Vés al contingut (premeu Retorn)

Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

segell.png

A continuació es detalla el pla d'estudis del Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació de l'EETAC. Per obtenir informació de les vies d'accés, la matrícula, les nota de tall, les beques i ajuts, etc. clica aquest enllaç.

Amb el grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació adquiriràs la formació transversal necessària per concebre, dissenyar, implementar i operar sistemes de telecomunicació que es fonamenten en la generació, transmissió, recepció i processament de senyals elèctrics, acústics i òptics en tot l’espectre de freqüència, i el tractament de la informació que hi està associada. Aprendràs els fonaments i les aplicacions que et capacitaran per dissenyar, implementar i operar qualsevol producte, infraestructura i servei de telecomunicació basat en sistemes de ràdio, fixos o mòbils, terrestres o per satèl·lit, o de comunicacions òptiques.

L'accés als estudis de l'àmbit de les Enginyeries de la Telecomunicació és per preinscripció comuna. L'estudiant podrà escollir sense restriccions el grau que vol cursar una vegada matriculat. També podrà optar a un itinerari de simultaneïtat d'estudis cap a la doble titulació en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació i Enginyeria Telemàtica.


Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació i en Enginyeria Telemàtica (fase comú)

Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

Competències específiques (CIN/352/2009, BOE 20.2.2009)

CE 1. Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per a aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial; càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització.

CE 2. Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en l'enginyeria.

CE 3. Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

CE 4. Comprensió i domini dels conceptes bàsics de sistemes lineals i les funcions i transformades relacionades, teoria de circuits elèctrics, circuits electrònics, principi físic dels semiconductors i famílies lògiques, dispositius electrònics i fotònics, tecnologia dels materials i la seva aplicació per a resolució de problemes propis de l'enginyeria.

CE 5. Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.

CE 6. Capacitat per a aprendre de manera autònoma nous coneixements i tècniques adequats per a la concepció, el desenvolupament o l'explotació de sistemes i serveis de telecomunicació.

CE 7. Capacitat d'utilitzar aplicacions de comunicació i informàtiques (ofimàtiques, bases de dades, càlcul avançat, gestió de projectes, visualització, etc.) per a donar suport al desenvolupament i explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica.

CE 8. Capacitat per a utilitzar eines informàtiques de cerca de recursos bibliogràfics o d'informació relacionada amb les telecomunicacions i l'electrònica.

CE 9. Capacitat d'analitzar i especificar els paràmetres fonamentals d'un sistema de comunicacions.

CE 10. Capacitat per a avaluar els avantatges i inconvenients de diferents alternatives tecnològiques de desplegament o implementació de sistemes de comunicacions, des del punt de vista de l'espai del senyal, les pertorbacions i el soroll i els sistemes de modulació analògica i digital.

CE 11. Capacitat de concebre, desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de telecomunicació, en contextos residencials (llar, ciutat i comunitats digitals), empresarials o institucionals responsabilitzant-se de la seva engegada i millora contínua, així com conèixer el seu impacte econòmic i social.

CE 12. Coneixement i utilització dels fonaments de la programació en xarxes, sistemes i serveis de telecomunicació.

CE 13. Capacitat per comprendre els mecanismes de propagació i transmissió d'ones electromagnètiques i acústiques, i els seus corresponents dispositius emissors i receptors.

CE 14. Capacitat d'anàlisi i disseny de circuits combinacionals i seqüencials, síncrons i asíncrons, i d'utilització de microprocessadors i circuits integrats.

CE 15. Coneixement i aplicació dels fonaments de llenguatges de descripció de dispositius de maquinari.

CE 16. Capacitat d'utilitzar diferents fonts d'energia i especialment la solar fotovoltaica i tèrmica, així com els fonaments de l'electrotècnia i de l'electrònica de potència.

CE 17. Coneixement i utilització dels conceptes d'arquitectura de xarxa, protocols i interfícies de comunicacions.

CE 18. Capacitat de diferenciar els conceptes de xarxes d'accés i transport, xarxes de commutació de circuits i de paquets, xarxes fixes i mòbils, així com els sistemes i aplicacions de xarxa distribuïts, serveis de veu, dades, àudio i serveis interactius i multimèdia.

CE 19. Coneixement dels mètodes d'interconnexió i encaminament, així com els fonaments de la planificació, dimensionament de xarxes en funció de paràmetres de tràfic.

CE 20. Coneixement de la normativa i la regulació de les telecomunicacions en els àmbits nacional, europeu i internacional.

CE 21. Capacitat per construir, explotar i gestionar xarxes, serveis, processos i aplicacions de telecomunicacions, com a sistemes de captació, transport, representació, processament, emmagatzematge, gestió i presentació d'informació multimèdia, des del punt de vista dels sistemes de transmissió.

CE 22. Capacitat per aplicar les tècniques en les que es basen les xarxes, els serveis i les aplicacions de telecomunicacions tant en entorns fixes com en entorns mòbils, personals, locals o a gran distància, amb diferents amples de banda, incluint telefonia, rediodifusió, televisió i dades, des del punt de vista dels sistemes de transmissió.

CE 23. Capacitat d'anàlisi de components i de les seves especificacions per a sistemes de comunicacions guiades i no guiades.

CE 24. Capacitat per a la selecció de circuits, subsistemes i sistemes de radiofreqüència, microones, radiodifusió, radioenllaços i radiodeterminació.

CE 25. Capacitat per a la selecció d'antenes, equips i sistemes de transmissió, propagació d'ones guiades i no guiades, per medis electromagnètics, de radiofreqüència o òptics i la corresponent gestió de l'espai radioelèctric i assignació de freqüències.

CE 26. Capacitat per analitzar, codificar, processar i transmetre informació multimedia utilitizant tècniques de processat analògic i digital de senyal.


Dades d’inserció laboral segons l’última enquesta triennal d’inserció laboral de l’AQU (2020)

  • El 96% de titulats i titulades estan ocupats i ocupades.

  • El 91% de titulats i titulades triguen menys de 3 mesos a trobar la primera feina.

  • Ocupació d’alta qualitat: quasi un 70% de contractes són indefinits i un 83% exerceixen funcions pròpies de la titulació o de nivell universitari.

  • Sou brut mensual: 2587€.


Indicadors estadístics del Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació:

  • Indicadors de la titulació: el quadre de comandament (fase inicial comuna i fase específica) inclou indicadors de rendiment acadèmic, professorat assignat, i satisfacció de l’estudiantat amb la titulació.
  • Informació de la titulació al portal EUC: informes d’acreditació de la titulació, inserció laboral.