Vés al contingut (premeu Retorn)

Avaluació i tràmits relacionats

 (Spanish version) (English version)

Aquí pots consultar informació sobre els processos d'avaluació, el funcionament de l'avaluació curricular i els tràmits relacionats.

 

ON ES PODEN CONSULTAR LES NOTES DE LES ASSIGNATURES?

 

Un cop acabats els exàmens (veure calendari d'exàmens aquí) en la data indicada al calendari acadèmic (veure calendari acadèmic aquí) els professors publiquen les notes finals proposades de cada assignatura.

Les qualificacions obtingudes a les assignatures es poden consultar des de la plana principal del NetArea i també des de l'apartat EXPEDIENT → Documentació de l'e-Secretaria.

La qualificació final és la nota definitiva que es guarda a l'expedient un cop han passat les Comissions d'Avaluació. Per això és important tenir en compte que la nota que figura a l'expedient no és definitiva fins a la data oficial de publicació de les qualificacions finals, després de la comissió d'avaluació curricular

 

Què pots fer si no estàs d'acord amb la nota d'una assignatura?

 1. Revisió en primera instància dels actes d’avaluació. T'has d’adreçar directament al professor o professora responsable de l'assignatura per sol.licitar-li la revisió de la nota final.
 1. Reclamacions contra resolucions dels professors/es responsables de les assignatures. Has de presentar una sol·licitud raonada de revisió al director o directora del centre en un termini màxim de 7 dies naturals des de la data de publicació de les qualificacions que són objecte de reclamació. Per a fer aquest tràmit has d'accedir a la Seu Electrònica i fer una instància adreçada al director.
 1. Reclamacions contra les resolucions del director/a del centre docent. Qualsevol reclamació contra les resolucions sobre qualificacions o reconeixements de crèdits emeses pel director/a d’un centre docent s’ha d’adreçar al rector/a mitjançant un recurs, que s’ha d’interposar en un termini màxim d’un mes a partir del dia següent de la recepció de la resolució corresponent. Per a fer aquest tràmit has d'accedir a la Seu Electrònica i fer recurs al rector per temes recollits a la Normativa acadèmica dels estudis de grau i màster de la UPC.

 

 

COM FUNCIONA L'AVALUACIÓ CURRICULAR?


Al final de cada quadrimestre, la Comissió d’Avaluació de Grau (CAG) estudia el rendiment dels estudiants quan han estat avaluats almenys un cop de totes les assignatures que componen un bloc curricular. També són avaluats per la CAG aquells estudiants/es que han esgotat el termini per superar la fase inicial, encara que no hagin cursat totes les assignatures que la componen.

Per saber la data de la Comissió d'Avaluació de Grau consulta l'enllaç Calendari d'AVALUACIÓ per als estudiants de grau a Calendaris de matrícula i avaluació.

A continuació es resumeixen els punts principals de la Normativa d'Avaluació Curricular. També pots visualitzar el vídeo que es va gravar quan va entrar en vigor la normativa, el curs 2015-2016. 

 

 

 

Quins són els blocs curriculars de cada titulació?

Els blocs curriculars de cadascun dels grau de l'EETAC són els que s'indiquen a continuació:

 

Quan s'aprova un bloc curricular?

Per a tots els blocs on es fa avaluació curricular excepte el BOPTM, un bloc s'aprova en els casos següents:

 1. Si totes les assignatures del bloc estan aprovades.
 2. Si es suspèn un màxim de dues assignatures del bloc amb notes ≥ 4 i la nota mitjana ponderada del bloc és igual o superior al valor indicat a la taula (columna M).
 3. Només una assignatura del bloc no està aprovada amb una nota ≥ 4, aquesta assignatura s’ha cursat al menys 3 vegades i l’aprovació del bloc curricular suposa que l’estudiant ja haurà superat tots els crèdits de la titulació incloent-hi el TFG, és a dir, ja podrà titular-se directament sense fer cap altra activitat acadèmica.
 4. Si es suspèn un màxim de dues assignatures del bloc amb notes ≥ 4 i la nota mitjana ponderada del bloc és igual o superior a 5 però inferior al valor indicat a la taula (columna M) i la CAG considera que s'ha d’aprovar el bloc. (Nota: la CAG no aprovarà el bloc curricular si la nota mitjana ponderada és inferior al valor indicat a la taula (columna M) amb una diferència igual o superior a 0,5 punts)

 

A B M
1 0 5.5
0 1 6
2 0 6
1 1 6.5
0 2 7

M = 5 + 0.5A + B

 

A: nombre d'assignatures suspeses amb nota ≥ 4.5

B: nombre d'assignatures suspeses amb nota < 4.5 i ≥ 4

(Consulta les FAQs per saber com calcular la nota mitjana ponderada d'un bloc)

El bloc BOPTM s'aprova en els casos següents:

 1. Si totes les assignatures del bloc estan aprovades.
 2. Si es suspèn un màxim d'una assignatura del bloc amb nota ≥ 4 i la nota mitjana ponderada del bloc és igual o superior al valor indicat a la taula (columna M).
 3. Una assignatura del bloc no està aprovada amb una nota ≥ 4, aquesta assignatura s’ha cursat al menys 3 vegades i l’aprovació del bloc curricular suposa que l’estudiant ja haurà superat tots els crèdits de la titulació incloent-hi el TFG, és a dir, ja podrà titular-se directament sense fer cap altra activitat acadèmica.
 4. Si es suspèn un màxim d'una assignatura del bloc amb nota ≥ 4 i la nota mitjana ponderada del bloc és igual o superior a 5 però inferior al valor indicat a la taula (columna M) i la CAG considera que s'ha d’aprovar el bloc. (Nota: la CAG no aprovarà el bloc curricular si la nota mitjana ponderada és inferior al valor indicat a la taula (columna M) amb una diferència igual o superior a 0,5 punts)

 

A B M
1 0 5.5
0 1 6

M = 5 + 0.5A + B

 

A: nombre d'assignatures suspeses amb nota ≥ 4.5

B: nombre d'assignatures suspeses amb nota < 4.5 i ≥ 4

(Consulta les FAQs per saber com calcular la nota mitjana ponderada d'un bloc)

Quan un bloc queda aprovat totes les assignatures suspeses del bloc passen a estar aprovades amb una qualificació final de 5.

 

Què cal fer per sol·licitar el tancament d'un bloc curricular a la Comissió d'Avaluació de Grau (CAG)?

Aquest tipus de sol·licitud no inclou la reclamació de la nota obtinguda en una assignatura. Si no estàs d'acord amb la nota d'una assignatura, hauràs de reclamar directament al professor responsable tal com s'explica en aquest apartat.

Per sol·licitar el tancament d'un bloc curricular a la CAG cal fer el següent:

 • Si compleixes els criteris per al tancament automàtic d'un bloc curricular (casos 1, 2 i 3 de l'apartat anterior) NO et cal presentar cap instància. Les assignatures avaluades amb una nota entre 4 i 4.9, si en tens, et seran compensades automàticament.
 • Si no compleixes els criteris per al tancament automàtic d'un bloc curricular però compleixes les condicions del cas 4 de l'apartat anterior i vols que la CAG tingui en compte informació rellevant per valorar el teu cas:
 1. Cal que omplis una sol·licitud de "Tancament d'algun bloc curricular a la Comissió d'Avaluació". Per fer aquesta petició connecta't a l'e-Secretaria i tramita la teva sol·licitud des d'INSTANCIES → Sol·licitud pestanya d'Avaluacions.
 1. Si hi vols annexar documentació a la sol·licitud caldrà que ens la facis arribar mitjançant un tiquet DEMANA (tema d'ajuda: 'Adjuntar documentació/tràmits: 'Tancament bloc curricular'), indicant el número de la sol.licitud que prèviament has fet per l'e-Secretaria.
 1. Si vols que els estudiants que et representen a la Comissió d'Avaluació tinguin còpia de la sol·licitud i de la documentació que has presentat, hauràs de portar còpia de tot a la Delegació d'Estudiants.

  

Preguntes freqüents (FAQs) sobre l'avaluació curricular

La mitjana ponderada dels blocs curriculars es calcula multiplicant la qualificació de cada assignatura pel nombre de crèdits que l'hi correspon, i dividint pel total de crèdits del bloc curricular.

Les assignatures suspeses també s'inclouen en el càlcul. Per a les assignatures aprovades, es té en compte l'última nota obtinguda. Si l'assignatura està suspesa i en una avaluació anterior vas ser avaluat amb una nota igual o superior a 4, es té en compte la nota més alta (encara que no sigui la de la darrera avaluació).

Per al càlcul de la nota mitjana dels blocs curriculars no es tenen en compte les assignatures convalidades sense nota, cal, per tant, descomptar els crèdits corresponents a aquestes assignatures del total de crèdits del divisor.

Pots decidir matricular-te o no. Si et matricules i treus una qualificació pitjor, a l'avaluació curricular es tindrà en compte sempre la qualificació més alta.

Si és l'única assignatura que tens pendent per superar del bloc curricular, t'hauràs de tornar a matricular de l'assignatura.

Si tens una altra assignatura suspesa en el mateix bloc, també amb una nota entre 4 i 4.9, hauràs de matricular com a mínim una d'aquestes assignatures suspeses per pujar la nota mitjana del bloc curricular i que la Comissió d'Avaluació es pugui tornar a plantejar aprovar-te les assignatures suspeses amb nota entre 4 i 4.9.

Cal tenir present que als blocs d'optativitat (BOPT i BOPTC) no es fa avaluació curricular i cal tenir totes les assignatures aprovades amb una nota ≥ 5 per superar el bloc.

Recorda que en cap cas la Comissió d'Avaluació curricular es plantejarà aprovar assignatures suspeses amb una nota entre 4 i 4.9 si tens assignatures suspeses amb nota inferior a 4 en el mateix bloc curricular.

Les pràctiques externes o pràctiques en empresa, malgrat que en algunes titulacions siguin crèdits obligatoris, no intervenen de cap manera en l'avaluació curricular. És a dir, no serà necessari haver-les cursat per ser avaluat curricularment, ni la qualificació obtinguda a les pràctiques professionals es tindrà en compte per a calcular la mitjana de cap bloc.

Pots consultar els teus dubtes fent un 'demana' a: demana.upc.edu/osdcbl/login.php.