Vés al contingut (premeu Retorn)

Accés per canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris

Si estàs cursant estudis universitaris i vols estudiar un dels graus que s'imparteixen a l'EETAC, o estàs estudiant un grau a l'EETAC i et vols canviar per cursar-ne un altre també a l'EETAC, pots accedir per la via del canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris seguint els passos que s'indiquen en aquesta pàgina.

 

Oferta de places

Consulta l'oferta de places al Calendari d'accés i matrícula d'estudiants que accedeixen per canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris als Graus dels Calendaris de Matrícula i Avaluació.

 

Requisits

Comprova que compleixes els requisits especificats a la Normativa Acadèmica dels estudis de Grau i Màster de la UPC per al curs actual.

 

Calendari

Consulta les dates clau al Calendari d'accés i matrícula d'estudiants que accedeixen per canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris als Graus dels Calendaris de Matrícula i Avaluació.

 

Documentació

Omple la sol·licitud d'accés per canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris (que inclou la sol·licitud d'estudi de reconeixements/convalidacions)

Reuneix la documentació respecte als estudis d'origen:

 

Si ets estudiant/a de l'EETAC i vols demanar reconeixements al mateix centre:

 • PLA D'ESTUDIS i temari de les assignatures no comunes superades NOMÉS en el cas de sol·licitar reconeixements d'assignatures no comunes entre els 2 plans d'estudi origen i destí del reconeixement.
 • NO cal presentar el Certificat Acadèmic Personal.

 

Si ets estudiant/a de la UPC (qualsevol centre excepte EETAC)

 • Temari de totes les assignatures superades o Guia docent.
 • Pla d'estudis.
 • NO cal presentar el Certificat Acadèmic Personal.

 

Si ets estudiant/a d'una universitat espanyola (NO UPC)

 • Certificat Acadèmic Personal (original o fotocopia compulsada).
 • Temari de totes les assignatures superades, segellats per la Secretaria Acadèmica del centre d'origen, o Guia docent.
 • Pla d'estudis, segellat per la Secretaria Acadèmica del centre d'origen.

 

Si ets estudiant/a o titulat/da d'estudis universitaris de fora de l'estat espanyol 

 • Títol oficial o certificat oficial acreditatiu (NOMÉS per titulades/titulats) (*)
 • Certificat Acadèmic Personal (original o fotocopia compulsada) (*)
 • Temari de totes les assignatures superades, segellats per la Secretaria Acadèmica del centre d'origen, o Guia docent (*)
 • Pla d'estudis, segellat per la Secretaria Acadèmica del centre d'origen (*)
 • Document Equivalencia de notas medias emès pel Ministerio de Cultura y Deporte. 

(*) Tots aquests documents han de ser oficials, originals i expedits per les autoritats competents, i han d'estar legalitzats per via diplomàtica. Així mateix, tots han d'anar acompanyats de la traducció oficial al castellà o al català. Per a més informació sobre els processos de legalització i traducció de documents consulteu aquet enllaç

  

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds d'admissió presentades és superior al nombre de places disponibles al centre, les sol·licituds es prioritzaran d’acord amb els criteris següents:

 • Estudis que pertanyen a la mateixa branca de coneixement. 
 • Ponderació dels expedients acadèmics de les estudiantes i els estudiants.

Nota: NO es pot accedir per canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris a aquells estudis pels que no s'ofereixin places.


Sol·licitud

Per poder iniciar el tràmit caldrà presentar el document identificatiu que correspongui:

 • Persones amb nacionalitat espanyola: DNI o passaport vigent.
 • Persones amb nacionalitat estrangera: Passasport o NIE vigent.
 1. La persona interessada haurà de posar un tiquet a DEMANA OSD selecionant les opcions:

  Tema d'ajuda: "Accés"
  Tràmit: "Accés per canvi d'universitat i/o estudis universitaris"

  Cal adjuntar la sol·licitud d'accés degudament omplerta i la documentació acreditativa que es requereix en el punt “Documentació” d’aquesta prestació.

 1. La persona interessada haurà d’accedir a la Seu Electrònica de la UPC per registrar la seva sol·licitud. Caldrà que seleccioni l’opció Sol·licitud d'accés directe a estudis de la UPC, per canvi d'estudis, centre o Universitat i un cop dins d’aquesta opció seleccioni el centre responsable de la sol·licitud. Haurà d’adjuntar la sol·licitud de canvi d’estudis, així com la documentació acreditativa que se li requereix en el punt “Documentació” d’aquesta prestació

 1. Un cop registrada la sol·licitud i resta de documentació procedirem a generar la taxa de l'estudi de reconeixements/convalidacions (taxes fixades anualment pel Decret de Preus Públics). Si ets estudiant de la UPC et trobaràs la taxa a la teva e-Secretaria. Si ets estudiant fora de la UPC t’enviarem la taxa mitjançant el DEMANA OSD.

 

Resolució

La resolució es publicarà al Calendari d'accés i matrícula d'estudiants que accedeixen per canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris als Graus dels Calendaris de Matrícula i Avaluació..

 

Matrícula

Les dates i instruccions de matrícula es publicaran al Calendari d'accés i matrícula d'estudiants que accedeixen per canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris als Graus dels Calendaris de Matrícula i Avaluació.

 

 

MOLT IMPORTANT:  

En el termini per aportar documentació d'accés per canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris fixat als Calendaris de Matrícula i Avaluació calrà que es realitzi el tràmit següent:

  • Els estudiants que provenen d’una universitat pública espanyola (No UPC) hauran de lliurar el rebut del trasllat d’expedient que hauran sol·licitat i pagat a la seva universitat d’origen.

  • Els estudiants que provenen d’un centre UPC (excepte EETAC i ESAB) hauran de sol·licitar al seu centre d’origen el trasllat d’expedient intern. El centre d’origen no lliura cap document a l’estudiant però el tràmit ha d’estar mecanitzat a Prisma abans del dia de la matrícula.

  • Els estudiants estrangers hauran de lliurar una fotocopia del NIE si no ho van fer en el moment de sol·licitar l'accés per canvi d'universitat i/o estudis universitaris.

  • Els estudiants que provenen de l’EETAC o l'ESAB no han de fer cap tràmit.

El trasllat d’expedient és imprescindible per poder fer la matrícula per canvi d’universitat i/o estudis universitaris.


 

Aspectes a tenir en compte

Si ets declarat NO APTE als estudis d'origen que curses a la UPC, encara que et concedeixin un quadrimestre addicional, estàs afectat per la Normativa de Permanència i NO pots accedir per la via de canvi d'universitat i/o estudis universitaris. El quadrimestre addicional que t'han concedit et serveix només per intentar superar la permanència en els estudis dels quals has estat declarat No Apte.

Els paràmetres de permanència dels estudis de destí pels que es demana accés per canvi d'universitat i/o estudis universitaris s'emmarquen són:

Cas 1:

 • Fase inicial comuna entre estudis d'origen i destí: NO
 • Rendiment mínim del 1er any acadèmic als estudis de destí: 12 ECTS
 • Quadrimestres per superar la Fase inicial als estudis de destí: 4 a dedicació completa o 8 a dedicació parcial

Cas 2:

 • Fase inicial comuna entre estudis d'origen i destí: SÍ
 • Rendiment mínim del 1er any acadèmic als estudis de destí: 12 ECTS
 • Quadrimestres per superar la Fase inicial als estudis de destí: El nombre de quadrimestres que li restaven als estudis d’origen per superar la Fase Inicial


Nota: Només tenen Fase Inicial comuna alguns dels estudis que s'imparteixen a l'EETAC però en cap cas amb estudis d'altres centres UPC ni d'altres universitats.