Vés al contingut (premeu Retorn)

Política de qualitat

L’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC), alineada amb els valors, la missió i la visió de la Universitat Politècnica de Catalunya, manifesta el seu compromís envers el foment de la qualitat, així com la revisió i la millora contínua del Sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) per donar servei a l’ensenyament superior mitjançant la docència, la recerca, l’estudi, la projecció cultural i universitària, els processos de gestió i els serveis que sustenten les activitats que s’hi realitzen. La qualitat constitueix un factor estratègic per aconseguir que els estudiants titulats i les estudiants titulades adquireixin els resultats d’aprenentatge (coneixements, habilitats i competències) que corresponen a la seva titulació i que siguin reconeguts per part dels ocupadors i de les ocupadores i de la societat en general.

Introduir la perspectiva de qualitat a totes les activitats de l’Escola implica definir objectius relacionats amb l’excel·lència en la docència, l’aprenentatge de l’estudiantat, la gestió de la institució, la recerca, la transferència de tecnologia, la internacionalització i els serveis. Així mateix, s’inclouen objectius relacionats amb la responsabilitat social i la formació integral de l’estudiantat. Els procediments i les accions definides al SGIQ tenen com a agents l’estudiantat, el personal docent i investigador (PDI), el personal tècnic de gestió i d’administració i servei (PTGAS), els titulats i titulades i la societat en general que és qui marcarà la demanda professional i la continuïtat i viabilitat de les titulacions del centre.

Les línies polítiques que s’han marcat per desenvolupar la Política de qualitat del centre són les següents:

 • Consolidar l’EETAC com a centre multidisciplinari aero-espai-telecom, potenciant interacció entre diferents àmbits.

 • Promoure i proporcionar una formació dirigida cap a l’excel·lència, avalada per acreditacions i certificacions externes, que garanteixi una oferta acadèmica d’acord amb les expectatives i necessitats de l’estudiantat i de la societat en general.

 • Promoure la innovació docent en les diferents titulacions de l’Escola.

 • Reformar el compromís de l’EETAC amb la indústria, les institucions i les organitzacions, especialment aquelles que són presents a l’entorn propi de l’Escola.

 • Promoure projectes d’innovació i/o recerca conjunts amb institucions i empreses.

 • Vetllar per la política d’internacionalització a partir de la implementació de protocols per afavorir la mobilitat de l’estudiantat i el PDI.

 • Proporcionar el suport adequat al PDI i al PTGAS, per tal que puguin exercir les seves funcions satisfactòriament.

 • Promoure l’activitat de recerca, gestió i transferència de coneixement entre el PDI de l’EETAC per tal que reverteixi en una actualització de la tasca acadèmica d’acord amb l’evolució de les disciplines i la recerca més avançada.

 • Aconseguir un compromís de millora contínua en totes les missions de l’Escola, i proposar i dur a terme totes les accions correctives i preventives que puguin ser necessàries amb la implicació de tots els agents que hi intervenen.

 • Assegurar que la política de qualitat es duu a terme des de l'òptica del desenvolupament sostenible, la igualtat d'oportunitats i la perspectiva de gènere.

 • Seguir els principis ètics de la UPC fomentant la definició, difusió i utilització de bones pràctiques en tots els àmbits d’actuació de l’EETAC.

 • Assegurar la transparència de l’EETAC en totes les seves accions així com la rendició de comptes, donant accés a la informació rellevant sobre la presa de decisions i fomentant la participació i el diàleg constructiu de tots els col·lectius en la definició i assoliment dels objectius de l’Escola.

 • Vetllar perquè la política de qualitat sigui coneguda, entesa i assumida per tots els grups d’interès vinculats a l’Escola.

 • Assegurar que el SGIQ es mantingui vigent i sigui revisat i actualitzat de forma periòdica.

L’equip de direcció de l’EETAC, conscient de la importància que tenen els processos de qualitat en la formació de l’estudiantat de l’Escola, posa en coneixement de tot el personal del centre (estudiantat, PDI, PTGAS) aquesta política de qualitat i es responsabilitza d’aplicar-la dedicant-hi els recursos tècnics, econòmics i humans que estiguin a la seva disposició, sempre tenint en compte les competències que li són pròpies.