Vés al contingut (premeu Retorn)

TFG/TFM (procés d'assignació, matrícula, dipòsit i avaluació)

 (English version)

L'aplicatiu de gestió del TFG/TFM està integrat a SIA. Aquest aplicatiu permet la gestió de totes les fases del Treball de Fi de Grau/Treball de Fi de Màster, des de l'oferta (que fa el professor director del treball) fins l'avaluació i dipòsit a la biblioteca.

A partir del moment que el professor fa l'assignació d'un treball a un estudiant mitjançant aquest aplicatiu, es posa en marxa un sistema automàtic de tramesa de correus electrònics que manté informat en tot moment tant a l'estudiant com al director del TFG/TFM. 

AVÍS IMPORTANT PER A L'ESTUDIANT: Comprova l'adreça de correu electrònic que tens definida a l'apartat "Adreça electrònica" de l'e-Secretaria perquè és a aquesta adreça on rebràs tots els correus relacionats amb la gestió de TFG/TFM.

 

 

 

1. Inscripció

Requeriments:

  • Estudiants de Grau: Per a poder inscriure el TFG a l'estudiant li poden quedar un màxim de 60 ECTS per finalitzar els estudis de Grau (comptant el crèdits de TFG).
  • En el cas de la Doble Titulació de Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació o Enginyeria Telemàtica, l’estudiant podrà sol·licitar la inscripció del TFG quan tingui un màxim de 84 crèdits pendents per finalitzar els estudis.
  • En el cas de la Doble Titulació de Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació i Grau d'Enginyeria Telemàtica, l’estudiant podrà sol·licitar la inscripció del TFG quan tingui un màxim de 78 crèdits pendents per finalitzar els estudis.

Com a norma general, el TFG/TFM es realitza de forma individual. En funció de la seva complexitat i la dedicació exigida, es pot realitzar de forma conjunta amb el vistiplau del coordinador de la titulació.

L’estudiant podrà sol·licitar l’assignació d’un TFG el quadrimestre anterior a la seva matrícula i com a molt tard dos dies abans de la data de matrícula programada. Si l’estudiant no es matricula al període ordinari de matrícula del quadrimestre posterior a l’assignació, aquesta deixa de tenir validesa i el TFG/TFM pot assignar-se a un altre estudiant. Si vol tornar a inscriure'l caldrà el vistiplau del director del TFG/TFM. 

  • Les assignacions de TFG/TFM formalitzades entre el dia 1 de juliol i el 31 de desembre han de formalitzar la matrícula per Internet durant el període de matrícula ordinària del mes de febrer. En cas contrari aquesta inscripció caducarà i quedarà sense vigència el dia 1 de març. Si vol tornar a inscriure'l caldrà el vistiplau del tutor. 
  • Les assignacions de TFG/TFM formalitzades entre el dia 1 de gener i el 30 de juny han de formalitzar la matrícula per Internet durant el període de matrícula ordinària del mes de setembre. En cas contrari aquesta inscripció caducarà i quedarà sense vigència el dia 1 d'octubre. Si vol tornar a inscriure'l caldrà el vistiplau del tutor.


2. Matrícula 

El termini màxim entre la inscripció i la matrícula del TFG/TFM és d'un quadrimestre.

La matrícula del TFG/TFM es fa per Internet, aprofitant els períodes ordinaris de matrícula (juliol/setembre o febrer), per tant la proposta d'inscripció ha d'estar validada com a mínim dos dies abans de la data de matrícula programada. En el cas que el TFG estigui vinculat a pràctiques externes, es permetrà la matrícula a l'Oficina Oberta en un període diferent, sempre que l'estudiant vulgui formalitzar-la en el mateix moment de la signatura del conveni de cooperació educativa.

La matrícula del TFG/TFM tindrà una validesa d’acord amb el calendari que fixa l'EETAC. Si no es supera la matèria TFG/TFM en aquest termini s’haurà de tornar a formalitzar la matrícula.

Si la defensa del treball es produeix en el quadrimestre següent en el qual s'ha matriculat, s’haurà de formalitzar una matrícula en concepte de tutoria i serveis administratius en el quadrimestre següent, d’acord amb la normativa general de la UPC. Per a fer aquesta nova matrícula l'estudiant no ha de fer cap tràmit perquè la matrícula de les taxes corresponents a la segona convocatòria es genera automàticament en el moment del dipòsit en segona convocatòria. Un cop generada, l'estudiant rebrà una comunicació mitjançant el correu electrònic i podrà veure la matrícula a l'e-secretaria. En aquesta nova matrícula no s'ha d'abonar l'import dels crèdits corresponents a aquest treball de fi de grau/màster, sinó solament els serveis administratius (uns 90-95 € aproximadament corresponents a la gestió de l'expedient acadèmic, suport a l'aprenentatge i assegurança escolar, si escau).

Si l'estudiant no diposita en segona convocatòria, un cop finalitzat el termini de dipòsit establert per aquesta segona convocatòria, serà avaluat amb un NO PRESENTAT de TFG/TFM i haurà de tornar a fer tot el procés d'inscripció i matrícula, on s'aplicarà el corresponent recàrrec per repetició de l'assignatura de TFG/TFM

 

3. Dipòsit

Un cop matriculat, l'estudiant ha de lliurar el TFG/TFM abans dels terminis descrits al calendari.

L'estudiant dipositarà la memòria i introduirà altres dades addicionals de dipòsit a través de SIA (TFG-Estudiants).

El Tribunal avaluarà la documentació i en podrà suggerir correccions si s'escau. En aquest cas l'estudiant haurà de tornar a fer el dipòsit definitiu amb les correccions fetes.


4. Definició del Tribunal

Un cop el TFG/TFM estigui matriculat (no és imprescindible que s'hagi fet el dipòsit) el Director del TFG/TFM podrà constituir els membres que formaran el Tribunal.

Després de fer el dipòsit del TFG/TFM el Director haurà de donar el seu vistiplau al projecte presentat i fixarà la data/hora/lloc de lectura.

Si l'estudiant vol establir una data en concret de lectura ho haurà d'acordar prèviament amb el Director del TFG/TFM per a que ell/ella la hi pugui assignar. La constitució del Tribunal i de la data/hora/lloc de lectura es comunicarà a l'estudiant mitjançant mails automàtics que remetrà SIA.

 

5. Avaluació

Correspon al secretari del Tribunal qualificador complimentar l’informe de qualificació del TFG/TFM, un per cada estudiant quan el TFG/TFM es realitza de manera conjunta, i si s’escau, la justificació de la Matrícula d’Honor. Tots aquests documents els haurà de lliurar a l'Oficina Oberta, situada a  la Planta Baixa de l'edifici D7 (Edifici de Serveis) després de la lectura.

Consulta en aquest enllaç les Matrícules d'Honor atorgades als projectes de l'EETAC.

A partir del moment del lliurament de l'informe de qualificació del TFG/TFM per part del President del Tibunal a l'Oficina Oberta, l'estudiant haurà d'esperar, si ja té la resta de crèdits superats i la competència en una tercera llengua acreditada, a fer el tràmit del seu títol oficial, a l'Oficina Oberta, quan vegi que a la primera pantalla de l'e-Secretaria hi figuri la següent informació:

Estat de l'expedient: Tancat
Situació de l'expedient: Titulat



Més informació
: