Vés al contingut (premeu Retorn)

Treball de Fi d'Estudis (TFE): procés d'assignació, matrícula, dipòsit i avaluació

 (English version) (versión en Castellano)

L'aplicatiu de gestió del TFE està integrat a SIA. Aquest aplicatiu permet la gestió de totes les fases del Treball de Fi de Grau (TFG) o del Treball de Fi de Màster (TFM), des de l'oferta (que fa el professor que dirigirà el treball) fins l'avaluació i dipòsit a la biblioteca.

A partir del moment que el professor fa l'assignació d'un treball a un estudiant mitjançant aquest aplicatiu, es posa en marxa un sistema automàtic de tramesa de correus electrònics que manté informat en tot moment tant l'estudiant com el director del TFE.

AVÍS IMPORTANT PELS ESTUDIANTS: Comproveu l'adreça de correu electrònic que teniu definida a l'apartat "Adreça UPC" de l'e-Secretaria perquè és aquí on rebreu tots els correus relacionats amb la gestió de TFE.

 

 

 

1. Inscripció

Els TFE s’han de fer de forma individual. No es poden presentar TFEs conjuntament entre 2 o més estudiants.

Requeriments de crèdits pendents

  • Estudiants de grau: màxim de 60 ECTS pendents per finalitzar els estudis (comptant el crèdits de TFG).
  • Doble titulació de grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació o en Enginyeria Telemàtica: màxim de 84 crèdits pendents per finalitzar els estudis.
  • Doble titulació de grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació i grau en Enginyeria Telemàtica: màxim de 78 crèdits pendents per finalitzar els estudis.

Terminis i validesa de l'assignació

L’estudiant podrà sol·licitar l’assignació d’un TFE en qualsevol moment però com a molt tard dos dies abans de la data de matrícula programada.

Com a norma general, l’estudiant ha de matricular el TFE en el període ordinari de matrícula immediatament consecutiu a l’assignació. Passat aquest termini, tant l’estudiant com el director poden desistir de l’assignació mentre la matrícula no s’hagi formalitzat.

Procediment i requisits per als TFE realitzats en règim de pràctiques en empresa

Per a poder realitzar el TFE en una entitat externa cal que s’hagi tramitat i signat, abans de la matrícula, un conveni de cooperació educativa. En aquests casos el procediment serà el següent i és molt important que es segueixi aquest ordre:

  1. El director del TFE generarà una oferta de TFE en pràctiques a través de SIA.
  2. El director assignarà l’oferta a un estudiant interessat.
  3. Caldrà tramitar el conveni de cooperació a través de e-PRISMA i el director l’haurà de validar.

Només en el cas que l’estudiant tingui un contracte laboral amb l’empresa no caldrà tramitar el  conveni. La resta de passos seran els mateixos, però enlloc de tramitar un conveni  l’estudiant haurà d’enviar a l’adreça  una còpia del seu contracte.

Inscripció de dos TFE’s per als estudiants de doble titulació

Els estudiants que cursen una doble titulació poden fer un únic TFE, vàlid per les dues titulacions. Aquest TFE únic ha d’estar relacionat amb els continguts de les dues titulacions i les corresponents activitats professionals. Els estudiants que cursen la doble titulació i que vulguin fer dos TFE independents (un per cada titulació) hauran de posar un tiquet DEMANA tot sol·licitant-ho, un cop feta l’assignació del primer TFE.

 

2. Matrícula 

Termini de matrícula

La matrícula del TFE es fa per internet durant els períodes ordinaris de matrícula (juliol/setembre o febrer) i és important que la proposta hagi estat assignada com a mínim dos dies abans de la data de matrícula programada.

En el cas que el TFG estigui vinculat a pràctiques externes, es permetrà la matrícula a l’Oficina Oberta en un període diferent, sempre que l’estudiant vulgui formalitzar la matrícula en el mateix moment de la signatura del conveni. Per fer aquesta sol·licitud, l’estudiant ha de crear un tiquet DEMANA.

Validesa de la matrícula

La matrícula del TFE tindrà la validesa establerta segons el calendari publicat.

Si l'estudiant no defensa el TFE en primera convocatòria, té la possibilitat de fer-ho en segona convocatòria. Tant l'assignació com la matrícula continuen en vigor, però les taxes administratives no es generen fins el moment que el director donar el vistiplau al dipòsit i defineix les dades de la lectura. L’estudiant rebrà una comunicació per correu electrònic i podrà veure la matrícula a l’e-secretaria.

Si l’estudiant no supera la matèria de TFE dintre dels terminis establerts a la primera convocatòria i tampoc ho fa en els terminis de la segona convocatòria serà qualificat com a No Presentat. Si el director i/o l'estudiant opten per la desassignació, l'estudiant haurà de repetir el procés d'inscripció des de l'inici. En qualsevol cas la matrícula estarà subjecta al recàrrec corresponent a la repetició de l'assignatura.

 

3. Dipòsit

Per procedir amb la defensa, l’estudiant ha de dipositar abans la memòria a través de SIA (TFG Estudiants) dintre dels terminis establerts al calendari.

El tribunal avaluarà la documentació i en podrà suggerir correccions si s’escau. En aquest cas l’estudiant haurà de tornar a fer el dipòsit definitiu amb les correccions fetes.


4. Lectura del TFE

El director del TFE haurà d'activar el procediment de designació dels membres que formaran el tribunal abans de donar el vist-i-plau al dipòsit del projecte. En el moment de donar el vist-i-plau al dipòsit, el director del treball haurà de definir també la data. hora i lloc de la lectura, previ acord de tots els membres del tribunal.

L’acte de defensa només es podrà realitzar de forma remota per videoconferència si es justifica degudament. Caldrà el vistiplau del sotsdirector de planificació i s’indicarà l’enllaç a la url de la videoconferència (preferiblement Gmeet) a l’apartat “lloc de lectura” en introduir les dades a SIA. Indicar el lloc de lectura és especialment important en el cas de TFM, donat que la seva defensa ha de ser un acte públic.


5. Avaluació

Correspon al tribunal avaluar el TFE i, si s’escau, fer la proposta de Matrícula d’Honor. 

L'avaluació dels TFG es farà seguint les directrius d'una rúbrica específica. En el cas dels TFM, l'avaluació s'ajustarà al que hi hagi indicat a la memòra de verificació del màster corresponent i a les normatives específiques que li siguin d'aplicació.

Un cop el secretari del tribunal hagi validat la nota final a l’aplicatiu SIA, l’estudiant haurà d’esperar, si ja té la resta de crèdits de la titulació superats i la competència de la tercera llengua acreditada, a fer el tràmit del seu títol oficial d’acord a les instruccions que es troben a l’enllaç, quan vegi que a la primera pantalla de l’e-secretaria hi figuri la següent informació:

  • Estat de l’expedient: tancat
  • Situació de l’expedient: titulat

Per saber si ja han estat concedides les matrícules d’honor es pot consultar el següent enllaç.


Enllaços d'interès: