Vés al contingut (premeu Retorn)

Grau en Enginyeria Telemàtica

segell.png

A continuació es detalla el pla d'estudis del Grau en Enginyeria Telemàtica de l'EETAC. Per obtenir informació de les vies d'accés, la matrícula, les nota de tall, les beques i ajuts, etc. clica aquest enllaç.

Amb el grau en Enginyeria Telemàtica adquiriràs els coneixements necessaris per concebre, dissenyar, implementar i operar les xarxes telemàtiques, així com els mecanismes de seguretat de la mateixa xarxa i les dades que es transmeten, els protocols, i els diferents serveis i aplicacions. Rebràs una sòlida formació en telecomunicació i informàtica que et permetrà dissenyar, implementar i operar les xarxes de comunicacions (accés, transport, àrea local, de sensors, sense fils, etc.) i el seus serveis i aplicacions (telefonia, web, correu electrònic, compartició de fitxers, jocs en xarxa, comerç electrònic, etc.) amb els mecanismes de seguretat i qualitat necessaris.

L'accés als estudis de l'àmbit de les Enginyeries de la Telecomunicació és per preinscripció comuna. L'estudiant podrà escollir sense restriccions el grau que vol cursar una vegada matriculat. També podrà optar a un itinerari de simultaneïtat d'estudis cap a la doble titulació en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació i Enginyeria Telemàtica.


Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació i en Enginyeria Telemàtica (fase comú)

Grau en Enginyeria Telemàtica

Competències específiques (CIN/352/2009, BOE 20.2.2009)

CE 1. Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per a aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial; càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització.

CE 2. Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en l'enginyeria.

CE 3. Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

CE 4. Comprensió i domini dels conceptes bàsics de sistemes lineals i les funcions i transformades relacionades, teoria de circuits elèctrics, circuits electrònics, principi físic dels semiconductors i famílies lògiques, dispositius electrònics i fotònics, tecnologia dels materials i la seva aplicació per a resolució de problemes propis de l'enginyeria.

CE 5. Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.

CE 6. Capacitat per a aprendre de manera autònoma nous coneixements i tècniques adequats per a la concepció, el desenvolupament o l'explotació de sistemes i serveis de telecomunicació.

CE 7. Capacitat d'utilitzar aplicacions de comunicació i informàtiques (ofimàtiques, bases de dades, càlcul avançat, gestió de projectes, visualització, etc.) per a donar suport al desenvolupament i explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica.

CE 8. Capacitat per a utilitzar eines informàtiques de cerca de recursos bibliogràfics o d'informació relacionada amb les telecomunicacions i l'electrònica.

CE 9. Capacitat d'analitzar i especificar els paràmetres fonamentals d'un sistema de comunicacions.

CE 10. Capacitat per a avaluar els avantatges i inconvenients de diferents alternatives tecnològiques de desplegament o implementació de sistemes de comunicacions, des del punt de vista de l'espai del senyal, les pertorbacions i el soroll i els sistemes de modulació analògica i digital.

CE 11. Capacitat de concebre, desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de telecomunicació, en contextos residencials (llar, ciutat i comunitats digitals), empresarials o institucionals responsabilitzant-se de la seva engegada i millora contínua, així com conèixer el seu impacte econòmic i social.

CE 12. Coneixement i utilització dels fonaments de la programació en xarxes, sistemes i serveis de telecomunicació.

CE 13. Capacitat per comprendre els mecanismes de propagació i transmissió d'ones electromagnètiques i acústiques, i els seus corresponents dispositius emissors i receptors.

CE 14. Capacitat d'anàlisi i disseny de circuits combinacionals i seqüencials, síncrons i asíncrons, i d'utilització de microprocessadors i circuits integrats.

CE 15. Coneixement i aplicació dels fonaments de llenguatges de descripció de dispositius de maquinari.

CE 16. Capacitat d'utilitzar diferents fonts d'energia i especialment la solar fotovoltaica i tèrmica, així com els fonaments de l'electrotècnia i de l'electrònica de potència.

CE 17. Coneixement i utilització dels conceptes d'arquitectura de xarxa, protocols i interfícies de comunicacions.

CE 18. Capacitat de diferenciar els conceptes de xarxes d'accés i transport, xarxes de commutació de circuits i de paquets, xarxes fixes i mòbils, així com els sistemes i aplicacions de xarxa distribuïts, serveis de veu, dades, àudio i serveis interactius i multimèdia.

CE 19. Coneixement dels mètodes d'interconnexió i encaminament, així com els fonaments de la planificació, dimensionament de xarxes en funció de paràmetres de tràfic.

CE 20. Coneixement de la normativa i la regulació de les telecomunicacions en els àmbits nacional, europeu i internacional.

CE 21. Capacitat per a construir, explotar i gestionar les xarxes, serveis, processos i aplicacions de telecomunicacions, enteses aquestes com a sistemes de captació, transport, representació, processament, emmagatzematge, gestió i presentació d'informació multimèdia, des del punt de vista dels sistemes telemàtics.

CE 22. Capacitat per a aplicar les tècniques en què es basen les xarxes, serveis i aplicacions de telemàtiques, tals com a sistemes de gestió, senyalització i commutació, encaminament, seguretat (protocols criptogràfics, entunelament, tallafocs, mecanismes de cobrament, d'autenticació i de protecció de continguts), enginyeria de tràfic (teoria de grafs, teoria de cues i telegràfic) tarificació i fiabilitat i qualitat de servei, tant en entorns fixos, mòbils, personals, locals o a gran distància, amb diferents amplades de banda, incloent-hi telefonia i dades.

CE 23. Capacitat de construir, explotar i gestionar serveis telemàtics utilitzant eines analítiques de planificació, de dimensionament i d'anàlisi.

CE 24. Capacitat de descriure, programar, validar i optimitzar protocols i interfícies de comunicació en els diferents nivells d'una arquitectura de xarxes.

CE 25. Capacitat de seguir el procés tecnològic de transmissió, commutació i procés per millorar les xarxes i serveis.

CE 26. Capacitat de dissenyar arquitectures de xarxes i serveis telemàtics.

CE 27. Capacitat de programació de serveis i aplicacions telemàtiques, en xarxa i distribuïdes.


Dades d’inserció laboral segons l’última enquesta triennal d’inserció laboral de l’AQU (2020)

  • El 97% de titulats i titulades estan ocupats i ocupades.

  • El 94% de titulats i titulades triguen menys de 3 mesos a trobar la primera feina i el 60% tenen feina abans d'acabar la carrera.

  • Ocupació d’alta qualitat: quasi un 70% de contractes són indefinits i un 82% exerceixen funcions pròpies de la titulació o de nivell universitari.

  • Sou brut mensual: 2630€.


Indicadors estadístics del Grau en Enginyeria Telemàtica:

  • Indicadors de la titulació: el quadre de comandament (fase inicial comuna i fase específica) inclou indicadors de rendiment acadèmic, professorat assignat, i satisfacció de l’estudiantat amb la titulació.
  • Informació de la titulació al portal EUC: informes d’acreditació de la titulació, inserció laboral.