Vés al contingut (premeu Retorn)

Avaluació dels TFE i aspectes particulars dels TFE de doble titulació

En aquesta pàgina es resumeix el procediment d'avaluació dels TFE i els aspectes particulars dels TFE de les dobles titulacions. El document amb la normativa completa el podeu consultar en aquest enllaç.

 

PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ

Abans del dia de la lectura, cada membre del tribunal haurà de posar (via SIA) dues notes per avaluar la memòria del treball:

 

S'avaluen els aspectes formals de la memòria, independentment dels continguts.

 1. Format. La memòria ha de respectar el format establert a la plantilla pel que fa a tipus i mida de font, alineació i espaiat, marges, indexat, etc.

 2. Estructura. La memòria ha de contenir, en l'ordre indicat però no necessàriament agrupats o repartits sota els mateixos títols, els següents ítems: resum, índex, introducció, metodologia, resultats, discussió, conclusions, bibliografia, apèndix(s) (si s'escau), etc.

 3. Llegibilitat:

  • Text. El text ha de ser clar, concís i lineal. La redacció ha de ser comprensible.

  • Figures. Les figures han de ser llegibles i autocontingudes/autoexplicatives. Pel cas de les gràfiques, la tria del tipus (línies, símbols, barres, etc) ha de ser adequat a les dades que es volen representar. Han d'estar presents, clarament visibles i fàcilment interpretables, els elements següents: títol, eixos etiquetats, anotacions, línies/barres/símbols, llegenda, peu, etc.

  • Taules. Les taules han d'estar ben estructurades i presentar la informació de manera endreçada. Han d'incloure els elements següents: títol, etiquetes per totes les columnes i files, peu, etc.

 4. Completesa:

  • Totes les figures i taules han d'estar referenciades al text i degudament explicades/comentades. El peu ha de contenir tots els detalls necessaris per interpretar la figura. Cal citar la font quan s'escaigui.

  • Totes les cites bibliogràfiques han d'estar degudament referenciades a la bibliografia.

  • Totes les equacions han d'estar degudament numerades i referenciades/explicades en el text.

  • Tots els símbols i acrònims han de ser degudament introduïts en el text abans de la seva utilització i llistats en una secció sobre notació.

  • Totes les xifres/magnituds/eixos han d'anar acompanyades de les seves unitats quan s'escaigui.

 5. Coherència. L'estil de redacció, de les figures i de les taules ha de ser consistent al llarg de la memòria.

S'avaluen els aspectes tècnics de la memòria.

 1. Claredat. La memòria ha de ser transparent pel que fa a la propietat dels continguts. Ha de quedar molt clar què correspon a resultats d'altri i què és aportació pròpia de l'estudiant.

 2. Equilibri. Els continguts han d'estar repartits aproximadament a parts iguals (terços) entre feina aliena (estat de l'art: introducció i metodologia), feina pròpia (possiblement part de la metodologia i resultats) i explotació de la feina pròpia (discussió i conclusions).

 3. Contextualització. Totes les aportacions han d'estar degudament contextualitzades. Cada resultat o discussió d'un resultat s'ha de recolzar en elements de teoria o bibliogràfics degudament introduits.

 4. Rellevància dels continguts. No hi pot haver seccions/paràgrafs/frases inconnexos i/o superflus. Cal evitar dedicar espai en el text principal a qüestions accessòries que no aportin valor afegit o donin suport a algun aspecte rellevant dels resultats o les conclusions. Cal evitar comentaris absurds, no degudament fonamentats o contradictoris.

 

Per a aquelles presentacions que mantinguin el format presencial, el dia de la lectura serà imprescindible que el tribunal disposi d’un aparell electrònic amb connexió a internet (ordinador, tauleta, telèfon mòbil o similar) per poder avaluar el treball.

Després de la lectura, cada membre del tribunal haurà de posar (via SIA) tres notes per avaluar la presentació i el torn de preguntes:

 

S'avaluen els aspectes formals de la presentació, independentment dels continguts.

 1. Adequació dels temps. La presentació s'ha d'ajustar als temps indicats per la normativa.

 2. Estructura. La presentació ha de contenir, en l'ordre indicat però no necessàriament agrupats o repartits sota els mateixos títols, els següents ítems: pàgina de títol, índex, introducció, metodologia, resultats, discussió, conclusions, etc.

 3. Qualitat visual.

  • Les transparències han d'estar numerades de forma clara i visible.

  • Text. El text ha de ser fàcilment llegible, amb un tipus i mida de font adequats a la projecció i no excessivament dens. Totes les transparències han de tenir un títol. Les llistes de text han d'estar degudament itemitzades. El text ha de ser clar i concís.

  • Figures. Les figures han de ser fàcilment llegibles (atenció a les limitacions del projector) i autocontingudes/autoexplicatives. Han d'estar presents, clarament visibles i fàcilment interpretables els ítems següents: títol, eixos degudament etiquetats, anotacions, línies (gruix i colors adequats), llegenda, etc.

  • Taules. Les taules han d'estar ben estructurades i presentar la informació de manera endreçada. Han d'incloure títol, columnes i files degudament etiquetades, etc.

 4. Coherència. L'estil de les figures i de les taules ha de ser consistent al llarg de la presentació

S'avaluen els aspectes tècnics de la presentació i la desimboltura de l'orador.

 1. Fluïdesa. La presentació ha de ser pausada, dictada amb bona dicció, dirigida adequadament a l'audiència i la transició d'una transparència o secció a la següent ha de ser fluida. L'orador ha de presentar la feina feta de forma convincent.

 2. Capacitat de síntesi. La tria de continguts ha de ser adequada al temps de la presentació i quedar repartida entre feina aliena i pròpia en proporcions consistents amb la memòria.

 3. Contextualització. Totes les aportacions han d'estar degudament contextualitzades. Cada resultat o discussió d'un resultat s'ha de recolzar en elements de teoria o bibliogràfics degudament introduïts amb anterioritat.

 4. Rellevància dels continguts. Cal evitar dedicar temps a qüestions accessòries que no aportin valor afegit o donin suport a algun aspecte rellevant dels resultats, la discussió o les conclusions. Cal evitar comentaris absurds, no degudament fonamentats o contradictoris.

 5. Domini de la matèria. L'estudiant ha de demostrar durant la defensa l'assoliment i consolidació dels coneixements obtinguts al llarg del desenvolupament del projecte. Es valorarà la desimboltura en la resposta a les preguntes/comentaris del tribunal.

S'avalua l'esforç i implicació de l'estudiant en la realització del projecte. En general correspondrà al supervisor del treball contextualitzar en la fase de deliberació, sense prejudici de les preguntes al respecte que el tribunal hagi pogut fer al final de la presentació, quina ha estat la implicació, iniciativa i independència de la feina realitzada, així com el nivell de dificultat a què l'estudiant ha hagut de fer front i l'esforç que ha fet per potenciar la rellevància de l'estudi i el potencial impacte social dels resultats. En particular es valoraran positivament els aspectes següents:

 1. Esforç i dedicació. Valoració del temps d'estudi dedicats a assolir els coneixements necessaris per a la realització del projecte.

 2. Independència. Capacitat demostrada per l'estudiant per treballar de forma autònoma a l'hora de completar les tasques involucrades en la realització del projecte.

 3. Capacitat de decisió. Facilitat per prendre decisions o plantejar alternatives raonades a dificultats/problemes sobrevinguts.

 4. Implicació. Iniciativa per part de l'estudiant per anar més enllà de les tasques concretes plantejades i proposar noves vies de recerca per potenciar la rellevància de l'estudi i el potencial impacte social dels resultats.

 

Finalment, cada membre del tribunal haurà d’indicar si creu que el treball mereix la menció de Matrícula d’Honor (MH).

Un cop tots els membres del tribunal hagin introduït totes les qualificacions, el secretari podrà obtenir del sistema informàtic la nota final del TFG/TFM, que es calcularà com la mitjana de totes les notes atorgades. El sistema també indicarà si el treball té proposada la MH (només en el cas de que tots els membres del tribunal l’hagin proposat).

 • Per als TFG: Un cop tots els membres dels tribunals hagin qualificat el treball (avaluacions parcials pre i post lectura a SIA), el secretari del tribunal haurà de validar la qualificació final al SIA.

 • Per als TFM: Un cop acabada la lectura, el secretari introduirà al SIA la nota final de TFM acordada pel tribunal en la deliberació.

L’Oficina de Suport a la Docència del CBL tramitarà la signatura de les actes a través del Portafirmes un cop les qualificacions finals de TFG/TFM hagin sigut degudament introduïdes a SIA.

Si el tribunal ho considera oportú, el president podrà comunicar la nota final a l’estudiant. En cas contrari, l’estudiant la podrà consultar al NetArea.

 

ASPECTES PARTICULARS DELS TFG/TFM ÚNICS DE LES DOBLES TITULACIONS

La normativa acadèmica de la UPC permet que els estudiants de doble titulació puguin presentar un únic TFG/TFM que els serveixi per a les dues titulacions. Tot i així, cal matricular els dos TFG/TFM per separat.

Pels TFG/TFM únics de doble titulació s’han de tenir en compte les següents diferències respecte el cas general:

 • El treball ha d’estar directament relacionat amb els continguts acadèmics de les dues titulacions i les corresponents activitats professionals.
 • L’extensió màxima de la memòria i la durada màxima de la lectura es calcula amb el total de crèdits del dos TFG/TFM.
 • El tribunal que avalua el treball estarà format per QUATRE membres del PDI: president/a, secretari/a i DOS vocals.
 • El director del treball (o un dels co-directors, si hi ha més d’un director) serà el secretari del tribunal i nomenarà el president i un dels vocals. Aquest vocal sí que podrà ser co-director del treball, si n’hi ha. L’altre vocal s’assignarà amb el sistema de nomenament habitual.

La resta de condicions i terminis per a la memòria, dipòsit i lectura són exactament els mateixos que per a qualsevol TFG/TFM.