Vés al contingut (premeu Retorn)

Treball de Fi d'Estudis (TFE): procés d'assignació, matrícula, dipòsit i avaluació

 (English version) (versión en Castellano)

L'aplicatiu de gestió del TFE està integrat a SIA. Aquest aplicatiu permet la gestió de totes les fases del Treball de Fi de Grau (TFG) o del Treball de Fi de Màster (TFM), des de l'oferta (que fa el professor director del treball) fins l'avaluació i dipòsit a la biblioteca.

A partir del moment que el professor fa l'assignació d'un treball a un estudiant mitjançant aquest aplicatiu, es posa en marxa un sistema automàtic de tramesa de correus electrònics que manté informat en tot moment tant a l'estudiant com al director del TFE.

AVÍS IMPORTANT PELS ESTUDIANTS: Comproveu l'adreça de correu electrònic que teniu definida a l'apartat "Adreça UPC" de l'e-Secretaria perquè és aquí on rebreu tots els correus relacionats amb la gestió de TFE.

 

 

 

1. Inscripció

Els TFE s’han de desenvolupar de forma individual i per tant, no es podrà elaborar un mateix TFE conjuntament entre 2 o més estudiants.


Requeriments de crèdits superats

  • Estudiants de Grau: Per a poder inscriure el TFG a l'estudiant li poden quedar un màxim de 60 ECTS per finalitzar els estudis de Grau (comptant el crèdits de TFG).
  • En el cas de la Doble Titulació de Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació o Enginyeria Telemàtica, l’estudiant podrà sol·licitar la inscripció del TFG quan tingui un màxim de 84 crèdits pendents per finalitzar els estudis.
  • En el cas de la Doble Titulació de Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació i Grau d'Enginyeria Telemàtica, l’estudiant podrà sol·licitar la inscripció del TFG quan tingui un màxim de 78 crèdits pendents per finalitzar els estudis.


Terminis

  • TFE realitzat en el centre: L’estudiant podrà sol·licitar l’assignació d’un TFE com a molt tard dos dies abans de la data de matrícula programada.
  • TFE realitzat en règim de pràctiques en empresa: Quan es tracta d'un TFE realitzat en una entitat externa, l'estudiant podrà sol·licitar l'assignació en qualsevol moment del quadrimestre anterior a la matrícula, sempre que en el moment de l'assignació tingui una matrícula en vigor. A més, per poder matricular-se de TFE en pràctiques externes, haurà de tenir signat el conveni de cooperació educativa corresponent.


Validesa de l’assignació

Com a norma general, l’estudiant ha de matricular el TFE en el període ordinari de matrícula immediatament consecutiu a l’assignació. Passat aquest termini, tant l’estudiant com el director poden desistir de l’assignació mentre la matrícula no s’hagi formalitzat.


Procediment i requisits per als TFE realitzats en règim de pràctiques en empresa:

A més de ser d’aplicació els apartats anteriors, per a poder realitzar el TFE en una entitat externa cal que s’hagi tramitat i signat, abans de la matrícula, un conveni de cooperació educativa. En aquests casos el procediment serà el següent i és molt important que es segueixi aquest ordre:

  • 1er. El director de TFE generarà una oferta de TFE en pràctiques a través de SIA.
  • 2n.  El director assignarà l’oferta a un estudiant interessat.
  • 3er. Caldrà tramitar el conveni de cooperació a través de e-PRISMA i el director  l’haurà de validar.

Només en el cas que l’estudiant tingui un contracte laboral amb l’empresa no caldrà tramitar el  conveni. La resta de passos seran els mateixos, però enlloc de tramitar un conveni  l’estudiant haurà d’enviar a l’adreça  una còpia del seu contracte.


Inscripció de dos TFE’s per als estudiants de doble titulació

Els estudiants que cursen una doble titulació poden fer un únic TFE, vàlid per a les dues titulacions. Aquest TFE únic ha d’estar relacionat amb els continguts de les dues titulacions i les corresponents activitats professionals. Els estudiants que cursen la doble titulació i que vulguin fer dos TFE independents (un per cada titulació) hauran de posar un tiquet DEMANA sol·licitant-ho, un cop feta l’assignació del primer TFE.

 

2. Matrícula 

Termini de matrícula

La matrícula del TFE es fa per internet durant els períodes ordinaris de matrícula (juliol/setembre o febrer) i és important que la proposta hagi estat assignada com a mínim dos dies abans de la data de matrícula programada.

En el cas que el TFG estigui vinculat a pràctiques externes, es permetrà la matrícula a l’Oficina Oberta en un període diferent, sempre que l’estudiant vulgui formalitzar la matrícula en el mateix moment de la signatura del conveni. Per fer aquesta sol·licitud, l’estudiant ha de crear un tiquet DEMANA.


Validesa de la matrícula

La matrícula del TFE tindrà la validesa establerta segons el calendari publicat. Si l’estudiant no supera la matèria de TFE dintre dels terminis establerts a la primera convocatòria i tampoc ho fa en els terminis de la segona convocatòria serà qualificat com a No Presentat i haurà de tornar a fer tot el procés d’inscripció, si no vol mantenir el mateix treball, i  la matrícula, on s’aplicarà el corresponent recàrrec per repetició de l’assignatura.


Matrícula de les taxes per accedir a la segona convocatòria

Si l’estudiant no supera la matèria de TFE dintre dels terminis establerts a la primera convocatòria pot accedir a la segona convocatòria establerta al calendari.  Per accedir a aquesta segona convocatòria no cal que faci cap tràmit perquè la matrícula de les taxes corresponents a la segona convocatòria es genera automàticament en el moment del dipòsit en segona convocatòria. Un cop generada, l’estudiant rebrà una comunicació per correu electrònic i podrà veure la matrícula a l’e-secretaria. En aquesta nova matrícula no s’ha d’abonar l’import dels crèdits corresponents al TFE sinó solament els serveis administratius (uns 90-95 euros aproximadament).


3. Dipòsit

Un cop matriculat, l’estudiant ha de dipositar la memòria a través de SIA (TFG Estudiants) dintre dels terminis establerts al calendari.

El tribunal avaluarà la documentació i en podrà suggerir correccions si s’escau. En aquest cas l’estudiant haurà de tornar a fer el dipòsit definitiu amb les correccions fetes.


4. Lectura del TFE

El director de TFE podrà constituir els membres que formaran el tribunal abans o després del dipòsit del projecte. Un cop l’estudiant hagi realitzar el dipòsit el director de TFE haurà de donar el seu vist-i plau i fixarà la data, hora i lloc de lectura. La constitució del tribunal i de la data, hora i lloc de lectura es comunicarà a l’estudiant per correu electrònic. Si l’estudiant vol canviar la data o la hora de lectura ho haurà d’acordar amb el director de TFE.

L’acte de defensa només es podrà realitzar de forma remota per videoconferència si es justifica degudament. Caldrà el vistiplau del sotsdirector de planificació i s’indicarà l’enllaç a la url de la videoconferència (preferiblement Gmeet) a l’apartat “lloc de lectura” en introduir les dades a SIA. Indicar el lloc de lectura és especialment important en el cas de TFM, donat que la seva defensa ha de ser un acte públic.


5. Avaluació

Correspon al tribunal complimentar l’informe de qualificació del TFE, i si s’escau, fer la proposta de Matrícula d’Honor. Es poden consultar els aspectes que es tenen en compte a l’hora de fer l’avaluació de TFE en aquest enllaç.

Un cop el secretari del tribunal hagi validat la nota final a l’aplicatiu SIA, l’estudiant haurà d’esperar, si ja té la resta de crèdits de la titulació superats i la competència de la tercera llengua acreditada, a fer el tràmit del seu títol oficial d’acord a les instruccions que es troben a l’enllaç, quan vegi que a la primera pantalla de l’e-secretaria hi figuri la següent informació:

  • Estat de l’expedient: tancat
  • Situació de l’expedient: titulat

Per saber si ja han estat concedides les matrícules d’honor es pot consultar el següent enllaç.


Enllaços d'interès
: