Vés al contingut (premeu Retorn)

Altres tràmits

(English version)

FORMULARI D'AUTORITZACIÓ A TERCERS

Si no pots venir a recollir els teus documents o a fer els tràmits presencials, pots autoritzar a algú a que ho faci per tu. Només has d'omplir aquesta autorització adjuntant la documentació que es demana. 

Aquest model d’autorització permet la recollida de certificats, convenis de cooperació educativa i d’altres documents, així com la formalització de matrícula i el tràmit i recollida del resguard del títol, excepte títols oficials expedits pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. En el cas de la recollida dels títols oficials expedits pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport ha de venir l'interessat personalment. 

 

COMPETÈNCIA GENÈRICA EN TERCERA LLENGUA ALS GRAUS

 

El marc UPC per a les titulacions de Grau estableix l’obligatorietat de demostrar la competència en una tercera llengua, preferiblement l’anglès, per obtenir el títol de Grau. Tens tota la informació en aquest enllaç.  

A la Normativa acadèmica dels estudis de grau de la UPC, (article 3.3. Assoliment de la competència transversal en una tercera llengua als estudis de grau), s'estableixen les condicions i el procediment per l'assoliment de la competència genèrica de la tercera llengua.

IMPORTANT: Acreditar l’assoliment de la competència genèrica en tercera llengua és un requisit indispensable per l'expedició del títol de grau.

Per acreditar la competència genèrica en 3a llengua pots utilitzar qualsevol de les opcions següents:

 

La UPC reconeix els certificats, obtinguts per la superació dels cursos i per la superació d'exàmens específics, corresponents al nivell B2.2 i superiors, continguts a la Taula de certificats de la UPC que pots consultar a la web del Servei de Llengües i Terminologia de la UPC.

Si disposes del certificat de nivell B2.2 o superior, podràs fer la sol·licitud d'acreditació de la competència genèrica en tercera llengua a través de la Seu Electrònica de la UPC, triant : "Sol·licitud d'acreditació de la tercera llengua" i indicant el centre "EETAC".  Caldrà adjuntar el teu certificat/títol de nivell B2.2 o superior.

Tant aviat com es gestioni la teva sol·licitud es reflectirà al teu expedient acadèmic l'assoliment de la competència en tercera llengua i ens posarem en contacte amb tu.

Els certificats han d’incloure la identificació de l’organisme o escola (que ha de figurar en la taula de la UPC), el nom del curs, el nivell del MECR, l’especificació que s’ha superat l’avaluació, el nombre d’hores, el percentatge d’assistència i les dates de realització del curs.

 1. Cursar assignatures d'estudis de la UPC en una tercera llengua.

  Cursar assignatures d’estudis de la UPC impartides completament en una tercera llengua, preferentment en anglès, en què l’estudiant ha d’haver utilitzat oralment i per escrit aquesta llengua.

 1. Fer una estada en una universitat o empresa a l'estranger.

  Fer una estada en una universitat o empresa a l’estranger en el marc d’un programa de mobilitat o d’un conveni de cooperació educativa en què l’activitat es faci en una tercera llengua.

 1. Superar cursos, exàmens i activitats d'idiomes.

  Cursar i superar durant els estudis activitats amb reconeixement de crèdits de l’itinerari de llengües i comunicació, centrades en l’aprenentatge dels idiomes alemany, anglès, francès o italià. Aquestes activitats han d’estar reconegudes a l’expedient de grau corresponent. D’acord amb el que estableix la normativa sobre activitats amb reconeixement de crèdits, es poden obtenir fins a un màxim de 6 ECTS. Hi ha les opcions següents:

  • Cursos d’idiomes (alemany, anglès, francès o italià) de tots els nivells del MECR, la superació dels quals s’acredita amb els certificats reconeguts pel CIC, corresponents a les universitats catalanes (vegeu també Idiomes UPC) i l’Escola Oficial d’Idiomes. Cada 10 hores, 1 ECTS. Consulta l'oferta de cursos i els ajuts per a cursos i exàmens.

  • Exàmens d’acreditació de coneixements (alemany, anglès, francès o italià), la superació dels quals s’acredita amb els certificats de tots els nivells del MECR reconeguts pel CIC i, en el cas dels nivells inferiors al B1, per l’Associació de Centres de Llengües en l’Ensenyament Superior (ACLES). 4 ECTS per certificat. Consulta la Taula de certificats i les convocatòries d'exàmens d'acreditació.

  • Activitats de pràctica i millora del coneixement de l’anglès incloses en l’itinerari de llengües i comunicació, la superació de les quals s’acredita per mitjà de certificats emesos per la UPC o altres universitats, corresponents a activitats de 20 hores, com a mínim, i que inclouen avaluació. Cada 20 hores, 1 ECTS.

Caldrà que a la inscripció del TFG es consigni que l'idioma serà l'Anglès i tant la redacció del TFG com la defensa pública haurà de ser en aquest idioma.


Encara que no s'estableix cap termini per presentar la documentació has de tenir en compte que el procediment intern per tal de reflectir l'assoliment de la competència genèrica en tercera llengua al teu expedient acadèmic requereix d'un mínim de 3 dies hàbils.

Per més informació posa un tiquet  DEMANA OSD seleccionant les opcions:

Tema ajuda: Tràmits
Tràmit: Acreditació competència genèrica en 3a llengua.

 

RECONEIXEMENT DE LA SIGNATURA DE DOCUMENTS ACADÈMICS (LEGALITZACIÓ)

Aquest tràmit permet reconèixer els documents expedits per les directores i directors o les secretàries acadèmiques i secretaris acadèmics de les unitats acadèmiques de la UPC (Centres docents, departaments i instituts universitàris de recerca) que poden ser objecte de reconeixement de la signatura per part de la Secretària General de la UPC amb l'objecte que tinguin efecte a l'estranger. 

Important: Per poder fer el reconeixement de la signatura l'idioma del certificat de notes ha de ser en castellà. 

Per legalitzar documents signats pel personal acadèmic i/o d'administració i serveis del Campus, cal que en el moment de sol·licitar la documentació indiquis explícitament que els documents són per legalitzar, fent una petició mitjançant DEMANA (demana.upc.edu/osdcbl/login.php). Des del Campus s'enviaran els documents a la Secretaria General de la UPC i, un cop incorporada la diligència legalitzadora, t'avisarem perquè els passis a recullir. Pots consultar tota la informació relacionada amb aquest tràmit a l'enllaç següent.

 

RECURS DAVANT DEL RECTOR DE LA UPC

Si vols interposar un recurs davant del Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya cal que omplis el següent formulari, l'imprimeixis i el presentis a la Oficina Oberta. Es farà arribar a l'òrgan competent per resoldre la sol·licitud i se't comunicarà la resolució.

Recorda que si vols obtenir una copia registrada del recurs que presentes hauràs de portar 2 copies.


RENÚNCIA A LA MATRÍCULA

A l'article 2.6 de la Normativa Acadèmica dels estudis de Grau i Màster de la UPC es regulen les condicions per les quals es pot sol·licitar la renúncia a la matrícula.

"Com a norma general, no es pot renunciar a la matrícula, si bé en casos justificats degudament i per una sola vegada, els estudiants poden sol·licitar la renúncia total a la matrícula i a rebre els serveis acadèmics sol·licitats, sempre que ho facin dins del termini que s’estableix al calendari acadèmic, amb independència de la data en què han formalitzat la matrícula. 

En tot cas, els estudiants que han renunciat a la matrícula de primer curs perden la plaça assignada i han de tornar a ser admesos en el procés de preinscripció o d’acord amb les normes d’accés vigents per a aquells estudis per poder matricular-s’hi una altra vegada. 

Si els estudiants sol·liciten la renúncia per alguna circumstància de caràcter excepcional (malaltia o accident greu) poden conservar la plaça, si ho demanen explícitament a la sol·licitud. El termini màxim per mantenir la plaça el regula l’article 2.3 de la Normativa Acadèmica dels estudis de Grau i Màster. 

El director o directora o el degà o degana del centre resol les sol·licituds de renúncia presentades."

La sol.licitud de renúncia es pot presentar dins el termini establert al calendari acadèmic de la UPC que és:

 • Quadrimestre tardor: Fins el 31 d’octubre de 2020
 • Quadrimestre primavera: Fins el 31 de març de 2021

La sol·licitud de renúncia s'ha de presentar al registre electrònic (https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits). Heu de seleccionar l'opció: 'Sol·licitud de renúncia a la matrícula' i annexar la documentació que justifiqui la renúncia.


TRASLLAT D'EXPEDIENT O SIMULTANEÏTAT

Tant si vols canviar d’estudis a un altre centre dins de la UPC o a una altra Universitat com si vols simultaniejar els estudis (fer els 2 estudis a l'hora) , has de fer els següents tràmits.

 1. Has de fer la sol·licitud mitjançant una instància al Director o la Directora de l'escola que trobaràs a la SEU ELECTRÒNICA de la UPC  https://seuelectronica.upc.edu/ca

  En aquesta instancia al director o a la Directora de la teva escola has d’adjuntar la següent documentació:

  • DNI vigent
  • Carta acceptació de la Universitat  o centre de destí que acrediti que has estat acceptat o t’has matriculat
  • L’Imprès, de sol·licitud de trasllat d’expedient, emplenat i signat que trobaràs aquí. Recorda marcar la casella de trasllat o simultaneïtat

  Els trasllats d’expedient a altres Universitats tenen una taxa associada que pots consultar al document (https://www.upc.edu/sga/ca/matricula/preus/decret-de-preus-publics) que publica anualment la Generalitat de Catalunya.

 1. Una vegada la sol·licitud ens arriba i comprovem que tota la documentació annexada és correcta, generarem, si s'escau la taxa de trasllat d’expedient i et comunicarem que pots venir a buscar el resguard que hauràs de lliurar a la teva nova universitat.

En el cas de que el trasllat sigui dins de la mateixa de la UPC, després de la sol·licitud via seu electrònica no has de fer res més.


LLISTAT DE TITULACIONS EXTINGIDES DE L'EETAC

En aquesta enllaç podeu consultar la llista de titulacions extingides de l'EETAC i l'enllaç de la seva publicació al BOE.