Vés al contingut (premeu Retorn)

Mesures acadèmiques extraordinàries per la COVID-19

 

En aquesta pàgina podeu consultar un resum dels canvis respecte el funcionament del quadrimestre convencional arran de la suspensió de les activitats lectives presencials decretada per la UPC el 13 de març del 2020 seguint les indicacions del Govern de la Generalitat de Catalunya en el marc de l’alerta de salut pública pel COVID-19.

Podeu consultar el text sencer del document enviat el 7 d'abril pel director de l'EETAC en relació a la planificació acadèmica en aquest enllaç.

Com bé sabeu, aquesta planificació està subjecte a possibles canvis que es puguin produir en funció de l'evolució de la situació.

 

 

 1. Tota l'activitat docent restant del 2n quadrimestre 2019-2020 fins a la finalització del període lectiu es durà a terme de forma no presencial.

 

 1. Termini de renuncia a la matrícula: 30 d'abril de 2020 (Acord del rector del 17 d'abril de 2020) (17/04/2020)

 

 1. Modificacions calendari lectiu:

  • Tots els dies laborables tornant de setmana santa i fins al final del quadrimestre seran lectius i no presencials.

   • del 14 d'abril al 12 de juny: tots els dies laborables són lectius
   • del 15 de juny a l'1 de juliol: exàmens remots (05/05/2020)

 

 1. Exàmens

  • Exàmens de mig quadrimestre (MQ) suprimits

  • Exàmens final de quadrimestre (FQ):

   • Poden acumular el pes de l'examen de mig quadrimestre (sempre que la suma MQ+FQ no superi el 50%. Modificació de criteris d'avaluació si cal)
   • Dates: del 15 de juny a l'1 de juliol de 2020 (05/05/2020)
   • Duració: cada assignatura disposarà d'un interval de mínim 3h

  • New Recomanacions Atenea Exams pel PDI (09/06/2020)

 

 1. Avaluació (05/05/2020)

  • Publicació de notes: 3 de juliol
  • Tancament de notes: 8 de juliol

 

 1. Horaris

  • Durant les setmanes lectives no presencials:

   • Les comunicacions es realitzaran via el fòrum d'avisos del campus virtual (ATENEA) de cada assignatura. Els estudiants s'han d'assegurar que tenen el correu electrònic ben configurat i que reben els missatges.

   • Docència asíncrona (diferida): el professor penjarà els materials al campus virtual de l'assignatura (ATENEA) i informarà degudament a través del fòrum d'avisos dels terminis per servir-se'n en mode d'autoaprenentatge i de les entregues.

   • Docència síncrona (en temps real):

    • Cada assignatura té reservats els dies i franges horàries de les sessions tal i com figuren als horaris.

    • El professor avisarà amb temps suficient de l'ús concret que es farà de la franja horària i posarà els mitjans per la connexió remota. L'ocupació de la franja horària ha de respectar un marge de 5 minuts tant a l'inici com al final per evitar interferències amb les classes precedent i posterior.

    • L'estudiant té la responsabilitat d'estar disponible per fer classes remotes o actes d'avaluació en les franges corresponents al seu grup de matrícula.

   • Sessions de laboratori presencials:

    • Les sessions de laboratori que requereixin presencialitat queden suspeses i hauran de ser substituides per d'altres activitats remotes.

 

 1. Canalització dubtes/queixes EETAC: info.eetac@upc.edu

QP2020.png

 1. Treball Final d'Estudis (TFEs)

  • Oferta i assignació: a través de SIA (com sempre).

  • Matrícula

   • En període ordinari de matrícula (propera convocatòria al juliol).

   • Les matrícules fora de termini es demanaran via DEMANA-OSD (Tema d'ajuda: TFG-TFM/thesis; Matricula/Enrollment-Registration) i les haurà d'autoritzar el cap d'estudis.

  • Supervisió: remota, amb les eines que indiqui el director.

  • Defensa:

   • Termini

    • Matriculats al juliol/setembre de 2019 (i actualment en extensió)defensa en convocatòria extraordinària fins al 15 de juliol (recordeu que cal dipositar una setmana abans de la defensa).

    • Matriculats al febrer de 2020: defensa en convocatòria ordinària fins al 15 de setembre i en convocatòria extraordinària fins al 30 d'octubre (recordeu que cal dipositar una setmana abans de la defensa).

     • New TFE amb contingut experimental que necessiten de l'ús de laboratoris actualment no accessibles i pels quals hagi estat concedida una prórroga: el termini de defensa en la convocatòria extraordinària s'extén fins al 30 de novembre (29/05/2020)

   • Designació del tribunal: a SIA (com sempre).

   • New Acte de la defensa: es realitzaran de forma remota per videoconferència. Caldrà indicar l'enllaç a la url de la videoconferència (preferiblement GMeet) a l'apartat "lloc de lectura" en introduir les dades a SIA. Especialment en el cas de TFM, la defensa dels quals ha de ser un acte públic. (29/05/2020)

   • New Avaluació: signatures electròniques actualment en estudi. (29/05/2020)

    • TFG. Introducció de notes online al SIA (avaluacions parcials pre i post lectura) i validació final per part del secretari.

    • TFM. El secretari introduirà al SIA la nota final de TFM acordada pel tribunal en deliberació i, si s'escau, indicarà la proposta de matrícula d'honor per l'estudiant. En aquest cas, es desplegarà un camp de text extra en el que caldrà introduir la justificació.

  • New Signatura de les actes: L’Oficina de Suport a la Docència del CBL tramitarà la signatura de les actes a través del Portafirmes un cop les qualificacions finals de TFG/TFM hagin sigut degudament introduïdes a SIA. En cas de proposta de matrícula d'honor, l'acta inclourà també la justificació de la proposta. Si el TFG/TFM està sotmès a compromís de confidencialitat, aquest s’incorporarà també a l’acta per tal que tots els membres del tribunal el signin a través del Portafirmes. (29/05/2020)

  • TFEs en empresa o centre de recerca: Segueix el procés acadèmic al marge del conveni només si es pot garantir fer les tasques des de casa (TFE en empresa no presencial).

 

 1. Pràctiques/TFEs en empresa

  • New Des del passat 8 de juny, ja podem tornar a firmar els acords de pràctiques en empresa en modalitat presencial dins de l'Estat Espanyol. (11/06/2020)

  • New Quan l'empresa no pugui garantir les mesures establertes pel Ministeri de Sanitat i offereixi la possibilitat de teletreball, es podrà firmar el conveni en modalitat de teletreball. (11/06/2020)

 

 1. Expedició de títols

  • Durant el confinament no es podran entregar els títols que hi ha a la UTG pendents de recollir.

  • Les noves sol·licituds d'expedició de títol s'hauran de fer de forma presencial tan bon punt acabi el confinament

  • En cas d'urgència, per acreditar que esteu titulats davant de tercers, podeu obrir un tiquet a DEMANA OSD tot seleccionant les següents opcions:

   • Tema d'ajuda: Títol/Degree Certificat
   • Tràmit: Altres/Other questions

 

 1. Eines per a la docència online

 

 1. Accés als edificis

 

 1. Prevenció de riscos laborals

 

 

Darrera actualització: 11/06/2020