Vés al contingut (premeu Retorn)

Normativa de permanència i continuïtat d'estudis

 (Spanish version) (English version)

Aquí pots consultar informació sobre la normativa de permanència i continuïtat d'estudis. Totes aquestes qüestions i d’altres es poden consultar a la Normativa Acadèmica dels estudis de Grau i Màster (NAGRAMA)

 

 

ESTUDIS DE GRAU

 

Rendiment mínim en el primer any acadèmic

Amb caràcter general, l'estudiant que es matricula en uns estudis conduents a l'obtenció d'un títol de grau o d'un doble títol ha d'aprovar un mínim de 12 ECTS el primer any acadèmic d'aquests estudis a la UPC, amb independència de les matrícules formalitzades. Els estudiants amb dedicació parcial també han de complir aquest requisit.

En cas contrari, l’estudiant és declarat NO APTE de 1er any i no pot continuar aquests mateixos estudis en el centre on els ha iniciat, ni pot començar cap altre estudi dels que s’imparteixen al centre que tingui definida una fase inicial comuna amb els estudis dels quals ha estat exclòs.

 

Rendiment mínim en la fase inicial dels estudis

Els plans d'estudi de la UPC conduents a l'obtenció d'un títol oficial de grau tenen definida una fase inicial que correspon als 60 crèdits ECTS del 1r any acadèmic. L'estudiantat haurà de superar els 60 crèdits ECTS de la fase Inicial dels estudis,en un termini màxim de 2 anys acadèmics, si es cursen els estudis a temps complet, o en un termini màxim de 4 anys acadèmics si es cursen els estudis a temps parcial. En qualsevol de les dues modalitats, el còmput de temps es fa amb independència de les matrícules formalitzades.

L’estudiantat del doble GRAU EN ENGINYERIA DE SISTEMES AEROESPACIALS/GRAU EN ENGINYERIA DE SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ - ENGINYERIA TELEMÀTICA haurà de superar els 72 crèdits ECTS de la fase Inicial dels estudis, en un termini màxim de 2 anys acadèmics, si es cursen els estudis a temps complet, o en un màxim de 4 anys acadèmics si es cursen els estudis a temps parcial. En qualsevol de les dues modalitats, el còmput de temps es fa amb independència de les matrícules formalitzades.

En cas contrari, l'estudiant és declarat NO APTE de fase Inicial i no pot continuar aquests mateixos estudis en el centre on els ha iniciat, ni començar cap altre estudi dels que s'imparteixen al centre que tingui definida una fase inicial comuna amb els estudis dels quals ha estat exclòs. 

 

Sol·licituds d’un quadrimestre addicional per superar la Permanència (Sol·licitud de continuïtat d’estudis)

Els estudiants declarats NO APTES de 1er any o de fase inicial poden sol·licitar al director o directora del centre docent, de forma motivada i abans de la data que cada any s'estableix a les normes de matrícula, l’ampliació del termini per superar el nombre mínim de crèdits exigits per al primer any acadèmic i/o per superar el rendiment mínim de la fase inicial dels estudis.

Les sol·licituds de continuïtat d’estudis s’han de tramitar mitjançant l’e-Secretaria, dins el “Termini per sol·licitar continuïtat dels estudis” establert als calendaris de matrícula.

 

Rendiment mínim un cop superats els crèdits de la fase inicial establerts pel centre docent

Un cop superat el nombre mínim de crèdits exigits de la fase inicial dels estudis, en finalitzar cada període lectiu es calcula el paràmetre de resultats acadèmics de cada estudiant (paràmetre de rendiment). Aquest paràmetre és el quocient dels crèdits superats sobre el total de crèdits matriculats i va de 0 a 1; el 0 indica que l’estudiant no ha aprovat cap crèdit i l'1 que ha aprovat el 100% dels crèdits matriculats. En funció d'aquest paràmetre, el centre fa el seguiment del progrés dels estudiants i estableix, per garantir un bon aprofitament dels recursos, els mecanismes d’assessorament acadèmic mitjançant procediments de tutoria.

En el cas d’obtenir dos paràmetres inferiors a 0.5 en dos quadrimestres consecutius l'estudiant rebrà un avís per correu electrònic indicant-li que s’ha de posar en contacte amb el seu tutor/a per tal de planificar la següent matrícula. L’estudiantat afectat per la Normativa de Permanència trobarà al final del seu expedient acadèmic una incidència amb el text: PERMANÈNCIA - ASSIGNACIÓ DE TUTOR. El nom del tutor es pot consultar mitjançant el Netarea. El tutor orientarà i controlarà la matrícula dels propers quadrimestres i farà un seguiment de l’estudiant/a.

Els estudiants de l’EETAC una vegada obtinguts dos paràmetres de rendiment inferiors a 0.5 en dos períodes lectius consecutius tenen una limitació de matrícula de 24 crèdits a la seva propera matrícula. Els estudiants/es a qui els resti 60 crèdits o menys per acabar els seus estudis se'ls deixarà de calcular el paràmetre alfa.

El fet d'obtenir 3 paràmetres consecutius inferiors a 0.3 suposa la desvinculació automàtica dels estudis per un període màxim d'un any. Així mateix, l’estudiant exclòs dels estudis en aplicació d’aquest apartat pot reiniciar-los un cop transcorregut el període de desvinculació.

 

 

ESTUDIS DE MÀSTER

 

Rendiment mínim en el primer any acadèmic

Els estudiants han d'aprovar almenys 15 crèdits ECTS en el seu primer any acadèmic (el còmput de temps es fa independentment de les matrícules formalitzades).

En cas contrari, l’estudiant no pot continuar aquests mateixos estudis a la UPC.

 

Sol·licituds d’un quadrimestre addicional per superar la Permanència (Sol·licitud de continuïtat d’estudis)

Els estudiants declarats NO APTES poden sol·licitar al director o directora del centre docent, de forma motivada i abans de la data que cada any s'estableix a les normes de matrícula, l’ampliació del termini per superar el nombre mínim de crèdits exigits per al primer any acadèmic.

Les sol·licituds de continuïtat d’estudis s’han de tramitar mitjançant l’e-Secretaria, dins el “Termini per sol·licitar continuïtat dels estudis” establert als calendaris de matrícula