convoca ajuts econòmics per finançar les missions docents (STA) que es duguin a terme el curs acadèmic 2019-20 en el marc del programa ERASMUS+ KA103 de la Unió Europea.


L’objectiu del programa és:

 •  Incrementar les capacitats i la dimensió internacional de la institució.
 • Consolidar els vincles entre les universitats amb les quals hi ha convenis bilaterals de mobilitat d’estudiants en el marc del programa ERASMUS+ i oferir l’oportunitat de construir xarxes de contactes internacionals.
 • Promoure l’intercanvi d’experiències en metodologia docent.
 • Millorar el desenvolupament acadèmic del personal docent de la Universitat i la competència en llengües estrangeres.
 • Afavorir l’adquisició de competències.

 

I. OBJECTE DELS AJUTS

Els ajuts es destinen a cobrir part de les despeses de viatge i manutenció per impartir docència dins d’un pla d’estudis oficial de grau superior, màster o doctorat, a una Institució d’Educació Superior amb Carta Erasmus, amb la qual hi hagi un acord interinstitucional ERASMUS+ establert per a mobilitat de professorat per a docència per al curs acadèmic 2019/20.


II. DURADA

La durada mínima és de 2 dies consecutius i la màxima de 2 mesos, però, d’acord amb les directrius del Servicio Español Para la Internacionalización de la Educación, en endavant SEPIE, el nombre màxim de dies finançats serà de 5, més dos dies de viatge si es justifiquen documentalment. En qualsevol cas, és obligatori impartir com a mínim 8 hores de docència setmanals o per període inferior a la universitat de destinació. Al programa d’ensenyament definitiu i al certificat d’estada, s’hauran d’especificar els dies complets de docència impartida.

El període per fer una visita docent s’estableix entre l’1 de setembre de 2019 i el 30 desetembre de 2020. Cas de mobilitats ja realitzades en el moment de publicar aquesta convocatòria, es tindran en compte en igualtat de condicions a la resta de sol·licituds, sempre i quan compleixin amb tots els requisits de la convocatòria, hi hagi una sol·licitud en temps i forma, i s’aporti la documentació requerida.


III. BENEFICIARIS

Podrà ser beneficiari d’aquests ajuts el personal docent i investigador de centres propis i adscrits de la UPC, sempre que:

 • estiguin en situació administrativa activa i percebin una nòmina de la UPC,
 • tinguin la nacionalitat d’un país de la UE o d’un país participant en el programa Erasmus+1. En el cas de tenir nacionalitat de tercers països, cal acreditar que es té un permís vàlid per residir a Espanya, durant el període que es realitza la mobilitat,
 • imparteixin ensenyaments dins d’un pla d’estudis oficial de la UPC durant el curs acadèmic 2019-20, 
 • durant la seva estada el docent s’integri en el departament o facultat de la institució d’acollida,
 • existeixi un acord interinstitucional Erasmus que inclogui les activitats que realitzarà el beneficiari.

 

IV. SOL.LICITUD

Les sol·licituds s’han de presentar a les sotsdireccions/vicedeganats de Relacions Internacionals d’un dels Centres Docents als quals estigui vinculat el PDI abans de les 14:00 del dia 1 de novembre i han d’estar avalades amb el vistiplau del Director del Departament. Cada Centre valorarà les sol·licituds que hagi rebut i les remetrà al Gabinet de Relacions Internacionals abans de les 14:00 del dia 8 de novembre. Cas de no exhaurir el pressupost, s’obrirà una segona convocatòria.

Les sol·licituds hauran d’incloure la següent documentació:

 1. Sol·licitud (Annex I) degudament emplenada i signada pel sol·licitant, amb el vistiplau del Director del Departament. Un cop realitzada la mobilitat i tancat l’expedient, es remet la sol·licitud al Servei de Personal per al seu reconeixement i inclusió a l’expedient. Aquest tràmit no eximeix al personal de la UPC de l’obligació de sol·licitar els permisos per absència de lloc de treball, d’acord amb la normativa vigent.

 2. Mobility Agreement (Annex II) degudament emplenat i amb el vistiplau del Centre d’origen del sol·licitant i de la universitat de destinació. Abans de l’activitat, el programa de mobilitat definitiu ha de ser formalment acceptat per ambdues institucions. Serà vàlida una còpia escanejada o la signatura electrònica.

 3. El Centre Docent confirmarà a l’imprès de sol·licitud, l’existència de l’acord interinstitucional vigent, requisit indispensable per a poder realitzar la mobilitat.

 

Per a més informació podeu consultar:

 

arxivat sota: