Vés al contingut (premeu Retorn)

Treball de Fi d'Estudis (TFE): procés d'assignació, matrícula, dipòsit i avaluació

 (English version) (versión en Castellano)

 

Consulteu informació important sobre els TFE del curs 2020-2021 en aquest enllaç

 

 

L'aplicatiu de gestió del TFE està integrat a SIA. Aquest aplicatiu permet la gestió de totes les fases del Treball de Fi de Grau (TFG) o del Treball de Fi de Màster (TFM), des de l'oferta (que fa el professor director del treball) fins l'avaluació i dipòsit a la biblioteca.

A partir del moment que el professor fa l'assignació d'un treball a un estudiant mitjançant aquest aplicatiu, es posa en marxa un sistema automàtic de tramesa de correus electrònics que manté informat en tot moment tant a l'estudiant com al director del TFE.

AVÍS IMPORTANT PELS ESTUDIANTS: Comproveu l'adreça de correu electrònic que teniu definida a l'apartat "Adreça electrònica" de l'e-Secretaria perquè és aquí on rebreu tots els correus relacionats amb la gestió de TFE.

 

 

 

1. Inscripció

Requeriments:

  • Estudiants de Grau: Per a poder inscriure el TFG a l'estudiant li poden quedar un màxim de 60 ECTS per finalitzar els estudis de Grau (comptant el crèdits de TFG).
  • En el cas de la Doble Titulació de Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació o Enginyeria Telemàtica, l’estudiant podrà sol·licitar la inscripció del TFG quan tingui un màxim de 84 crèdits pendents per finalitzar els estudis.
  • En el cas de la Doble Titulació de Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació i Grau d'Enginyeria Telemàtica, l’estudiant podrà sol·licitar la inscripció del TFG quan tingui un màxim de 78 crèdits pendents per finalitzar els estudis.

El TFE es realitza de forma individual.

L’estudiant podrà sol·licitar l’assignació d’un TFG dos mesos abans de la seva matrícula (en el termini habilitat a tal efecte) i com a molt tard dos dies abans de la data de matrícula programada. Quan es tracta d'un TFE realitzat en una entitat externa, l'estudiant podrà sol·licitar l'assignació en el quadrimestre anterior a la matrícula, sempre que en el moment de l'assignació tingui una matrícula en vigor. Si l’estudiant no es matricula al període ordinari de matrícula del quadrimestre posterior a l’assignació, aquesta deixa de tenir validesa i el TFE pot assignar-se a un altre estudiant. Si vol tornar a inscriure'l caldrà el vistiplau del director del TFE. 

  • Les assignacions de TFE formalitzades a partir del 15 de desembre han de formalitzar la matrícula per Internet durant el període de matrícula ordinària del mes de febrer. En cas contrari aquesta inscripció caducarà i quedarà sense vigència el dia 16 de març. Si vol tornar a inscriure'l caldrà el vistiplau del tutor. 
  • Les assignacions de TFE formalitzades a partir del 15 de maig han de formalitzar la matrícula per Internet durant el període de matrícula ordinària de juliol/setembre. En cas contrari aquesta inscripció caducarà i quedarà sense vigència el dia 16 d'octubre. Si vol tornar a inscriure'l caldrà el vistiplau del tutor.

Un cop passades unes 48 hores, aproximadament, de la inscripció per part del professor que dirigirà el TFE, l'estudiant veurà un nou menú a l'e-Secretaria amb el nom "Projectes". En aquest nou menú es podran consultar totes les dades relacionades amb el TFE. Quan en el camp "Estat" d'aquest menú figuri la descripció "inscrit i acceptat" el TFE estarà preparat per a poder-lo en el següent període de matrícula ordinària. Mentre hi figuri al descripció "Inscrit" el TFE no es podrà matricular (aquesta situació es dona en els TFE vinculats a pràctiques externes).

Els estudiants que cursen una doble titulació poden fer un únic TFE, vàlid per a les dues titulacions. Aquest TFE únic ha d'estar relacionat amb els continguts de les dues titulacions i les corresponents activitats professionals. Els estudiants que cursen una doble titulació i que vulguin fer dos TFE independents (un per a cada titulació) hauran de posar un tiquet DEMANA sol·licitant-ho, un cop feta l'assignació del primer TFE.


2. Matrícula 

El termini màxim entre la inscripció i la matrícula del TFE és d'un quadrimestre.

La matrícula del TFE es fa per Internet, aprofitant els períodes ordinaris de matrícula (juliol/setembre o febrer), per tant la proposta d'inscripció ha d'estar validada com a mínim dos dies abans de la data de matrícula programada. En el cas que el TFG estigui vinculat a pràctiques externes, es permetrà la matrícula a l'Oficina Oberta en un període diferent, sempre que l'estudiant vulgui formalitzar-la en el mateix moment de la signatura del conveni de cooperació educativa.

La matrícula del TFE tindrà una validesa d’acord amb el calendari que fixa l'EETAC. Si no es supera la matèria TFE en aquest termini s’haurà de tornar a formalitzar la matrícula.

Si la defensa del treball es produeix en el quadrimestre següent en el qual s'ha matriculat, s’haurà de formalitzar una matrícula en concepte de tutoria i serveis administratius en el quadrimestre següent, d’acord amb la normativa general de la UPC. Per a fer aquesta nova matrícula l'estudiant no ha de fer cap tràmit perquè la matrícula de les taxes corresponents a la segona convocatòria es genera automàticament en el moment del dipòsit en segona convocatòria. Un cop generada, l'estudiant rebrà una comunicació mitjançant el correu electrònic i podrà veure la matrícula a l'e-Secretaria. En aquesta nova matrícula no s'ha d'abonar l'import dels crèdits corresponents a aquest TFE, sinó solament els serveis administratius (uns 90-95 € aproximadament corresponents a la gestió de l'expedient acadèmic, suport a l'aprenentatge i assegurança escolar, si escau).

Si l'estudiant no diposita en segona convocatòria, un cop finalitzat el termini de dipòsit establert per aquesta segona convocatòria, serà avaluat amb un NO PRESENTAT de TFE i haurà de tornar a fer tot el procés d'inscripció i matrícula, on s'aplicarà el corresponent recàrrec per repetició de l'assignatura de TFE.

 

3. Dipòsit

Un cop matriculat, l'estudiant ha de lliurar el TFE abans dels terminis descrits al calendari.

L'estudiant dipositarà la memòria i introduirà altres dades addicionals de dipòsit a través de SIA (TFG-Estudiants).

El Tribunal avaluarà la documentació i en podrà suggerir correccions si s'escau. En aquest cas l'estudiant haurà de tornar a fer el dipòsit definitiu amb les correccions fetes.


4. Definició del Tribunal

Un cop el TFE estigui matriculat (no és imprescindible que s'hagi fet el dipòsit) el Director del TFE podrà constituir els membres que formaran el Tribunal.

Després de fer el dipòsit del TFE el Director haurà de donar el seu vistiplau al projecte presentat i fixarà la data/hora/lloc de lectura.

Si l'estudiant vol establir una data en concret de lectura ho haurà d'acordar prèviament amb el director del TFE per a que ell/ella la hi pugui assignar. La constitució del Tribunal i de la data/hora/lloc de lectura es comunicarà a l'estudiant mitjançant mails automàtics que remetrà SIA.

 

5. Avaluació

Correspon al Tribunal complimentar l’informe de qualificació del TFE, i si s’escau, fer la proposta de Matrícula d’Honor. Consulta els aspectes que es tenen en compte a l'hora de fer l'avaluació del TFE en aquest enllaç.

Un cop el secretari del tribunal hagi gravat/validat la nota final a l'aplicatiu SIA, l'estudiant haurà d'esperar, si ja té la resta de crèdits superats i la competència en una tercera llengua acreditada, a fer el tràmit del seu títol oficial a l'Oficina Oberta, quan vegi que a la primera pantalla de l'e-Secretaria hi figuri la següent informació:

Estat de l'expedient: Tancat
Situació de l'expedient: Titulat

Consulta en aquest enllaç les Matrícules d'Honor atorgades als projectes de l'EETAC.Més informació
: