Vés al contingut (premeu Retorn)

Altres tràmits

(English version)

FORMULARI D'AUTORITZACIÓ A TERCERS

Si no pots venir a recollir els teus documents o a fer els tràmits presencials, pots autoritzar a algú a que ho faci per tu. Només has d'omplir aquesta autorització adjuntant la documentació que es demana. 

Aquest model d’autorització permet la recollida de certificats, convenis de cooperació educativa i d’altres documents, així com la formalització de matrícula i el tràmit i recollida del resguard del títol, excepte títols oficials expedits pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. En el cas de la recollida dels títols oficials expedits pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport ha de venir l'interessat personalment. 

 

COMPETÈNCIA GENÈRICA EN TERCERA LLENGUA ALS GRAUS

 

El marc UPC per a les titulacions de Grau estableix l’obligatorietat de demostrar la competència en una tercera llengua, preferiblement l’anglès, per obtenir el títol de Grau. Tens tota la informació en aquest enllaç.  

A la Normativa acadèmica dels estudis de grau de la UPC, s'estableixen les condicions i el procediment per l'assoliment de la competència genèrica de la tercera llengua.

 

Vies i tràmits per reconèixer la tercera llengua

Únicament pots assolir la competència en tercera llengua a la UPC acreditant el coneixement d’una tercera llengua (alemany, anglès, francès i italià) amb un certificat del nivell B2 (entès com a nivell complet o B2.2) o un nivell superior del Marc Europeu Comú de Referència (MECR), elaborat pel Consell d’Europa.

La UPC reconeix els certificats, obtinguts per la superació dels cursos i per la superació d'exàmens específics, corresponents al nivell B2.2 i superiors, continguts a la Taula de certificats de la UPC que pots consultar a la web del Servei de Llengües i Terminologia de la UPC.

Per assolir la competència de la 3ª llengua per mitjà de certificat hauràs de presentar a l'Oficina Oberta aquesta sol·licitud acompanyada de: Original + fotocòpia del certificat del nivell B2.2 o superior.

Els certificats han d’incloure la identificació de l’organisme o escola (que ha de figurar en la taula de la UPC), el nom del curs, el nivell del MECR, l’especificació que s’ha superat l’avaluació, el nombre d’hores, el percentatge d’assistència i les dates de realització del curs.

Per acreditar la competència genèrica en 3a llengua pots utilitzar qualsevol de les opcions següents:

 1. Acreditar el coneixement d’una tercera llengua (alemany, anglès, francès i italià) amb un certificat del nivell B2 (entès com a nivell complet o B2.2) o un nivell superior del Marc Europeu Comú de Referència (MECR), elaborat pel Consell d’Europa.

La UPC reconeix els certificats, obtinguts per la superació dels cursos i per la superació d'exàmens específics, corresponents al nivell B2.2 i superiors, continguts a la Taula de certificats de la UPC que pots consultar a la web del Servei de Llengües i Terminologia de la UPC.

Per assolir la competència de la 3ª llengua per mitjà de certificat hauràs de presentar a l'Oficina Oberta aquesta sol·licitud acompanyada de: Original + fotocòpia del certificat del nivell B2.2 o superior.

Els certificats han d’incloure la identificació de l’organisme o escola (que ha de figurar en la taula de la UPC), el nom del curs, el nivell del MECR, l’especificació que s’ha superat l’avaluació, el nombre d’hores, el percentatge d’assistència i les dates de realització del curs.

 

 1. Obtenir un mínim de 9 ECTS corresponents a assignatures impartides en una tercera llengua.

No has de fer cap tràmit.

 

 1. Elaborar i defensar el treball de fi de grau en una tercera llengua.

Caldrà que a la inscripció del TFG es consigni que l'idioma serà l'Anglès i tant la redacció del TFG com la defensa pública haurà de ser en aquest idioma.

 

 1. Obtenir un mínim de 9 ECTS per una estada en una universitat estrangera dins un conveni de mobilitat.

Caldrà realitzar una estada en una universitat estrangera dins d'un programa de mobilitat on l'idioma d'impartició de la docència correspongui a un dels idiomes que el Servei de Llengües i Terminologia (SLT) de la UPC reconeix com a 3ª llengua.

 

 1. Haver reconegut les pràctiques externes curriculars per un conveni de cooperació educativa realitzat a un país estranger on l'idioma oficial no sigui el castellà o el català.

Caldrà haver reconegut les pràctiques externes curriculars prèviament a la sol·licitud de l'assoliment de la competència en 3a llengua.

Encara que no s'estableix cap termini per presentar la documentació has de tenir en compte que el procediment intern per tal de reflectir l'assoliment de la competència genèrica en tercera llengua al teu expedient acadèmic requereix d'un mínim de 3 dies hàbils.


Consulta tota la informació relacionada amb la convocatòria d’ajuts de la Generalitat adreçats als estudiants de grau perquè assoleixin el nivell B2 d’una tercera llengua al portal Idiomes a la UPC: https://www.upc.edu/slt/ca/certifica

 

RECONEIXEMENT DE LA SIGNATURA DE DOCUMENTS ACADÈMICS (LEGALITZACIÓ)

Aquest tràmit permet reconèixer els documents expedits per les directores i directors o les secretàries acadèmiques i secretaris acadèmics de les unitats acadèmiques de la UPC (Centres docents, departaments i instituts universitàris de recerca) que poden ser objecte de reconeixement de la signatura per part de la Secretària General de la UPC amb l'objecte que tinguin efecte a l'estranger. 

Important: Per poder fer el reconeixement de la signatura l'idioma del certificat de notes ha de ser en castellà. 

Per legalitzar documents signats pel personal acadèmic i/o d'administració i serveis del Campus, cal que en el moment de sol·licitar la documentació indiquis explícitament que els documents són per legalitzar, fent una petició mitjançant DEMANA (demana.upc.edu/osdcbl/login.php). Des del Campus s'enviaran els documents a la Secretaria General de la UPC i, un cop incorporada la diligència legalitzadora, t'avisarem perquè els passis a recullir. Pots consultar tota la informació relacionada amb aquest tràmit a l'enllaç següent.

 

RECURS DAVANT DEL RECTOR DE LA UPC

Si vols interposar un recurs davant del Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya cal que omplis el següent formulari, l'imprimeixis i el presentis a la Oficina Oberta. Es farà arribar a l'òrgan competent per resoldre la sol·licitud i se't comunicarà la resolució.

Recorda que si vols obtenir una copia registrada del recurs que presentes hauràs de portar 2 copies.


RENÚNCIA A LA MATRÍCULA

A l'article 2.6 de la Normativa Acadèmica dels estudis de Grau i Màster de la UPC es regulen les condicions per les quals es pot sol·licitar la renúncia a la matrícula.

"Com a norma general, no es pot renunciar a la matrícula, si bé en casos justificats degudament i per una sola vegada, els estudiants poden sol·licitar la renúncia total a la matrícula i a rebre els serveis acadèmics sol·licitats, sempre que ho facin dins del termini que s’estableix al calendari acadèmic, amb independència de la data en què han formalitzat la matrícula. 

En tot cas, els estudiants que han renunciat a la matrícula de primer curs perden la plaça assignada i han de tornar a ser admesos en el procés de preinscripció o d’acord amb les normes d’accés vigents per a aquells estudis per poder matricular-s’hi una altra vegada. 

Si els estudiants sol·liciten la renúncia per alguna circumstància de caràcter excepcional (malaltia o accident greu) poden conservar la plaça, si ho demanen explícitament a la sol·licitud. El termini màxim per mantenir la plaça el regula l’article 2.3 de la Normativa Acadèmica dels estudis de Grau i Màster. 

El director o directora o el degà o degana del centre resol les sol·licituds de renúncia presentades."

La sol.licitud de renúncia es pot presentar dins el termini establert al calendari acadèmic de la UPC que és:

 • Quadrimestre tardor: Fins el 31 d’octubre.
 • Quadrimestre primavera: Fins el 31 de març.

Les vies i la documentació necessària per sol·licitar la renúncia a la matrícula són: 

Opció A. Presencial a l’Oficina Oberta:

 • Sol·licitud de renúncia a la matrícula.
 • Documentació que justifiqui el motiu de la renúncia.

Opció B. Autoritzant a una tercera persona a que faci el tràmit a l'Oficina Oberta:

 • Autorització a tercers degudament omplerta i signada.
 • Sol·licitud de renúncia a la matrícula original signada per l’estudiant.
 • Documentació que justifiqui el motiu de la renúncia.

Opció C. Per correu certificat adreçat a l'Oficina Oberta (només si no són possibles les opcions A i B).

 • Sol·licitud de renúncia a la matrícula original signada per l’estudiant. En aquest cas es presenta la sol·licitud en sobre obert a l'oficina de correus per tal de ser datada i segellada pel funcionari de correus abans de la seva certificació.
 • Documentació que justifiqui el motiu de la renúncia.


LLISTAT DE TITULACIONS EXTINGIDES DE L'EETAC

En aquesta enllaç podeu consultar la llista de titulacions extingides de l'EETAC i l'enllaç de la seva publicació al BOE.