Vés al contingut (premeu Retorn)

Específic

Grau en Enginyeria Telemàtica

Competències específiques (CIN/352/2009, BOE 20.2.2009)

CE 1. Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per a aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial; càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització.

CE 2. Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en l'enginyeria.

CE 3. Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

CE 4. Comprensió i domini dels conceptes bàsics de sistemes lineals i les funcions i transformades relacionades, teoria de circuits elèctrics, circuits electrònics, principi físic dels semiconductors i famílies lògiques, dispositius electrònics i fotònics, tecnologia dels materials i la seva aplicació per a resolució de problemes propis de l'enginyeria.

CE 5. Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.

CE 6. Capacitat per a aprendre de manera autònoma nous coneixements i tècniques adequats per a la concepció, el desenvolupament o l'explotació de sistemes i serveis de telecomunicació.

CE 7. Capacitat d'utilitzar aplicacions de comunicació i informàtiques (ofimàtiques, bases de dades, càlcul avançat, gestió de projectes, visualització, etc.) per a donar suport al desenvolupament i explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica.

CE 8. Capacitat per a utilitzar eines informàtiques de cerca de recursos bibliogràfics o d'informació relacionada amb les telecomunicacions i l'electrònica.

CE 9. Capacitat d'analitzar i especificar els paràmetres fonamentals d'un sistema de comunicacions.

CE 10. Capacitat per a avaluar els avantatges i inconvenients de diferents alternatives tecnològiques de desplegament o implementació de sistemes de comunicacions, des del punt de vista de l'espai del senyal, les pertorbacions i el soroll i els sistemes de modulació analògica i digital.

CE 11. Capacitat de concebre, desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de telecomunicació, en contextos residencials (llar, ciutat i comunitats digitals), empresarials o institucionals responsabilitzant-se de la seva engegada i millora contínua, així com conèixer el seu impacte econòmic i social.

CE 12. Coneixement i utilització dels fonaments de la programació en xarxes, sistemes i serveis de telecomunicació.

CE 13. Capacitat per comprendre els mecanismes de propagació i transmissió d'ones electromagnètiques i acústiques, i els seus corresponents dispositius emissors i receptors.

CE 14. Capacitat d'anàlisi i disseny de circuits combinacionals i seqüencials, síncrons i asíncrons, i d'utilització de microprocessadors i circuits integrats.

CE 15. Coneixement i aplicació dels fonaments de llenguatges de descripció de dispositius de maquinari.

CE 16. Capacitat d'utilitzar diferents fonts d'energia i especialment la solar fotovoltaica i tèrmica, així com els fonaments de l'electrotècnia i de l'electrònica de potència.

CE 17. Coneixement i utilització dels conceptes d'arquitectura de xarxa, protocols i interfícies de comunicacions.

CE 18. Capacitat de diferenciar els conceptes de xarxes d'accés i transport, xarxes de commutació de circuits i de paquets, xarxes fixes i mòbils, així com els sistemes i aplicacions de xarxa distribuïts, serveis de veu, dades, àudio i serveis interactius i multimèdia.

CE 19. Coneixement dels mètodes d'interconnexió i encaminament, així com els fonaments de la planificació, dimensionament de xarxes en funció de paràmetres de tràfic.

CE 20. Coneixement de la normativa i la regulació de les telecomunicacions en els àmbits nacional, europeu i internacional.

CE 21. Capacitat per a construir, explotar i gestionar les xarxes, serveis, processos i aplicacions de telecomunicacions, enteses aquestes com a sistemes de captació, transport, representació, processament, emmagatzematge, gestió i presentació d'informació multimèdia, des del punt de vista dels sistemes telemàtics.

CE 22. Capacitat per a aplicar les tècniques en què es basen les xarxes, serveis i aplicacions de telemàtiques, tals com a sistemes de gestió, senyalització i commutació, encaminament, seguretat (protocols criptogràfics, entunelament, tallafocs, mecanismes de cobrament, d'autenticació i de protecció de continguts), enginyeria de tràfic (teoria de grafs, teoria de cues i telegràfic) tarificació i fiabilitat i qualitat de servei, tant en entorns fixos, mòbils, personals, locals o a gran distància, amb diferents amplades de banda, incloent-hi telefonia i dades.

CE 23. Capacitat de construir, explotar i gestionar serveis telemàtics utilitzant eines analítiques de planificació, de dimensionament i d'anàlisi.

CE 24. Capacitat de descriure, programar, validar i optimitzar protocols i interfícies de comunicació en els diferents nivells d'una arquitectura de xarxes.

CE 25. Capacitat de seguir el procés tecnològic de transmissió, commutació i procés per millorar les xarxes i serveis.

CE 26. Capacitat de dissenyar arquitectures de xarxes i serveis telemàtics.

CE 27. Capacitat de programació de serveis i aplicacions telemàtiques, en xarxa i distribuïdes.


Dades d’inserció laboral segons l’última enquesta triennal d’inserció laboral de l’AQU (2020)

  • El 97% de titulats i titulades estan ocupats i ocupades.

  • El 94% de titulats i titulades triguen menys de 3 mesos a trobar la primera feina i el 60% tenen feina abans d'acabar la carrera.

  • Ocupació d’alta qualitat: quasi un 70% de contractes són indefinits i un 82% exerceixen funcions pròpies de la titulació o de nivell universitari.

  • Sou brut mensual: 2630€.


Indicadors estadístics del Grau en Enginyeria Telemàtica:

  • Indicadors de la titulació: el quadre de comandament (fase inicial comuna i fase específica) inclou indicadors de rendiment acadèmic, professorat assignat, i satisfacció de l’estudiantat amb la titulació.
  • Informació de la titulació al portal EUC: informes d’acreditació de la titulació, inserció laboral.