Vés al contingut (premeu Retorn)

Grau en Enginyeria d'Aeroports

Viatjar a l'altra punta del món en menys d'un dia, just per sobre el més alt dels núvols i a poc menys que la velocitat del so. Això és el que actualment centenars d'avions fan cada dia, i tot gràcies a l'enginyeria aeronàutica.

L'aeronàutica tracta tot allò que fa possible que una aeronau pugui volar de manera segura i eficient. És doncs un camp marcadament multidisciplinari on entren en joc una gran varietat de ciències, tècniques i tecnologies. Per exemple...més

La UPC és considerada segons el rànquing d'universitats espanyoles, "Rankings I-UGR de Universidades Españolas según campos y Disciplinas", la millor escola per estudiar enginyeria. 

Pla d'estudis

Pla d'estudis Grau en Enginyeria d'Aeroports

Descripció i objectius

Objectius generals

L'especialitat en aeroports proporciona formació en el camp del disseny, el desenvolupament, el manteniment  i la gestió de les infraestructures aeroportuàries, i del suport a l’aviació en general.

Tot i això no es deixen de banda altres aspectes fonamentals en l'aeronàutica com són l'aerodinàmica, la ciència i tecnologia dels materials, el disseny d'aeronaus i les estructures per a la navegació aèria. A més a més, en l'últim any d'estudis, una sèrie d’assignatures optatives permeten a l'estudiant aprofundir més en disciplines ja conegudes (infraestructures aeroportuàries, control d’instal·lacions en aeroports) així com explorar altres camps menys tractats en els tres primers anys com ara la gestió de vehicles aeroespacials i la creació d’empreses en el sector, entre altres.

Perquè aquesta tasca professional sigui eficaç, els nostres titulats hauran de ser capaços de:

 • Aplicar els coneixements tècnics adquirits.
 • Presentar informes verbals i escrits, comunicant-se eficaçment.
 • Adquirir responsabilitats ètiques i professionals.
 • Experimentar, analitzar i interpretar dades.
 • Treballar en grups multidisciplinaris.
 • Reconèixer les seves responsabilitats ètiques en el exercici de la professió.
 • Entendre l'impacte de l'enginyeria en un context social i global.
 • Reconèixer el compromís per a l'aprenentatge al llarg de la seva carrera professional.
 • Estar familiaritzat amb problemes contemporanis.
 • Utilitzar tècniques i eines modernes necessàries per practicar l'enginyeria.

Sortides professionals

L'Enginyer/a Aeronàutic/a disposa d'una base de coneixements i competències sòlida i àmplia que li permet desenvolupar-se en una gran diversitat de sectors i perfils professionals. Naturalment, el sector majoritari és el camp aeroespacial, tant a Catalunya com arreu del món. Tanmateix, l'alt nivell de formació permet també exercir la professió en sectors tan diversos com ara empreses de consultoria tècnica o econòmica, la majoria dels sectors industrials o el món dels altres mitjans de transport o fins i tot les finances i la banca.

Existeix un important desenvolupament recent en l’àmbit aeroportuari a Catalunya (inauguració de l’aeroport de Lleida, aprovació del nou aeroport corporatiu de Catalunya, reforma en profunditat d’aeroports mitjans a tota la nostra geografia).
Empreses del nostre entorn col·laboren en la gestió de diversos aeroports (com a exemple, Abertis, que manté interessos en trenta aeroports a nou països diferents), fent palesa la importància d’aquest sector al nostre país. Els estudis incorporen conceptes d’enginyeria aeronàutica, així com d’enginyeria de camins, canals i ports i de la construcció. En acabar podràs desenvolupar la teva carrera professional en l’àmbit aeroportuari.

Finalment, de manera esquemàtica i a títol d'exemple, els sectors principals on desenvoluparia la seva professió l'enginyer tècnic aeronàutic es podrien resumir en:

 • Companyies aèries, moltes d'elles amb seu o delegacions a aeroports tan propers com els de Barcelona, Ciutat de Palma, València, Girona, Lleida-Alguaire, Reus, etc.

 • Indústria aeroespacial: des de les grans companyies com EADS-CASA, Airbus, Eurocopter, Thales, ATR, Alcatel, INDRA... fins a tot un ampli ventall de petites i mitjanes empreses que treballen moltes vegades subcontractades o en col·laboració amb aquestes grans companyies.

 • Organismes nacionals de l'aviació civil: DGAC, AENA etc.

 • Organismes internacionals de l'aviació civil: EUROCONTROL, OACI, IATA, EASA, etc

 • Organitzacions o agències aeroespacials: ESA, NASA, CNES, CCSDS, DLR, INTA, etc.

 • Universitats i centres de recerca i/o desenvolupament: UPC, UPM, ONERA, IEEC, CTAE, etc.

Metodologia

Des dels seus inicis, l'Escola ha esdevingut un centre pilot pel que fa a la seva metodologia docent. Aquest esforç ha sigut reconegut amb diversos premis: dues distincions Vicens Vives, dos premis de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) i és actualment un referent en el sistema Universitari estatal, tal com indiquen les nombroses invitacions a professors de l'Escola per donar conferències a altres universitats sobre la metodologia docent de l'EETAC.

L'EETAC és el primer centre que va posar en marxa trets docents molt estesos actualment a altres centres de la mateixa Universitat, com ara l'avaluació global i continuada o un sistema d'ensenyament fonamentalment pràctic, molt lligat a les empreses que han estat clau per assolir resultats acadèmics altament positius. Així, un 80% dels estudiants que ingressen a l'EETAC aconsegueixen titular-se, i amb una durada mitjana dels estudis com a màxim d'un any més de la seva durada prevista . Més de la meitat dels titulats han realitzat estades a empreses o han completat els seus estudis en una universitat estrangera. Pel que fa a la inserció laboral dels recent titulats, la mitjana de temps necessari per a trobar feina se situa en menys de dos mesos.

Avaluació continuada

El sistema d'ensenyament es basa en l'organització quadrimestral dels estudis i en el seguiment individualitzat de l'estudiant, facilitat per una bona relació professor/nombre d'estudiants (grups de 40/20 estudiants). L'avaluació continuada, que parteix de les activitats acadèmiques realitzades en una matèria, i l'avaluació curricular, que atén el rendiment global de l'estudiant, fan que el sistema fomenti el treball regular de l'estudiant al mateix temps que l'informa en tot moment del seu progrés acadèmic.

La qualitat en el sistema d'ensenyament fa que un alt percentatge d'estudiants (un 80%) superi la fase selectiva (primer curs) i que d'aquests, la pràctica totalitat acabin els seus estudis.

Treball en Grup

A gairebé totes les assignatures de l'EETAC es potencia en major o menor grau el treball en grup.

El treball en grup és una relació entre estudiants que exigeix interdependència positiva (sentit de navegar o enfonsar-se junts), responsabilitat individual (cadascú ha de contribuir i aprendre), habilitats interpersonals (comunicació, confiança, lideratge, presa de decisions, i resolució de conflictes), i processament o autoavaluació de l'activitat del grup (reflectint que l'equip està funcionant bé i com funcionar millor).

La cooperació es duu a terme per acomplir objectius compartits. Dins d'activitats cooperatives els estudiants busquen resultats que són beneficiosos per si mateixos i beneficiosos per a tots els altres membres de grup. (més informació a http://www.co-operation.org/)

Experimentalitat

L'enginyer aeronàutic ha de tenir una formació pràctica intensa i de qualitat per afrontar les seves tasques professionals. Conscients d'això, les classes de laboratori constitueixen aproximadament un 30% del total de crèdits, i les classes d'aplicació (típicament exercicis) constitueixen aproximadament un 20% del total de crèdits. Per tant, el 50% del temps dedicat a la formació, és de contingut pràctic.

A més, la participació dels estudiants en les activitats d'investigació o de transferència de tecnologia dels professors de l'Escola és molt elevada, i no només s'emmarca en el context del treball final de carrera sinó que durant els transcurs dels seus estudis un estudiant pot col·laborar amb grups d'investigació i reconèixer crèdits de lliure elecció per la seva activitat.

Aprenentatge basat en projectes (PBL)

L'aprenentatge basat en projectes (PBL) és una de les estratègies més importants per adaptar els estudis a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES), especialment en els aspectes relacionats amb un model d'aprenentatge centrat en l'estudiant. Els estudiants poden veure que cada tasca pot tenir més d'una solució, i que tenen llibertat d'escollir estratègies diferents, formant part del procés d'aprenentatge. Amb el PBL s'aconsegueix:

 • Motivar més els alumnes, i aconseguir una implicació superior per part seva en el procés d'aprenentatge.
 • Un escenari ideal per al desenvolupament d'activitats de caràcter professional, com el treball en grup, lideratge,...
 • Un millor rendiment acadèmic, en termes de quantitat d'alumnes que acaben els estudis en el temps previst.

Ensenyar amb metodologia de PBL permet als estudiants treballar cooperativament, millorant les seves habilitats de comunicació, col·laboració, planificació i autoavaluació (més informació a http://www.bie.org ).

Competències genèriques

A més del treball en grup, també potenciem especialment altres habilitats transversals necessàries per exercir la professió i per tant molt valorades pel mercat de treball: 

 • C1. Emprenedoria i innovació: Conèixer i entendre l’organització d’una empresa i els principis que regeixen la seva activitat. Capacitat per comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el benefici. Conèixer i aplicar coneixements bàsics d’economia i de gestió de recursos humans.

 • C2. Sostenibilitat i compromís social: Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la societat del benestar. Capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat, analitzant l’impacte social i mediambiental de les solucions tècniques. Habilitat per utilitzar de manera equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l’economia i la sostenibilitat.

 • C3. Tercera llengua (anglès): Arribar a un nivell d’anglès acord amb les necessitats de la professió i del mercat laboral. Llegir i comprendre documents, llibres, normatives, manuals, especificacions i catàlegs d’equips en anglès. Escoltar i comprendre conferències i classes impartides en anglès. Comunicar-se adequadament en anglès, tant de manera oral com escrita, i especialment a l’àmbit relacionat amb l’enginyeria TIC. Capacitat de treballar en grups multilingües desenvolupant projectes.

 • C4. Comunicació eficaç oral i escrita: Comunicar eficaçment de manera oral i escrita continguts tècnics en el àmbit TIC. Elaboració de pensament i exposició raonada en la presa de decisions. Participació en debats sobre temes d’enginyeria TIC, manifestant idees i raonaments, atenent al mateix temps les propostes realitzades per altres.

 • C5. Treball en equip: Ser capaç de treballar en grup, com a membre d’un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes viables. Liderar algunes tasques i assumir compromisos i responsabilitat, considerant els recursos disponibles.

 • C6. Ús solvent de recursos d'informació: Gestionar l’adquisició, l’estructuració, l’anàlisi i la visualització de dades i informació a l’àmbit de les tecnologies TIC, valorant de manera crítica els resultats obtinguts.

 • C7. Aprenentatge autònom: Detectar carències en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l’elecció de la millor actuació per a ampliar aquest coneixement. Capacitat per a aprendre per pròpia iniciativa i de manera autònoma noves tecnologies, recursos i procediments relacionats amb l’àmbit TIC.

 • C8. Utilització eficient d'equips d'instrumentació: Formació experimental, especialment pel que fa a la caracterització d’equips terminals, mitjans de transmissió, sistemes i subsistemes. Capacitat per a la diagnosi, la presa de decisions i l’avaluació de mesures d’equips i subsistemes segons les especificacions globals del sistema i/o del servei.

 • C9. Gestió de projectes: Establir els objectius d’un projecte, planificant adequadament els recursos i les tasques. Realitzar un seguiment del projecte i una avaluació dels seus resultats. Utilitzar adequadament eines de suport a la gestió de projectes.

Pràctiques a Empreses

Al Pla d'Estudis de Grau en Enginyeria d'Aeroports s'inclou un període de pràctiques a empreses optatives. L'estudiant podrà reconèixer fins a un màxim de 12 ECTS optatius per aquesta activitat.

L'EETAC té convenis amb més de 180 empreses i instituts d'investigació, que garanteixen una oferta constant on els estudiants poden escollir segons les seves preferències professionals.'

L'estudiantat pot adquirir aquesta experiència fent el Treball Final de Grau en una empresa o passant part d'un semestre treballant com a estudiant de suport en qualsevol de les empreses o departaments amb les quals l'EETAC té acords de col·laboració. Les ofertes s'actualitzen periòdicament en la intranet universitària i són visibles per a tot l'estudiantat i personal docent.

Havent finalitzat el període de pràctiques de l'estudiant/a, l'empresa i el tutor/a de l'estudiant/a realitzen un informe de valoració i un qüestionari que s'utilitza per assignar una qualificació a l'estudiant/a d'aquesta activitat.

Tríptic del Grau en Enginyeria d'Aeroports

Adaptació al grau d'Enginyeria de Sistemes Aeroespacials

Aquests estudis estan en extinció. Per a consultar la informació sobre l'adaptació al grau d'Enginyeria de Sistemes Aeroespacials, consulteu aquest enllaç.